ردیفعنوانپژوهشگر/ هاتاریخ/ سالکد کتابخانه
1ليست گزارشات طرحهاي سد و نيروگاه
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران
معاونت طرحهاي توسه – دفتر تحقيق و توسعه كتاب خانه و مركز اسنادتير 1381GM-0001
2گزارش عملكرد دفتر فني آب در سال 1374وزارت نيرو معاونت امور آب1374GM-0002
3عملكرد سال 1380 و پيش بيني سال 1381دفتر طرح و برنامهشهريور 1381GM-0003
4چالشها، سياستهاي استراتژيك راهكارهاي اجرائي، اهداف كمي مواد قانوني و آئين‌نامه‌هاي ذيربطمعاونت برنامه‌ريزيمرداد1380GM-0004
5گزارش عملكرد شوراي تحقيقات آبدبيرخانه تحقيقات آبآذر 1375GM-0005
6گزارش مرحله اول آبرساني و لوله‌كشي آب شهر مسجد سليمان و آباديهاي مجاورمهندسين مشاور هنر1354GM-0006
7مطالعات توسعه منابع آب و جلوگيري از شوري رودخانه‌هاي شاپور و دالكي - جلد نهم: تأسيسات انحراف آب ميلك و سدهاي انحرافي گيخ و سرقناتمشاورين يكم1358GM-0007
8گزارش مختصري از: گروه هواشناسي آبشناسي
سازمان هواشناسي كشور
سازمان هوا شناسي كشورGM-0008
9بسته‌بندي آبياري قطرهاي ثقلي براي: باغچه‌ها و گلخانه‌هامهندسين مشاور كارآبGM-0009
10بهره‌برداري از رودخانه‌هاي دولت‌آباد – اسجيل، زشك و جاغرق – گلستان – جلد سوم: مطالعات كشاورزيشركت مهندسي عمران زمين و توسعه منابع آب1361GM-0010
11تنظيم و امكان انحراف آب رودخانه شور رفسنجان در بالادست سد رسوبگير – گزارش مرحله يكم – قسمت اولمهندسين مشاور بندآب1363GM-0011
12روش مسير بحراني (C.P.M)هوشنگ داوري – مهاب قدس1364GM-0012
13راهنما و دستورالعمل اندازه‌گيري ضريب آبگذري براي مطالعات زهكشيبخش زهكشي مهاب قدس1366GM-0013
14GM-0014
15جنبه‌هاي حقوقي سياست بانك جهاني در رابطه با آبراهه‌هاي بين‌الملليداويد گلديرگ- استخراج شده از مجله بين‌المللي توسعه منابع آب (جلد 7 شماره 4 دسامبر 1991)1991GM-0015
16شرح خدمات براي ارزيابي علمي مستقل در زمينه تاثير طرحهاي مهندسي اخير، جاري و آينده بر هورهاي جنوبي عراقGM-0016
17گزارش كار پروژه: استفاده از امكانات سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در جهت ارتباط با بانكهاي بين‌المللي جهاني، در محدوده اطلاعات مورد نياز ircoldفروردين 1373GM-0017
18نمودار تغييرات شاخصهاي فهرست بهاي واحد
كارهاي ساختماني (جلد دوم-كارهاي مربوط به تاسيسات برقي)
مهندسين مشاور رهابآذر 1373GM-0018
19GM-0019
20گزارش فعاليتهاي تحقيقاتيموسسه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزلهآبان 1371GM-0020
21ويژه مراسم دهمين سالگرد تاسيس مراكز كارست كشورمركز مطالعات و تحقيقات كارست كشورآبان 1380GM-0021
22شبكه آبياري و زهكشي ايستگاه پمپاژ سد گلستان 1GM-0022
23تصفيه و بازيافت فاضلابهاي صنعتي با استفاده از تكنولوژي جداسازي مكانيكي بعنوان روشي ساده و اقتصاديشركت وستفاليا سپاراتور شاخه تكنولوژي‌هاي محيط زيستGM-0023
24تثبيت خاكويرتگن1367GM-0024
25وظائف و روش احراز صلاحيت مجريان طرحهامعاونت طرح و توسعهآذر 1377GM-0025
26تثبيت خاكدكتر علي نورزادGM-0026
27GM-0027
28نتايج «آمارگيري از سدها و تأسيسات آبي كشور» - 1371
جلد اول: مشخصات عمومي و فيزيكي
مركز آمار ايران1371GM-0028
29سيري در آب و خاك يزد1371GM-0029
30گزارش آب و فاضلاب شهريGM-0030
31اهداف و عملكرد مركز كارست كشور از بدو تاسيس تا پايان سال 79مركز مطالعات و تحقيقات كارست كشورآبان 1380GM-0031
32چكيده و خلاصه‌اي از عملكرد كميته ملي و آبياري و زهكشي ايران در سال 1378 و برنامه‌هاي سال 1379كميته ملي آبياري و زهكشي ايران1378 - 1379GM-0032
33عناوين فعاليتهاي شوراي پژوهشهاي علمي كشور و كميسيون خاصرياست جمهوري1372GM-0033
34گزارش عملكرد بيست ساله وزارت نيرو
(1358-1377)
دفتر اطلاعات و خدمات مديريتبهار 1378GM-0034
35گزارش عملكرد هشت سال سازندگي (1375-1368)معاونت امور سيستمها و روشهامرداد1376GM-0035
36ترازنامه انرژي سال 1377دفتر برنامه‌ريزي انرژيبهار 1379GM-0036
37ترازنامه انرژي سال 1379دفتر برنامه‌ريزي انرژيزمستان 1380GM-0037
38عملكرد برنامه اول (1368-1373)دفتر برنامه ريزي آباسفند 1374GM-0038
39گزارش ملي تحقيقات ويژه‌نامه فصلنامه رهيافت سال 1372شوراي علمي پژوهشهاي كشورGM-0039
40آب و توسعه سال اول 1-5 1372امور آب1372GM-0040
41تلاش پنهان (كارنامه سال 1378 شركت آب و فاضلاب مشهد)وزارت نيرو1378GM-0041
42مركز مرجع homs در ايرانسازمان تحقيقات منابع آبارديبهشت 1373GM-0042
43ترازنامه ائرژي سال 1380دفتر برنامه‌ريزي انرژيزمستان 1380GM-0043
44گزارش ايران در اولين اجلاس بين‌المللي
استفاده پايدار از آب براي انرژي
شوراي جهاني آب كيوتر ژاپن2003GM-0044
45برآورد حجم تبخير سالانه از سطح درياچه سدهاي مخزنيرحمت ا… شفيعي علويجهاسفند ماه 1381GM-0045
46بولتن بين‌الملل شماره اولروابط عمومي و امور بين‌الملل
سازمان مديريت منابع آب ايران
ارديبهشت
1382
GM-0046
47شناسنامه تاسيسات آب استان اردبيلاداره كل آب استان اردبيلپاييز 1377GM-0047
48گزارش مطالعات نيمه تفصيلي پروژه كارست اروميه – اشنويه
(جلد پنجم- هيدروژئولوژي- بيلان و مدل رياضي)
سيامك محمودي سيوندGM-0048
49گزارش مطالعات نيمه تفصيلي زون كارستي اروميه- اشنويه
(جلد اول ودوم- هيدروكليماتولوژي و زمين‌شناسي و هيدروژئولوژي)
محمد رضا صياد- سيامك محمودي سيوندزمستان 1379GM-0049
50بررسي آلودگي و خواص فيزيكي: شيميائي آب حوضچه سد لتیاندكتر عباس اسماعيل سارمي –بيات- سيامك غلاميGM-0050
