No.TitleAuthor / TranslatorYearLibrary CodePublication No.
1DAM ENVIRONMENT DICTIONARY DR. MOHAMMAD NAJMAII 1375- 1996KS-001No. 2
2 معرفي يك مدل به‌منظور احتساب خطاي بزرگا و رومركز چشمه‌هاي نقطه اي لرزه زا DAROUSH MOTAZEDIAN1375- 1996KS-002No. 3
3GENERAL DESIGN CRITERIA FOR EMBANKMENT DAMS F. VALIPOOR GOODARZI 1375- 1996KS-003No. 4
4طراحي شبكه‌هاي رفتارنگاري لرزه‌اي و شتابنگاري سدهاي بزرگ DAROUSH MOTAZEDIAN1375- 1996KS-004No. 5
5تراوش در پي سد و شيوه‌هاي كنترل آن MANSOOR SHARIATI1375- 1996KS-005No. 6
6 الگوي قانون‌گذاري براي نظارت ايالتي بر ايمني سدها و مخازن MASOUD SHIROYEH, JALAL MIRZADEYAN 1375- 1996KS-006No. 7
7IDENTIFICATION AND APPLICATION OF DISPERSIVE SOILS FARIBA TADAYYON & DR. ORANGE FARZANEH 1375- 1996KS-007No. 8
8روش تحلیل استاتیکی سد بتنی قوسی شهید رجائی DR. VAHID LOTFI1375- 1996KS-008No. 9
9گسل‌های فعال و پیامد حضور آنها در طراحی سدها ALI NEIRI, M.HADI KHADEMI 1375- 1996KS-009No. 10
10معیارهای شناخت و سنجش نوفه در انتخاب ایستگاه های لرزه نگاری SEISMIC ASPECTS OF DAM DESIGN COMMITTEE1375- 1996KS-010No. 11
11 استان‌هاي لرزه زمين ساخت ايران زمينSEISMIC ASPECTS OF DAM DESIGN COMMITTEEKS-011No. 12
12FILIING MATERIALS FOR WATERTIGHT CUT OFF WALLS M.R. TABIBZADEH NOORI1376- 1997KS-012No. 13
13سدهاي بتن غلطكي DALI BONDAR 1376- 1997KS-013No. 14
14CONTEMPORARY DAM CONSTRUCTION IN IRAN BIJAN FARHANGI1377- 1998KS-043
15A GENERAL VIEW ON IRANIAN DAMS- PAST- PRESENT- FUTUREBIJAN FARHANGI1372- 1993KS-042
16DAM ENVIRONMENT DR. MOHAMMAD NAJMAII1376- 1997KS-014No. 15
17مسائل و مشكلات زيست محيطي سد استقلال (ميناب)ENVIRONMENT COMMITTEE1375- 1996KS-015No. 16
18ADVANCED DAM ENGINEERING (VOLUME 1)VAN NOSTRAND REINHOLD1377- 1998KS-040
19ADVANCED DAM ENGINEERING (VOLUME 2)VAN NOSTRAND REINHOLD1377- 1998KS-041
20ترک در سدهای بتنیSAEED NOSHAD SOHEILI1378- 1999KS-016No. 19
21پدیده واکنش قلیایی مصالح سنگی در سدهای بتنی DR. MANSOOR GORJI1378- 1999KS-017No. 20
22بتن پاشیده (مصالح، خواص و اجرا) MEHRZAD LAKPOOR1378- 1999KS-018No. 21
23بررسی روش‌های ارزیابی واکنش قلیائی سنگدانه‌‌ها در بتن DR. ALI AKBAR RAMEZANIANPOOR, BAGHER SALEMI1378- 1999KS-019No. 22
24سدهای رسوبگیر طرح محاسبه و اجراء DR. M. ASAKRI, V. KAMALIYAN, TAHOONI, KHALEDAN, R. BAGHI 1378- 1999KS-020No. 23
25طراحي ژئوتكنيكي خاكهاي فروريزشي و اهميت آن از نظر پي سدهاFARIBA TADAYYON1378- 1999KS-021No. 24
26تحلیل استاتیکی سدهای خاکی FARZAD VALIPOOR GODARZI1379- 2000KS-022No. 25
27انتخاب سیلاب طراحی DR. A. KHAJEH MOGHAHI1379- 2000KS-023No. 26
28کنترل کیفیت بتن در سدسازیDR. PARVIZ GHODOOSI, DR. HORMOZ FAMILI, DR. T. PARHIZKAR, DR. A.M. RAEEIS GHASEMI 1379- 2000KS-024No. 27
29COST OF FLOOD CONTROL IN DAMS (Review and recommendations)MAJID SAYYARI1379- 2000KS-025No. 28
30روش برآورد ارتفاع آزاد در سدهای بزرگ DR.CH. FOULI NASHTA1379- 2000KS-026No. 29
31سیستم‌های پیش سردکن بتن پروژه‌‌های سد سازی DR. ALIREZA BAGHERI, DR. MANSOOR GORJI1379- 2000KS-027No. 30
32پی سنگی سدها FARZAN RAFIA1379- 2000KS-028No. 31
33کنترل رودخانه در زمان اجرای سد (سیستم انحراف جریان رودخانه)DR.H. MOTIEI1379- 2000KS-029No. 32
34APPLIED RIVER ENGINEERING IN DEZ AND KARUN RIVERSAHMAD ALEYASIN 1379- 2000KS-030No. 33
35DIRECTIONAL BLASTING DAMDR. MOHAMMAD NAJMAII, RAMEZANALI GHORBANINAN 1380- 2001KS-031No. 34
36Rubber Dams DR. MOHAMMAD NAJMAII1380- 2001KS-032No. 35
37ENGINEERNIG GEOLOGY IN TUNNEL ECONOMIC OPTIMIZATION S. J. FATEMI JAHROMI 1380- 2001KS-033No. 36
38GUIDELINE ON DAMS OPERATION AND MAINTENANCE S. J. MIRZADEGAN 1380- 2001KS-034No. 37
39HISTORICAL FLOOD IN IRAN TAGHI MASHAYEKHI1380- 2001KS-035No. 38
40DETERMINATION OF HYDRODYNAMIC SEISMIC FORCES ON HYDRAULIC STRUCTURSN. JAVAHERKALAM1379- 2000KS-036No. 39
41DETAILD QUALITATIVE AND QUANTITATIVE EVALUATION OF CEMENTS PRODUCED IN IRANSASAN ZEHTAB1380- 2001KS-037No. 40
42THEORETICAL ASPECTS AND APPLICATION OF HYDRAULIC MODELS IN HYDRAULIC STRUCTURES DESIGNING GH. NIKSEFAT1380- 2001KS-038No. 41
43EVALUATION OF THE FOUNDATION WATER-TIGHTNESS IN THE MASJED-E-SOLEYMAN ROCKFILL DAM, USING INSTRUMETANTION RESULTSDR. ABBAS SOROUSH, HAMIDREZA HAJIHASANI 1380- 2001KS-039No. 42
44MANUAL ON DESIGN & CONSTRUCTION OF ASPHALTIC CONCREAT DAMS D. HADDADIAN, D. R. ARAB1382- 2003KS-053No. 43
45TAILING DAMS AND ENVIRONMENT DR. MOHAMMAD NAJMAII, 1381- 2002KS-044No. 44
46EVALUATION PROCEDURES DURING GROUTING DR. S. LITQUHI, DR. F. ABEDZADEH, I.GORDABAD1381- 2002KS-045No. 45
47GUIDE LINE FOR OPERATION AND MAINTENANCE OF SHARED STRUCTURES OF BOUNDARY RIVERSJ. MIRZADEGAN, H. GHOLAMI1381- 2002KS-046No. 46
48MIXTURE PROPORTIONING METHODS FOR ROLIER COMPACTED CONCRETE (R.C.C) DAMS DR. A.R. BAGHERI, M. MAHMOODIAN 1381- 2002KS-047No. 47
49DATING FAULTS IN THE VICINITY OF IRAN'S GREAT DAMSF. BAHROLOUMI, M.H. KHADEMI 1382- 2003KS-052No. 48
50CLIMATE CHANGE IMPACTS ON WATER RESOURCES DR. B. ZAHABIYOUN 1381- 2002KS-048No. 49
51SAMPLING METHODS AT AGGREGATE RESOURCES FOR CONCRETE DAMS M.R. JABARUTI1381- 2002KS-049No. 50
52PROPOSE THE SUITABLE INTEREST- DISCOUNT RATE FOR ECONOMIC EVALUATION OF DAM PROJECTS (HYDROPOWER PURPOSE)T. ARYAN 1381- 2002KS-050No. 51