51پروژه مدل رياضي آبهاي سطحي تهران
فصل سوم: بهره‌برداري
شركت مهندسين مشاور جامابمهر 1374GM-0051
52خلاصه گزارش شهرسازي- تاسيسات زيربنايي از شهر جديد لتيانوزارت مسكن و شهرسازيGM-0052
53انرژي ترازنامهدفتر برنامه‌ريزي انرژي1381GM-0053
54قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانابلاغ شده ايرانمهر ماه 1383GM-0054
55بررسي سطح تحقيقات در صنعت آب كشورشوراي پژوهشهاي علمي كشور - بولتن كمسيون آبفروردين 1374GM-0055
56موافقتنامه نهايي احداث سد مخزني دوستي (پل خاتون) مهر 1378GM-0056
57مدارك و موافقت نامه‌ها و صورتجلسات از 1371 تا 1379از 1371-1379GM-0057
58پروتكلهاي اصل مديريت مشترك سد دوستيگرد آوريGM-0058
59مدارك سياسي
پروتكهاي اصل از 29/8/79 تاكنون
1379GM-0059
60تراز نامه انرژي سال 1382دفتر برنامه‌ريزي انرژي1382GM-0060
61منشور خدمت
گزارش يك ساله عملكرد شهرداري گرماب
روابط عمومي شهرداري گرماب1383GM-0061
62GM-0062
63گردآوري تجارب جهاني در خصوص انتخاب سيلاب طراحيدكتر سيد جلال خالقي1381GM-0063
64اثر هشدار سيلاب در مهار سيلابمهرداد درويش نژاد
مجيد سياري
ارديبهشت 1382GM-0064
65طراحي و ساخت نمونه نيمه صنعتي كنتور الكترونيكي آبپژوهشگر: دكتر سيد جواد ازهري1384GM-0065
66ارزيابي رخداد پديده روانگرايي در شالوده سدها با استفاده از مدلسازي عدديپژوهشگر: دكتر علي پاك1384GM-0066
67بررسي تاثير زيست محيطي ناشي از تخليه آلاينده‌ها در انزلي و ظرفيت آن در كنترل آلاينده‌هاپژوهشگر: دكتر مجيد سر تاج1384GM-0067
68كارنامه پژوهشي دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)مهندس سيدرضا شمشيرگران1384GM-0068
69گزارش ملي تحقيقات بخش آب در سال 1372رياست جمهوري1372GM-0069
70گزارش عملكرد سال 1373كميته ملي سدهاي بزرگ1373GM-0070
71پيش‌بيني مراحل طرح مطالعاتي سازه‌هاي تاريخي آبموسسه گنجينه ملي آب ايران1380GM-0071
72تجربه مالزي در برنامه‌ريزي توسعه - مالزي – راه پيش روتهيه شده در دفتر فني آب وزارت نيرو1376GM-0072
73نگرشي به فرايند ساخت داخل در كشور مهدي مردي1378GM-0073
74گزارش سفر بازديد از برخي از سدها و نيروگاههاي كانادامهدي پاكزاد1382GM-0074
75بازتاب برگزاري نشست مقدماتي هفتاد و سومين اجلاس اجرايي كميسيون بين‌المللي سدهاي بزرگخلفي‌راد1383GM-0075
76برنامه‌ها و فعاليتهاي شوراي پژوهشهاي علمي كشوررياست جمهوري1373GM-0076
77گزارش شناسايي زلزله 11/1/1385 درب آستانه سيلاخورپژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌‌شناسي و مهندسي زلزله1385GM-0077
78بررسي الگوي جريان رسوب در محل اتصال كانالها با استفاده از ابزار مدل فيزيكي و رياضيپژوهشگر:‌ دكتر سيد محمود برقعي1385GM-0078
79بررسي تبادل آب در ميان درياي خزر و خليج گرگانپژوهشگر: مهندس اميرحسين پورمندي يكتا1385GM-0079
80شناخت خصوصيات هيدروليكي و مورفولوژيكي رودخانه‌هاي جزر و مديپژوهشگر: مهندس نادر رضائي1385GM-0080
81بررسي روشها و تدوين استراتژي كاربردي پيشگيري و كنترل آلودگي‌هاي منابع آب و احياي توان از دست رفته آنهاپژوهشگر‌: مهندس كورش حكيم‌پور1385GM-0081
82طراحي شبكه‌هاي آبياري تحت شرايط محدوديت آبپژوهشگر‌: دكتر سيد مجيد لطيفي1385GM-0082
83حذف نيترات، آمونيوم، بر و كلر از آبهاي زيرزميني توسط كانيهاي زئوليت تعديل شده با سورفاكتانتهاي آليپژوهشگر: مهندس آرش انصاري1385GM-0083
84تحليل خشكسالي در استان اصفهانپژوهشگر: دكتر بهلول عليجاني1384GM-0084
85تخمين نرخ انتقال رسوب در امتداد ساحل با استفاده از منطق فازيپژوهشگر: دكتر محمود برقعي1385GM-0085
86شبيه‌سازي دو بعدي مهاجرت ديونها در رودخانه‌ها و كانالهاي آبرفتي (مدل عددي)پژوهشگر: دكتر رضا افشين شريفان1385GM-0086
87راهكارهاي عملي براي ايجاد تشكلهاي آب بران و مشاركت آنان در مديريت شبكه‌هاي آبياري و زهكشيپژوهشگر: مهندس احمد پورزند1385GM-0087
88توزيع جانبي تنش بستر در كانالهاي مركبپژوهشگر: دكتر اميررضا زراتي1385GM-0088
89تهيه مدل رياضي جامع پيش‌بيني مشخصه‌هاي امواجپژوهشگر: دكتر مهدي شفيعي فر1385GM-0089
90كاربرد توان جريان در تعيين معادلات رژيم رودخانه كشكانپژوهشگر: مهندس شهرام جايدري1385GM-0090
91رديابي آثار عملكرد كلاهكهاي يخي دوران چهارم در دشت نمدان فارسپژوهشگر: دكتر محمدحسين رامشت1385GM-0091
92كاربرد سيستمهاي راداري به عنوان ابزاري نوين در مطالعات هيدرولوژيكي و منابع آب پژوهشگر: دكتر علي اصغر سمسار يزدي1385GM-0092
93تهيه نقشه آسيب‌پذيري منابع آب زيرزميني دشتهاي تهران و كرجپژوهشگر: دكتر كورش محمدي1385GM-0093
94بررسي الگوي جريان و آبشستگي در دهانه ورودي آبگير كانالهاي داراي انحناءپژوهشگر: دكتر محمدرضا پيرستاني1385GM-0094
95تعيين معيارهاي طراحي موج شكنهاي شكل‌پذير با استفاده از مدل فيزيكيپژوهشگر: دكتر وحيد چگيني1385GM-0095
96ارزيابي نقش پوشش گياهي بر پايداري كناره‌هاي رودخانه قره‌چايپژوهشگر: مهندس حميدرضا پيروان1385GM-0096
97ارزشيابي انتقال مديريت در شبكه‌هاي آبياري به روش فازيپژوهشگر: دكتر سيد احمد حيدريان1385GM-0097
98تعيين توزيع فشار ديناميكي جت‌هاي قائم در حوضچه‌هاي استغراق تحت اثر ابعاد حوضچه با استفاده از Pressure Transducersپژوهشگر: دكتر سيد محمود برقعي1385GM-0098
99ارزيابي ريسك تغيير اقليم و تاثير آن بر منابع آب مطالعه موردي حوضه زاينده‌رودپژوهشگر: دكتر سعيد مريد1385GM-0099