53SLOPE STABILIZATION METHODS IN DAM RESERVOIR SHORELINES B. AMINI, F. RAFIA 1381- 2002KS-051No. 52
54PRINCIPLES OF SLOPE STABILITY ASSESSMENTTIN DAM RESERVOIR SHORELINES B. AMINI, F. RAFIA 1382 - 2003KS-054No. 53
55QUALITY CONTROL OF HARDENED CONCRETE IN DAM CONSTRUCTION PROJECTS S. ZEHTAB1382- 2003KS-055No. 54
56DAM AND ENVIRONMENT DR. MOHAMMAD NAJMAII1382- 2003KS-056No. 55
57ESTIMATED OF SIGNIFICANT DURATION RECORDED OF STRONG GROUND MOTIONS IN IRAN DR. A. MAHDAVIAN 1382- 2003KS-057No. 56
58SITE MOBILIZATION FOR CONSTRUCTION R.A. GHORBANIAN 1383 - 2004KS-065No. 57-1
59ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES AT THE INTERNATIONAL LEVEL DR. M. GHARAVY, A.H. IZED-DOOSTAR1383- 2004KS-058No. 57
60WATER MELODY IN THE PASSAGE OF TIME "A REVIEW OF HYDRO STRUCTURES OF IRAN FROM ANCIENT ERA TO PRESENT TIME"BIJAN FARHANGI1383- 2004KS-059
61SEISMIC OBSERVATION OF DAMSM. BEHNAM1383- 2004KS-060No. 58
62ENVIRONMENTAL IMPACTS OF LARGE DAMS WORLDWIDE RESPONSE ON WORLD COMMISSION ON DAMS REPORTDR. K. SHIATI, DR. R. MAKNOUN 1383- 2004KS-061No. 59
63USE OF SOIL-CEMENT FOR UPSTREAM SLOPE PROTECTIONDR. M. PAKZAD, H. NIROUMAND1383- 2004KS-062No. 60
64APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) IN FLOOD RIVER ENGINEERING DR. H. MOTIEI1383- 2004KS-081No. 61
65APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) IN HYDROLOGY ENGINEERING DR. H. MOTIEE, J. DARAKHANI1383- 2004KS-083No. 62
66DAM-BREAK HYDRAULICS DR. Y. HASSANZADEH1383- 2004KS-063No. 63
67COMPARATIVE STUDY OF WATER RESOURCES MANAGEMENT IN COASTAL COUNTRIES AND DEVELOPMENT STRATEGIES FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF TRANS- BOUNDARY BASINS M. JAVIDTASH1383- 2004KS-066No. 64
68OPTIMIZING RESERVIOR RESOURCES INCLUDING A NEW MODEL FOR RESERVOIR RELIABILITY DR. M.R. NAJAFI 1383- 2004KS-064No. 65
69SAFETY IMPROVEMENT OF EXISTING DAMS DR. E. TOLOUIE1383- 2004KS-067No. 66
70VIBRATIONS OF HYDRAULIC EQUIPMENT FOR DAMS "BULLETIN NO. 102, ICOLD"DR. CH. FOULADY, DR. M.R. MIVEHCHI 1384- 2005KS-068No. 67
71INSTRUMENTATION AND MONITORING OF CONCRETE DAMS DR. M. GHAEMIAN, DR. R. ARDAKANIAN 1384- 2005KS-069No. 68
72INSTRUMENTATION AND MONITORING OF EMBANKMENT DAMS DR. R. ARDAKANIAN, DR. M. GHAEMIAN, 1384- 2005KS-070No. 69
73GEOMEMBRANCE DR. REZA NOORZAD, MAJID HAJIRI AZAR 1385- 2006KS-071No. 70
74DAM FOUNATION GROUTINGBAHRAM AMINI, ALIREZA SHARIFI SOLTANI1385- 2006KS-072No. 71
75EFFICIENCY EVALUATION OF DYNAMIC COMPACTION ON SOIL MODIFICATION OF EARTH DAMS FOUDATION DR. S.SHAHABODIN YASROBI, SIAVOUSH GHABEZLOO1386- 2007KS-073No. 72