100مدل پهنه‌بندي خطر ناشي از فرسايش آبكندي در حوزه آبكند كلوچه بيجار با استفاده از RS, GISپژوهشگر: دكتر منيژه قهرودي تالي1385GM-0100
101گزارش شركت در دهمين سمپوزيوم بين‌المللي مدلهاي عددي در ژئومكانيك (NUMOG X)علي نورزاد1386GM-0101
102نگاهي به مسئله گريز آب از سد لار با رويكرد زمين ساختي (تكتونيكي)خليل‌اله فقهي1384GM-0102
103آزمايشهاي سه محوري در مكانيك خاكمهندس آزادي1374GM-0103
104برنامه‌ها و فعاليتهاي شوراي پژوهشهاي علمي كشوررياست جمهوري1375GM-0104
105مستندسازي طرح هاي آبمعاونت امور فني – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور1379GM-0105
106مركز منطقه‌اي مديريت آب شهري
عملكرد اولين دوره پنج ساله (86-1381 )
1386GM-0106-2
106مركز منطقه‌اي مديريت آب شهري
عملكرد اولين دوره پنج ساله (86-1381 )
1386GM-0106-3
107مشخصات سد و بازوي خاكي پروژه سد 15 خرداددفتر فني كارگاه1373GM-0107
108گزارش مطالعات ميان دوره‌اي هيدرولوژي طرح (شرق و غرب گيلان)شركت مهندسي مشاور مهاب قدس1363GM-0108
109حفاظت خاك و طرح آبخيزداري حوزه آبخيز سد شهبانو فرح (سفيدرود)1352GM-0109
110طرح جامع توسعه منابع آب و خاك منطقه كرمانمهندسان مشاور ستيرانبهمن 2535GM-0110
111پژوهشنامه دانشگاه آزاد اسلامي سال 1376معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد1376GM-0111
112رسوبات درياچه مخزن سد سفيدرودسازمان آب منطقه‌اي شمال1350GM-0112
113طرح چند منظوره صوفي چاي مطالعات مرحله دوم شبكه آبياري و زهكشي ( گزارش نهايي) طرح‌ريزي شبكه آبياريسازمان آب منطقه‌اي آذربايجانGM-0113
114طرح چند منظوره صوفي چاي مطالعات مرحله دوم شبكه آبياري و زهكشي ( گزارش نهايي) سيستم بهره برداري و نگهداري شبكه‌هاي آبياري و زهكشيسازمان آب منطقه‌اي آذربايجانGM-0114
115طرح‌هاي تامين آب كشاورزي توسط جهاد سازندگي استان آذربايجان شرقي در آذرشهر و حومه آندفتر تبريز1371GM-0115
116طرح جامع توسعه منابع آب و خاك منطقه كرمان
مطالعات عمومي
مهندسان مشاور ستيران1357GM-0116
117پروژه آبرساني بوشهر – هيدرولوژيسازمان آب منطقه اي فارس1362GM-0117-1
117پروژه آبرساني بوشهر – هواشناسیسازمان آب منطقه اي فارس1362GM-0117-2
118طرح توسعه منابع آب شرق و غرب گيلان – مطالعات مرحله اول شفارود- جلد سومشركت مهندسي مشاور مهاب قدس1366GM-0118
119طرح سد مخزني و شبكه آبياري و زهكشي رودخانه زيمكان
( مطالعات مرحله شناخت) جلد اول: خلاصه گزارش
شركت مهندسي مشاور مهاب قدس1372GM-0119
120بررسي اثرات زيست محيطي اجراي طرح باروري ابرها در استان يزدپژوهشگر: دكتر بيژن مقصودلو1385GM-0120
121پژوهشنامه 1386 – مجموعه خلاصه پروژه‌هاي تحقيقاتي شركت مديريت منابع آب ايران – جلد دوممديريت منابع آب ايران1386GM-0121
122GM-0122
123طرح هيدروليكي سيستم هوادهي در سازه‌هاي آبي و طراحي بتن سخت و مقاوم در مقابل كاويتاسيون و فرسايشپژوهشگر: دكتر چنگيز فولادي1385GM-0123
124آبياري متناوب با آب شور و شيرينپژوهشگر: دكتر عبدالمجيد لياقت1385GM-0124
125استخراج هيدروگراف واحد توزيعي غيرخطي به منظور تهيه هيدروگراف سيل طراحيپژوهشگر: دكتر بهرام ثقفيان1385GM-0125
126گزارش كارگاه هم انديشي، انتقال تجربيات و برنامه ريزي كاربردي حفاظت از محيط زيست و كيفيت منابع آبگروه محيط زيست و كيفيت منابع آب1386GM-0126
127برنامه ملي تحقيقات بخش آب كشور - دفتر چهارم: امكانات و توانايي‌هاي تحقيقاتي در بخشهاي هفتگانه آب طي سالهاي 75-72شوراي پژوهشهاي علمي كشور كميسيون آب1376GM-0127
128گزارش ملي تحقيقات بخش آب درسال 1376شوراي پژوهشهاي عملي كشور كميسيون آب1376GM-0128
129چهارمين اجلاس شوراي حكام، شوراي جهاني آب – مونترال كاناداعباسقلي جهاني1377GM-0129
130آشنايي با منابع آب و پروژه‌هاي مهم آبي جمهوري خلق چينمحبي – عنايت (وزارت نيرو)1378GM-0130
131گزارش نهايي طرح ملي تعيين اولويتهاي تحقيقاتي بخش آب در برنامه ملي تحقيقات كشوركميسيون آب 1379GM-0131-1
131گزارش نهايي طرح ملي تعيين اولويتهاي تحقيقاتي بخش آب در برنامه ملي تحقيقات كشورسازمان تحقیقات، آموزش ترویج کشاورزی1379GM-0131-2
132GM-0132
133آب در عرصه بين‌الملل
گزارش دوسالانه فعاليتهاي بين‌المللي امور آب وزارت نيرو (82-80)
معاونت امور آب- وزارت نيرو شهريور 1382GM-0133
134نقطه نظرات كلان سرمايه‌گذاران خارجي در طرحهاي توسعه منابع آب با هدف تأمين انرژيشركت توسعه منابع آب و نيروي ايران1379GM-0134
135آب محور توسعه معاونت امور آب – وزارت نيرو تيرماه 1384GM-0135
136گزارش اقتصادي سال 1382 و نظارت بر عملكرد چهارساله اول برنامه سوم توسعه – بخش آب – بخش كشاورزي و منابع طبيعي سازمان مديريت و برنامه ريزيGM-0136
137بررسي روشهاي كمي نمايي و ساخت شاخصها براي ساير اهداف طرحهاي توسعه منابع آب با هدف اصلي تأمين انرژي برقابيشركت توسعه منابع آب و نيروي ايران1379GM-0137
138كميسيون آب – طرح مطالعه آزمايشگاه ملي آبشوراي پژوهشهاي علمي كشور1378GM-0138
139كارنامه سه ساله 81-1379شركت سهامي آب منطقه‌اي يزد1383GM-0139
140ايران در سال جهاني آب وزارت نيرو – معاونت امور آب زمستان 1382GM-0140
141راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب كشور وزارت نيرو- معاونت امور آب زمستان 1382GM-0141
142سيمانهاي بتن سدهاي بزرگكميته بين‌المللي سدهاي بزرگ1380GM-0142
143گزارش عملكرد كميته ملي آبياري و زهكشي در سال 1379 و برنامه زمانبندي سال 1380كميته ملي آبياري و زهكشي1379GM-0143
144كارنامه صنعت آب در سال 1382وزارت نيرو – سازمان آب و برق خوزستان1382GM-0144
145گزارش عملكرد پژوهشكده باستان شناسي حسن فاضلي نشلي 1385GM-0145
146ترازنامه انرژي سال 1383دفتر برنامه ريزي انرژي 1384GM-0146
147گزارش ويژه بازديد مقام معظم رهبري از سد و نيروگاه كرخه شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1383GM-0147
148گزارش عملكرد طرح سياه بيشه در سال 1383شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران1383GM-0148
149ترازنامه انرژي سال 1384دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي 1385GM-0149
150بازتاب هفتاد و سومين اجلاس بين‌المللي سدهاي بزرگ در مطبوعات سراسري كشور شركت سهامي مديريت منابع آب ايرانارديبهشت 1384GM-0150
151تقسيم مسئوليت براي داشتن جاده‌هاي ايمن‌تروزارت راه و ترابري2003GM-0151
152گزارش تحليلي شماره 1
زلزله منجيل- رودبار (ايران)
موسسه بين‌المللي زلزله شناسي و مهندسي زمين لرزهخرداد 1370GM-0152
153تجهيزات اتوماتيك بررسي ترك‌خوردگي روسازي راهمجمع جهاني راه (پيارك)1383GM-0153
154گزارش مأموريت به ايتاليا واحد مهندسي آب و خاك- معاونت امور آب آبان ماه 1368GM-0154
155گزارش مأموريت هيئت اعزامي به كشورهاي آلمان و سوئيس شركت خاك آزمامردادماه 1371GM-0155
156گزارش سفر هيئت اعزامي به كشور چين شركت خاك آزمااسفندماه 1370GM-0156
157گزارش سفر به آلمان غربي واحد مهندسي آب و خاك- معاونت امورآب مردادماه 1369GM-0157
158بازيافت روسازي‌هاي انعطاف‌پذير موجودمجمع جهاني راه (پيارك)1383GM-0158
159بتن علي نورزادGM-0159
160حمل و نقل هوشمندمجمع جهاني راه (پيارك)1383GM-0160
161گزارش عملكرد هشت ساله وزارت نيرو 1383-1376وزارت نيرومردادماه 1384GM-0161
162ارتقا و بهبود عملكرد داخلي ادارات راهمجمع جهاني راه (پيارك)1383GM-0162
163گزارش پيشرفت كار سدهاي در دست اجرادفتر طرح و برنامه- شركت مديريت منابع آب ايرانتا پايان دي ماه 1387GM-0163
164گزارش پيشرفت كار سدهاي در دست اجرادفتر طرح و برنامه- شركت مديريت منابع آب ايرانتا پايان بهمن ماه 1387GM-0164
165گزارش پيشرفت كار طرح هاي اجرايي توسعه منابع آب معاونت طرح و توسعه شركت مديريت منابع آب ايرانتا پايان مهر ماه 1387GM-0165
166گزارش پيشرفت كار طرح هاي اجرايي توسعه منابع آب معاونت طرح و توسعه شركت مديريت منابع آب ايرانتا پايان آبان ماه 1387GM-0166
167گزارش پيشرفت كار سدهاي در دست اجرا معاونت طرح و توسعه شركت مديريت منابع آب ايرانتا پايان آذرماه 1387GM-0167
168بسته بندي آب جهت ارائه به مقام محترم وزارتشركت مديريت منابع آب ايراناسفندماه 1387GM-0168
169گزارش ميزان بارندگي، جريانهاي سطحي و حجم آب موجود در مخازن سدهاشركت مديريت منابع آب ايرانسال آبي 86-87GM-0169
170جايگاه بخش آب و آبفاي وزارت نيرو در دولت نهم
با تأكيد بر آثار و اقدامات تأميني در خشكسالي
شركت مديريت منابع آب ايرانGM-0170
171علم تخصصي سايبرنتيكGM-0171
172چالشهاي مديريت منابع آب آقاي دكتر علي نورزادGM-0172
173بهبود تأمين منابع مالي و مديريت نگهداري راهمجمع جهاني راه (پيارك)1383GM-0173
174گزارش وضعيت بارندگي كشور و
آب موجود در مخازن سدها سال آبي 88- 87
دفتر مطالعات پايه منابع آب GM-0174
175تأمين مالي و ارزيابي اقتصادي (بيست و يكمين كنگره جهاني راه)مجمع جهاني راه (پيارك)1383GM-0175
176محيط زيست و پروژه‌هاي راهسازيمجمع جهاني راه (پيارك)1383GM-0176
177تعيين عوامل شوري رود بتوند و بررسي امكان تامين آب مناسب كشاورزي از آنسازمان آب و برق خوزستان
پژوهشگر: مهندس حسين فكور
ارديبهشت ماه 1381GM-0177
178تهيه مدل رياضي تحليلي و كاربرد آن در تفسير داده‌هاي افت- زمان چاههاي بهره‌برداري آب زيرزميني در سفرهاي آزاد و برآورد پارامترهاي هيدروديناميكي آن (k, T, Sy, Ss)سازمان آب و برق خوزستان
پژوهشگر: مهندس آرش ندري
بهمن ماه 1386GM-0178
179بررسي اثر ضخامت خاك بر انتقال املاح در خاكهاي ماسه‌اي همگنسازمان آب و برق خوزستان
پژوهشگر: دكتر حيدرعلي كشكولي- دكتر عيسي معروف پور
آبان ماه 1385GM-0179
180ارزيابي فني و اقتصادي ضرورت بكارگيري و استفاده از كانال متروكه NEWRBMC در شبكه آبياري قدس سازمان آب و برق خوزستان
پژوهشگر: مهندس رضا عبدالشاه‌نژاد
زمستان 1387GM-0180
181تعيين دانه‌بندي رسوبات معلق و رابطه آن با دبي جريان در رودخانه‌هاي استان خوزستان سازمان آب و برق خوزستان
پژوهشگر: دكتر مهدي قمشي و دكتر كاظم حمادي
تابستان 1386GM-0181
182تاثير بافت خاك روي كاليبراسيون دستگاه TDR براي اندازه‌گيري رطوبت در شرايط خاك‌هاي استان خوزستانسازمان آب و برق خوزستان
پژوهشگر: دكتر حيدرعلي كشكولي - مهندس امير سلطاني
اسفند ماه 1385GM-0182
183بررسي عملكرد هيدروليكي و نوسانات سطح ايستابي زهكش‌هاي پلكاني در خاكهاي مطبقسازمان آب و برق خوزستان
پژوهشگر: دكتر عبدعلي ناصري- مهندس سعيد حمزه
پاييز 1387GM-0183
184مطالعه و بررسي رسوب‌دهي حوضه آبريز سد دز با استفاده از سيستم هوشمند شبكه‌هاي عصبي مصنوعي سازمان آب و برق خوزستان
پژوهشگر: دكتر محمدرضا نجفي
آذرماه 1386GM-0184
185تهيه مدل رياضي پيش‌بيني تغييرات ديناميكي عرضي بستر رودخانه و تعيين توزيع سرعت و تنش برشي مرزي در جريانات سيلابي سازمان آب و برق خوزستان