76USE OF NATURAL POZZOLANS IN IRAN DAM CONSTRUCTION M.R. JABAROOTI, F. MANOUCHEHRI DANA 1386- 2007KS-074No. 73
77DESIGN & CONSTRUCTION ASPECTS OF CUTOFF WALL IN KARKHEH DAM FOUDATION M. SOROUSH, R. ZANDI, S. DADGOSTARNIA1386- 2007KS-078No. 74
78RATIONAL FLOOD STIMATION METHODS ADJUSTMENT M. SAYARI, M. FADAEI FARD1386- 2007KS-075No. 75
79TECHNICAL DOCUMENTION IN DAM BUILDING PROJECT'SDR. H.O. BAYAT, R.A. GHORBANIAN 1386- 2007KS-076No. 76
80EVALUATION OF MONITORING SYSTEMS FOR ROCK- EARTH FILL DAMSA. BAGHERZADEH KHALKHALI, L. KARBOR 1386- 2007KS-077No. 77
81AN EXTRACTED REVIEW OF CLIMATE CHANGE EFFECTS ON DESIGN FLOODS OF LARGE DAMS DR. B. ZAHABIYOUN 1386- 2007KS-085No. 78
82A REVIEW ON MONITORING DEVICES OF CHANGES IN CRACKS AND JOINTS DR. A. NOORZAD, M. NOORBAKHSH1387- 2009KS-079No. 79
83EVALUATION OF EMBANKMENT AND ROCKFILL DAMS' INSTRUMENTATION USING RANKING METHOD DR. A. NOORZAD, M. DR. GHARAVY, M. NOORBAKHSH1388- 2009KS-080No. 80
84GENERAL APPROACH TO DAM SURVEILLANCE (BULLETIN 138 ICOLD)DR. A. NOORZAD, M. NOORBAKHSH1388- 2009KS-082No. 82
85DAMS & THE WORLD'S WATERGH. NASR, KH. AGHILI1390- 2011KS-083No. 83
86STUDYING SUFFUSION AND INTERNALLY UNSTABLE SOILS DR. A. SOROUSH, P. TABATABAIE SHOURIJEH, M. MIRI DISFANI 1389- 2010KS-084
87HUMAN, WATER AND DAMSK. NAJIB NIA, A. FADAEI1389- 2010KS-086No. 85
88CONVENTIONAL METHODS IN DAM CONSTRUCTION GH. NIKSEFAT1389- 2010KS-090No. 86
89CHEMICAL GROUTING IN DAM ENGINEERING DR. M. HEIDARZADEH, DR. A. A. MIRGHASEMI1389- 2010KS-087No. 87
90SEEPAGE MONITORING OF EMBANKMENT DAMS USING TEMPERATURE MEASUREMENTSDR. A. NOORZAD, S. M. NOORBAKHSH1389- 2010KS-088No. 88
91HYDRAULICS OF RESERVOIR SEDIMENTATION DR. Y. HASSANZADEH1389- 2010KS-089No. 89
92COMMON HYDROLOGICAL METHODS AND UNCERTAINTY ANALYSIS OF DAM RESERVOIR SEDIMENTATION VOLUME WITH CASE STUDIESDR. J. MOHAMMADVALI SAMANI, M. VAEAZ TEHRANI1390- 2012KS-092No. 90
93DAM SSURVEILLANCE GUIDEDR. A. NOORZAD, S. M. NOORBAKHSH 1391- 2012KS-093No. 91
94ENGINEERNIG MANUAL FOR CONSTRUCTION AND QUALITY CONTROL OF TRAPEZOIDAL CSG DAMDR. A. NOORZAD, H. ZAHEDI1392- 2013KS-094No. 92
95DESIGN AND CONSTRUCTION OF SPILLWAY'S FUSE-PLAGUES R.ALI. GHORBANIAN 1394- 2015KS-095No. 93
96IMPACTS OF PLANTS AND ANIMALS ON EARTHEN DAMSDR. F. IMANSHOAR, A. DANANDEMEHR, M. SARDASHTI1394- 2015KS-096No. 94
97DRILLING, SAMPLING AND IN-SITU TESTS IN GEOTECHNICAL ENGINEERINGDR. A.GHANBARI1394- 2016 KS-097No. 95
98ALKALI AGGREGATES REACTION (STATE OF THE ART AND RECOMMENDATIONS)A.K. AMINI, M.R. JABAROUTI, F. MANOUCHEHRI DANA1394- 2016KS-098No. 96