پژوهشگر: دكتر عبدالرضا ظهيري- دكتر سيدعلي ايوب‌زاده
بهار 1387GM-0185
186ارزيابي آسيب‌پذيري آبخوان آبرفتي ايذه با استفاده از GIS و مدل‌سازي آبهاي زيرزميني سازمان آب و برق خوزستان
پژوهشگر: مهندس فرشاد عليجاني
تيرماه 1386GM-0186
187بكارگيري روش آماري جهت تعيين تراز سطح آب در ايستگاههاي جزر و مدي رودخانه كارون سازمان آب و برق خوزستان
پژوهشگر: دكتر آرش اديب
تابستان 1388GM-0187
188پهنه‌بندي كيفيتي آب و ارائه نقشه‌هاي كيفي رودخانه كارون با استفاده از تكنيك‌هايGIS (محدوده شهري اهواز)سازمان آب و برق خوزستان
پژوهشگر: مهندس افسانه بروجردنيا
زمستان 1386GM-0188
189بررسي تأثير آلودگي رودخانه سياه منصور دزفول بر آبخوان مجاورسازمان آب و برق خوزستان
پژوهشگر: دكتر نصرا... كلانتري- دكتر منوچهر مكوندي
تيرماه 1387GM-0189
190بررسي محاسن و معايب استفاده از DAF (شناورسازي با استفاده از هواي محلول) در تصفيه آب رودخانه كارون به جاي سيستم‌هاي متداول ته‌نشيني سازمان آب و برق خوزستان
پژوهشگر: مهندس نعيم بني سعيد
مهرماه 1385GM-0190
191تهيه مدل بهينه‌سازي مديريت كنترل سيل در زمان واقعي
(مطالعه موردي سد كرخه)
سازمان آب و برق خوزستان
پژوهشگر: مهندس حبيب ا... بصيرزاده
زمستان 1387GM-0191
192بررسي و امكان سنجي تغذيه مصنوعي در محدوده دشتهاي دالون -ميداوودسازمان آب و برق خوزستان
پژوهشگر: مهندس محمد حسين رحيمي
آذرماه 1387GM-0192
193انتخاب مصالح و طراحي روسازيهاي انعطاف‌پذير براي آمد و شد و شرايط آب و هوايي سختمجمع جهاني راه (پيارك)1383GM-0193
194حفاظت مخازننوشته: يان ژوهانسن
ترجمه: زهره كاظمي شهابي
1383GM-0194
195راهنماي تعيين نياز آب زيست محيطي تالاب هاسميه سيما
احمد ابريشم چي- مسعود تجريشي
بهمن 1387GM-0195
196پژوهشنامه 1386 – مجموعه خلاصه پروژه‌هاي تحقيقاتي شركت مديريت منابع آب ايران – جلد اولمديريت منابع آب ايران1386GM-0196
197گزارش طرح تامين و انتقال آب از سد كمال صالح به شهر اراك و صنايع بزرگ منطقه با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي (فاينانس)وزارت نيروGM-0197
198طراحي و ساخت سيستم اندازه‌گيري جريان حجمي آب در كانال‌هاي روباز و سازه‌هاي هيدروليكي با استفاده از پديده آكوستيك داپلرپژوهشگر: مهندس همايون صباغ زاده شوشتري1381GM-0198
199تدوين نرم‌افزار تعيين پروفيل‌هاي دمايي در بدنه سدهاي بتن غلتكي در بازه‌هاي مختلف زمانيپژوهشگر: دكتر سعيد رضا صباغ يزدي1382GM-0199
200اصلاح ضرايب تخليه جريان در سرريزهاي جانبي با توجه به شيب‌هاي سرريز بالادست (شيب كانال اصلي)پژوهشگر: عليرضا كشاورزي1381GM-0200
201ارزيابي عملكرد و بهسازي سيستم رفتارنگاري در سدهاي خاكي و سنگريزه‌ايپژوهشگر: دكتر علي نورزاد1387GM-0201
202مديريت بهره‌برداري تلفيقي از سيستم چند هدفه منابع آب سطحي و زيرزميني در شرايط خشكساليپژوهشگر: مجيد خياط خلقي1386GM-0202
203مدلي رياضي جريان همزمان از رو و زير دريچه در حالت مستغرقپژوهشگر: جمال محمد ولي ساماني1386GM-0203
204محاسبه برگاب و تلفات ريزش در حوزه‌هاي آبريز داراي پوشش جنگليپژوهشگر: اسماعيل آلاديني1386GM-0204
205راهكارهاي تقويت مشاركت مردم محلي در مديريت منابع آب در حوزه زنجانرود (با تاكيد بر مشاركت ويژه زنان)پژوهشگر: مهندس جعفر يعقوبي1386GM-0205
206بررسي رفتار ديناميكي سدهاي خاكي سنگريزه‌اي با هسته آسفالتيپژوهشگر: دكتر محمد حسن بازيار1386GM-0206
207تشخيص محدوده سفره‌هاي آب زيرزميني با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي و داده هاي GISپژوهشگر: مهندس نادر جلالي1386GM-0207
208شبيه‌سازي عددي دوبعدي لايه‌بندي حرارت و شوري در مخزن سد پانزده خردادپژوهشگر: دكتر حسين گنجي دوست1386GM-0208
209شبيه سازي عددي نيروهاي هيدروديناميكي موثر بر لوله‌هاي نصب شده روي بستر دريا، به منظور تعيين حداكثر طول مجاز دهانه آزادپژوهشگر: دكتر عباس يگانه بختياري1386GM-0209
210آزمايش ديناميكي مدل سد بتني پايه‌دار سفيدرود توسط ميز لرزانپژوهشگر: دكتر محسن قائميان1386GM-0210
211ارزيابي محل و تعداد ايستگاههاي نمونه‌برداري رود كارون با روشهاي رياضيپژوهشگر: دكتر علي اكبر عظيمي1386GM-0211
212ارزيابي فيلترهاي زهكشي (شني) بكار رفته در تعدادي از طرح‌هاي آبياري و زهكشي استان خوزستانپژوهشگر: مهندس رباب پرتو اعظم1383GM-0212
213مدلسازي عددي رفتار غيرخطي سدهاي خاكي در حين ساخت با در نظر گرفتن هسته به صورت نيمه اشباعپژوهشگر: دكتر علي پاك1383GM-0213
214آناليز ديناميكي چند سد خاكي موجود و مقايسه نتايج آن با داده‌هاي رفتارنگاريپژوهشگر: دكتر محمد حسن بازيار1383GM-0214
215بررسي اثرات كاربردي اراضي بر كيفيت آبهاي سطحيپژوهشگر: دكتر عبدالمحمد غفوري روزبهاني1385GM-0215
216پژوهش نامه 1387 (مجموعه خلاصه پروژه‌هاي تحقيقاتي شركت مديريت منابع آب ايران)مديريت منابع آب ايران – وزارت نيرو1387GM-0216
217پژوهش نامه 1388 (مجموعه خلاصه پروژه‌هاي تحقيقاتي شركت مديريت منابع آب ايران)مديريت منابع آب ايران – وزارت نيرو1388GM-0217
218GM-0218
219گزارش سفر معاونت امور آب و هيأت همراه از كشور سوئيس
(4/9/83 لغايت 7/9/83)
سازمان مديريت منابع آب ايران1383GM-0219
220گزارش عملكرد دهسالهشركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان1379GM-0220
221گزارش فعاليت طرحهاي عمرانيآب منطقه‌اي مازندران1371GM-0221-1
221کارنامه عملکرد سالهای 74 تا79آب منطقه‌اي هرمزگان1379GM-0221-2
222ابزاربندي، رفتارسنجي، آناليز پايداري و بهينه‌سازي تونل‌هاي انحراف و انتقال آب سد آيدوغموشمهندس امامي تبريزي1378GM-0222
223سد و نيروگاه آبي جيرفت (گزارش پيشرفت عمليات)مهندسين مشاور استوكي1371GM-0223
224بررسي كارايي هيدروليكي بندهاي اجراشده در استان آذربايجان شرقي و ارائه روشهاي اصلاحياحمد براري1377GM-0224
225گزارش فعاليت طرحهاي عمراني آب منطقه‌اي مازندران1370GM-0225
226GM-0226
227بررسي علل اضمحلال سريع ساختمان چاههاي آب در حوزه آبريز آجي‌چاياصغر اصغري مقدم1377GM-0227
228نگرشي بر سدهاي ايران (گذشته – حال – آينده)
اظهارنظرهاي واصله از سراسر جهان
كميته ملي سدهاي بزرگ ايران1373GM-0228
229سالنامه آماري آب كشور 87-1386
(فرهنگ و تاريخچه آب ايران، طول خطوط مرزي ايران، تعداد شهرستان، بخش، دهستان براساس تقسيمات كشوري، مشخصات حوضه‌هاي آبريز كشور، حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو و تعداد محدوده‌هاي مطالعاتي)
وزارت نيرو – معاونت امور آب و آبفا1389GM-0229
230GM-0230
231فراز و فرود آب (مجموعه تجارب و آموزه‌های پیشکسوتان مدیریت و آموزش منابع آب استان فارس)بهزاد باجووند1389GM-0231
232پژوهش نامه 1389شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران1389GM-0232
233پژوهش نامه 1390 جلد اولشرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران1390GM-0233
234پژوهش نامهشرکت مدیریت منابع آب ایران1390GM-0234
235مشخصات ژئوتکنیکی ساختگاهGM-0235
236گزارش میان کار مطالعات ژئوتکنیک در محل مجموعه تجاری – تفریحی جنوبی برج میلادشرکت یادمان سازه1382GM-0236
237گزارش بررسی تأثیر احداث ساختمانهای جنبی شیب جنوبی بر روی تغییرمکان سازه اصلی برجشرکت یادمان سازه1382GM-0237
238گزارش مقدماتی مرحله اول مطالعات ژئوتکنیک در محل ابنیه فنی مسیرهای دسترسی برج میلادشرکت یادمان سازه1382GM-0238
239پژوهش نامه 1390 جلد دومشرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران1390GM-0239
240پژوهش نامه 1391شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران1391GM-0240
241پژوهش نامه 1390شرکت مدیریت منابع آب ایرانآذر 1391GM-0241
242بایدها و نبایدهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کارگاههای ساختمانی و سدسازیدکتر ولدبیگی1392GM-0242
243پژوهش‌نامه سال 13911391GM-0243
244پژوهش نامه سال 1392شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران1392GM-0244
245پژوهش نامه سال 1393شرکت مدیریت منابع آب ایران1393GM-0245
246مطالعات ژئوتکنیک طرح فاضلاب علی‌آباد کتول (شبکه جمع‌آوری فاضلاب) – جلد اولآب و فاضلاب استان گلستان
مهندسین مشاور ایراناب
1389GM-0246-1
مطالعات ژئوتکنیک طرح فاضلاب علی‌آباد کتول (شبکه جمع‌آوری فاضلاب) – جلد دومآب و فاضلاب استان گلستان
مهندسین مشاور ایراناب
1389GM-0246-2
247پژوهش نامه سال 1394شرکت مدیریت منابع آب ایران1394GM-0247
248پژوهش‌نامه سال 1394 (مجموعه خلاصه پروژه‌های تحقیقاتی)شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران1394GM-0248
249راهنمای تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی برای ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای در مناطق شهری سعید هاشمی طباطبایی، سید محمود فاطمی عقدا، علی بیت الهی، نریمان سعید، اشکان محمدی، امیرسعید سلامت1392GM-0249
250بررسی رفتار دینامیکی سدهای خاکی نزدیک به گسل فعال همراه با مطالعه موردی سد رودبار در لرستانعلی نورزاد، عباس مهدویان، وحید بلوردی1394GM-0250
251GM-0251
252GM-0252
253گزارش نهایی بررسی و امکان سنجی تثبیت خاک با استفاده از نانوتکنولوژی و ارائه راهکارهای کاربردی در اراضی زه دار گلستانعلیرضا طبرسا، حامد رضایی، علی نورزاد، منصوره مازندرانی، فریبرز کاوه، سید جاسم حسینی1395GM-0253
254گزارش (میانکار 80%) استفاده از تحلیل ریسک در مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری سدهای خاکی علی نورزاد، محسن روحانی‌نژاد، هامون علیمرادی، امیر آذرکیش1394GM-0254
255گزارش کارآموزی 2 زهرا رضایی (استاد: علی نورزاد)1393GM-0255
256بررسی و امکان سنجی تثبیت خاک با استفاده از نانو تکنولوژی و ارائه راهکارهای کاربردی در اراضی زه دار گلستانعلیرضا طبرسا، حامد رضایی، علی نورزاد، منصوره مازندرانی، فریبرز کاوه، سید جاسم حسینی1393GM-0256
257گزارش کارآموزی 1 و 2 (پروژه خط 2 متروی شهری کرج)محمد هوشمند1393GM-0257
258سند راهبری توسعه آموزش عالی کشور در حوزه علوم و فنون دریایی و اقیانوسیمعاونت آموزشی وزارت علوم، تحققات و فناوری1392GM-0258
259رفتار سیلکی خاک های دانه ای با استفاده از آزمایش استوانه توخالی سیلکی و ارائه مدل فشار آب حفره ای بر مبنای انرژی کرنشیدکتر علی نورزاد1392GM-0259
260طرح فاضلاب تهرانشرکت فاضلاب تهران1392GM-0260
261ارزیابی اولیه ی گزارشات تهیه شده با عنوان بررسی اثرات میانگذر بر اکوسیستم دریاچه ارومیه و ارایه طرح اجرایی برای راهکارهای اصلاحی مورد نظر انجمن هیدرولیک ایراناسفند 95GM-0261
262GM-0262
263GM-0263
264گزارش چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایراننشرفنمهر 1395GM-0264
265بررسی عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهممعاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدیشهریور 1396GM-0265