99SEISMIC DESING AND EVALUATION OF STURUCURES APPURTENANT TO DAMS- GUIDELINES "BULLETIN 123"DR. SASAN ESHGHI1394- 2016KS-099No. 97
100SUSTAINABLE DESIGN AND POST-CLOSURE PERFORMANCE OF TAILING DAMSSH. TAHOONI, DR. A. NOORANIPOOR, M. AHMADI1395- 2016 KS-100No. 98
101TECHNICALCONSIDERATIONS IN DESIGN AND INSTALLATION OF METEOROLOGICAL INSTRUMANTS IN DAMSM. AZGHADI TOOSI, DR. K. AHANGARI1395- 2016KS-101No. 99
102PREFACE AND ACKNOWLEDGEMENT M. HATAMI1395- 2016KS-103No. 100
103ATLAS OF INTERNATIONAL FRESHWATER AGREEMENT A. KHAJEH AHMAD ATTARI 1395- 2016KS-102No. 101
104COST SAVING IN DAMS (BULLETIN 144)M.M. HAJZAVAR, DR. A. ROOZBAHANI1395- 2016KS-104No. 102
105ROLLER-COMPACTED CONCRETE DAMS- STATE OF THE ART AND CASE HISTORIES (BULLETIN 126)DR.A.R. BAGHERI, DR. M. MAHMOODIAN1395- 2017KS-105No. 103
106RESERVOIRS AND SEISMICITY- STATE OF KNOWLEDGE- (BULLETIN 137) DR. A. BARJASTEH1395- 2017KS-106No. 104
107DAMS AND WATER TRANSFERS (BULLETIN NO. 161) A. FAKHIMI VAKILI1395- 2017KS-107No. 105
108GUIDELINES ON STRATEGIC PLANNING AND MANAGEMENT OF WATER RESOURCESH. POSHTIVAN 1395- 2016KS-109No. 106
109BIOLOGICAL INDEX AND ENVIRONMENTAL FLOW OF RIVER DR. S.H. KHATAMI1396- 2017KS-108No. 107
110WATER AND TRADITIONAL BELIEFSBIJAN FARHANGI1395- 2017KS-111No. 108
111TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE CONSIDERATIONS BLASING IN DAMSM. AZGHADI TOOSI1396- 2017KS-110No. 109
112INSTRUCTION ON FINE SEDIMENT SOURCE IDENTIFICATION DR. A. ATAPOURFARD, M. FATTAHI & DR. SH. HAKIMKHANI1396- 2017KS-112No. 110
113HYDROGRAPHIC SURVEY SOFTWARE (HYPACK)MOSTAFA NEKOUEIANFAR- BAHMAN TAJFIROOZ1396- 2017KS-113No. 111
114KS-114No. 112
115INCLINOMETERS IN ROCKFILL AND EARTH DAMSDR. A.A.MIRGHASEMI, H. GHASEMI1396- 2017KS-115No. 113
116LANDSLIDE IN DAM RESERVOIR: DIAGNOSIS, INVESTIGATION AND REMEDATION METHDR. KAVEH AHANGARI, MOJTABA GOLESTANIFAR & MOHSEN ABBASZADEH MOTLAGH1396- 2017KS-116No. 114
117No. 115
118No. 116
119STUDY ON SEDIMENTATION CAPACITY ELIMINATION IN SMALL DAMSDR. HEASM FOULADFAR1396- 2017KS-119No. 117
120 HYDRAULIC DESIGN OF LABYRINTH WEIRS DR. Mohammad Heidarnejad1396- 2017KS-120No. 118
121USE OF INCLINOMETER FOR GEOTECNICAL MONITORING M. HAKIMIAN GIVI1397- 2019KS-121No. 119
122SHARED RIVERS: Principales and PracticesMOHSEN BARAHIMI, HOUSHANG GHOLAMI, HAMID RAHMANI1396- 2018KS-122No. 120
123MATHEMATICAL MODELLING OF SEDIMENT TRANSPORT AND DEPOSITION IN RESERVOIRS ALI KHOSRONEJAD1397- 2018KS-123No. 121