1روند كنترل پايداري سدها از ابتدا تاكنونسيد جلال ميرزادگان- كميته فني ايمني و پايداري سدهاتير 1376GS-0001
2ابزاربندي سدهاي خاكي و تاسيسات جنبيمهندس اكبر سپهر/ مهندس رئوف توكل-كميته فني ايمني و پايداري سدهاخرداد 1376GS-0002
3مصالح پركننده براي ايجاد ديوارهاي آب بندمحمد رضا طبيب زاده نوري با همكاري: عبدالرضا واثقي و فريدون هاشمي مقدمدي 1374GS-0003
4خلاصه‌اي از سد پيشين در سيستان و بلوچستانمهندسان مشاور پارس كنسولتفروردين 1361GS-0004
5سدهاي رسوبگير – طراحي و اجرامهندسين مشاور بندآب1369GS-0005
6سدهاي انفجاري Blast Fill Dams
گزارش تهيه شده بوسيله پروفسور HUO Yongji (چين) براي ICOLD
مترجم: رمضانعلي قربانيانسپتامبر 1997GS-0006
7گزارش حفاري، تزريق و بررسي امكانات در ايرانكميته تكنولوژي ساخت و برآورد هزينه اجراي سدهاي بزرگ ايرانتابستان 1375GS-0007
8ديدگاههاي كميسيون جهاني سدهاي بزرگ نسبت به سدها و محيط زيستترجمه از متن فرانسه
(سيدرضا موسوي مطلق)
بهمن 1374GS-0008
9گزارش بررسي مشكلات ژئولوژيكي و ژئوتكنيكي در سدحميد نجفيGS-0009
10تحليل اندركنش ديناميكي سد و مخزن به روش اويلر – لاگرانژدكتر احمدي و مهندس قره‌باغيزلزله‌شناسيGS-0010
11گزارش نصب دستگاههاي اندازه‌گيري سد ساوهامور نظارت وزارت نيرو1372GS-0011
12گزارش بازيد سد ماكو (بارون)كميته بررسي سدهاي دردست اجرا- دفتر بهره‌برداري از سدها1373GS-0012
13گزارش بازديد سد ساوهكميته بررسي سدهاي دردست اجرا- دفتر بهره‌برداري از سدها1374GS-0013
14گزارش بازديد سد جيرفتكميته بررسي سدهاي دردست اجرا- دفتر بهره‌برداري از سدها1374GS-0014
15گزارش بازديد سد علويانكميته بررسي سدهاي دردست اجرا- دفتر بهره‌برداري از سدها1374GS-0015
16گزارش بازديد سد گيلاروكميته بررسي سدهاي دردست اجرا- دفتر بهره‌برداري از سدها1375GS-0016
17گزارش بازديد سد زريواركميته بررسي سدهاي دردست اجرا- دفتر بهره‌برداري از سدها1375GS-0017
18گزارش بازديد سد نهندكميته بررسي سدهاي دردست اجرا- دفتر بهره‌برداري از سدها1375GS-0018
19بررسي و مطالعه اثر زلزله بر سدهاي وزني بتني
گزارش 1: مباحث پايه
مترجم: كيان ميرزا، محمود حسيني1377GS-0019
20مروري بر تجارب حاصله از سدسازي در سالهاي اخيرديدگاههاي كميته ملي سدهاي بزرگ ايران (هيئت اجرائي)GS-0020
21گزارش بازديد از سد طالقانكميته تخصصي مواد و مصالح براي سدهاي خاكيشهريور 1385GS-0021
22پردازش و تنظيم گزارشهاي اطلاعاتي جمع‌آوري شده از مشخصات سدهاي كشوركميته فني اطلاعات، مأخذ و شناسنامه براي سدها1378GS-0022
23گزارش ميانكار – جايگذاري مدلهاي خاص مصالح چسبنده و دانه‌اي در يك نرم‌افزار اجزاء محدود جهت تحليل سدهاي خاكي با هسته رسيسعيد قربان بيگي1379GS-0023
24روشهاي تعيين تأثير انقباض، خزش و دما در بتن سدهاي بزرگواحد آموزش كارگاه كارون 31380GS-0024
25طرح سد مخزني طالقانسازمان آب منطقه‌اي تهرانGS-0025
26سد و نيروگاه مسجد سليمانGS-0026
27گزارش نهايي – آناليزهاي ديناميكي سدهاي بتني وزني بويژه در حالت غيرخطي مواد (مطالعه موردي سد كوثر)علي نورزاد و مهدي نيكخواه- مركز تحقيقات آب1380GS-0027
28خلاصه مطالعات مرحله اول طرح كرخهشركت توسعه منابع آب 1380GS-0028
29بررسي و نقد جهاني گزارش كميسيون جهاني سدها درخصوص اثرات زيست محيطي احداث سدهاي بزرگكريم شيعتي – رضا مكنون1381GS-0029
30مشخصات سد مخزني و نيروگاه آبي كرخهشركت توسعه منابع آبGS-0030
31گزارش نهايي – پديده شكست سدهاي خاكي اشباع و نيمه اشباعدكتر خويي- دانشگاه صنعتي شريف1382GS-0031
32گزاش نهايي پيوست - پديده شكست سدهاي خاكي اشباع و نيمه اشباع (راهنماي استفاده از نرم‌افزار SUTDAM V1.0)دكتر خويي- دانشگاه صنعتي شريف1382GS-0032
33آناليز ديناميكي چند سد خاكي موجود و مقايسه نتايج آن با داده‌هاي رفتارنگاريدكتر بازيار- سازمان مديريت منابع آب1382GS-0033
34گزارش فني ابزاربندي و رفتارسنجي سدهااداره كل امور آب استان اردبيل1383GS-0034
35گزارش پيشرفت كار مرحله اول - ارزيابي عملكرد و بهسازي سيستم رفتارنگاري در سدهاي خاكي و سنگريزه‌ايدكتر نورزاد و مهندس نوروزي- دانشگاه شهيد عباسپور1383GS-0035
36گزارش پيشرفت كار مرحله دوم - ارزيابي عملكرد و بهسازي سيستم رفتارنگاري در سدهاي خاكي و سنگريزه‌ايدكتر نورزاد و مهندس نوروزي- دانشگاه شهيد عباسپور1384GS-0036
37گزارش پيشرفت كار مرحله سوم - ارزيابي عملكرد و بهسازي سيستم رفتارنگاري در سدهاي خاكي و سنگريزه‌ايدكتر نورزاد و مهندس نوروزي- دانشگاه شهيد عباسپور1384GS-0037
38ديدگاههاي كاربردي در طراحي و بهره‌برداري از سيستم دريجه‌هاي اضطراري (Fuse gates) جايگزين دريچه‌هاي قطاعي (Radial gates)جعفري، اشرفي، داسي- مهندسين مشاور آب و توسعه پايدارGS-0038
39گزارش نهايي كاربرد تحليل ريسك در كنترل ايمني سدهادكتر نورزاد- دانشگاه شهيد عباسپور1384GS-0039
40سد لاستيكي Rubber Damگروه صنعتي كهرنگGS-0040
41بهينه‌سازي سيستم رفتارنگاري در سدهاي خاكي با استفاده از روش رتبه‌بنديGS-0041
42گزارش ميانكار – پايش ترواش در سدهاي خاكي با استفاده از روش حرارتيدكتر بازيار، دكتر نورزاد، تقوي- دانشگاه شهيد عباسپور1385GS-0042
43مطالعه موردي سد مخزني شش پير – طرح آب‌بندي مخزنمهندسين مشاور لار1385GS-0043
44بررسي روشهاي تحليل در طراحي سدهاي بتنيدكتر نورزادGS-0044
45گزارش نهايي – بررسي امكان پديده ترك‌خوردگي در هسته و سدهاي خاكي غيرهمگن با هسته رسي با نشانه خميري پاييندكتر نورزاد و محمدرضا عليزاده- وزارت نيرو1387GS-0045
46گزارش بازديد از سد و نيروگاه سنگتوده 2 و سد و نيروگاه نارك و راغون در كشور تاجيكستاناعضاي كميته ملي سدهاي بزرگ- كميته فني سدهاي خاكيتير 1389GS-0046
47گزارش شماره 9 – تحليل هيدروديناميكي سد دوستي در مراحل ساخت و آبگيريارديبهشت 1383GS-0047
48ابزار دقيق پايش سدهاGS-0048
49اطلاعات و مشخصات فني سدهاي مخزني بزرگ
براساس ضوابط كميته ملي سدهاي بزرگ ايران
جلد اول: استان تهران
معاونت بهره‌برداري و هماهنگي منابع آب- دفتر پايداري و هماهنگي سدهاGS-0049
50اطلاعات و مشخصات فني سدهاي مخزني بزرگ
براساس ضوابط كميته ملي سدهاي بزرگ ايران
جلد دوم: استان مركزي
معاونت بهره‌برداري و هماهنگي منابع آب- دفتر پايداري و هماهنگي سدهاGS-0050
51اطلاعات و مشخصات فني سدهاي مخزني بزرگ
براساس ضوابط كميته ملي سدهاي بزرگ ايران
جلد سوم: استان قم
معاونت بهره‌برداري و هماهنگي منابع آب- دفتر پايداري و هماهنگي سدهاGS-0051
52اطلاعات و مشخصات فني سدهاي مخزني بزرگ
براساس ضوابط كميته ملي سدهاي بزرگ ايران
جلد چهارم: استان قزوين
معاونت بهره‌برداري و هماهنگي منابع آب- دفتر پايداري و هماهنگي سدهاGS-0052
53اطلاعات و مشخصات فني سدهاي مخزني بزرگ
براساس ضوابط كميته ملي سدهاي بزرگ ايران
جلد پنجم: استان سمنان
معاونت بهره‌برداري و هماهنگي منابع آب- دفتر پايداري و هماهنگي سدهاGS-0053
54سد شهيد رجائي ساري
خلاصه گزارش عمليات اجرايي تا پايان آذر ماه 1372
سازمان آب منطقه‌اي مازندرانGS-0054
55طرح سد لار
مروري بر مسائل فني طرح
مهندسين مشاور ارگانيك1361GS-0055
56گزارش فنی نیروگاه چم شیر (سازه و پی) (جلد 10-1)وزارت نیرو1389GS-0056
57گزارش پیش کارگاه مطالعه مهندسی ارزش سد و نیروگاه چم‌شیرشرکت توسعه منابع آب و نیرو1390GS-0057
58اندیشه زیبایی شناسی در سدهاکمیته فنی آموزش و آگاهی عمومی1391GS-0058
59راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماندمهندسین مشاور بندآب1392GS-0059
60گزارش بازدید از سدهای هایقر و تنگابکمیته فنی سدهای خاکی1392GS-0060
61گزارش نهایی بهینه سازی طراحی سلول فشار کل در سدهای خاکیشرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران (نورزاد، آهنگری، نیکوئی)1393GS-0061
62طرح سد مخزنی دره باد گرگک و شبکه آبیاری و زهکشی پایین دست (مطالعات مرحله اول) – جلد دوازدهم: گزارش پی و بدنه سدآب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری
شرکت زیستاب
1387GS-0062
63طرح سد مخزنی زولا – گزارش تکمیلی پی و بدنه سد زولاآب منطقه‌ای آذربایجان غربی
شرکت زیستاب
1387GS-0063
64گزارش زمین‌شناسی مهندسی سد مخزنی ارس (2)آب منطقه‌ای آذربایجان غربی
شرکت زیستاب
1386GS-0064
65گزارش مطالعات منابع قرضه سد چایلی – نتایج آزمایشات تکمیلی سری دوم قرضه ریزدانه و سری اول قرضه درشت دانهآب منطقه‌ای استان گلستان
مهندسین مشاور لار
1388GS-0065
66Floods of the Yangtze River and
Three Gorges Project
Lu YoumeiGS-0066
1L'aménagement hydro-électrique de la GougraA. Robert, J.P.Sucky et F. Panchaud, A. Hoeffleur et H. Widmer1962RE-0001
2Arc Dam of MAUNG HEPP, Supported by Two Andesite SillsSoejoedi Soerachmad1986RE-0002
3Special Inspection of Dams Following EarthquakesMinistry of Construction Japan1986RE-0003
4Karkheh Dam and Irrigation ProjectAb va Niroo1991RE-0004
5Flood Warning System in Khuzestan Province1992RE-0005
6Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World (Guidelines for Natural Disaster Prevention, Preparedness and Mitigation)German Committee2001RE-0006
7ACI Detainling Manual - 1994
- Details and Detailing of Concrete Reinforcement
(ACI 315-92)
- Manual of Engineering and Placing Drawings for
Reinforced Concrete Structures (ACI 315R-94)
- Supporting Reference Data
ACI1994RE-0007
8Blast Fill DamsChinese National Committee on Dams1997RE-0008
9Condition Rating Procedures for Earth and Rockfill Embankment DamsUS Army Corps1999RE-0009
10The Geodetic and Photogrammetric Deformation Measurements of DamsSwiss National Committee on DamsRE-0010
11World Water Vision
Making Water Everybody's Business
William J. Cosgrove and
Frank R. Rijsberman
2000RE-0011
12The Study on Watershed Management Plan for Karoon River
SANYU Consultants Inc.2000RE-0012
13Water Education in African CitiesUnited Nations Centre for Human Settlements2001RE-0013
14Modélisatio numérique du barrage d'Enguri Rétro-analyse statiqueProf. N. Ashtari2001RE-0014
15Mimi Light
(en populärvetenskaplig sammanfattning av Mimi-Programmets forskning kring efterbehandling av gruvavfall)
Mimi, Luleå, Svarige2004RE-0015
16Climate and Water in Europe; Some Recent IssuesWorld Meteorological Organization1994RE-0016
17RCC Brazilian PracticesRCC Brazilian Practices2002RE-0017
18Destined to Engineer ProgressNational Engineering Services Pakistan2006RE-0018
19Japan International Cooperation Agency Annual Report (International Year of Volunteers)Japan International Cooperation Agency2000RE-0019
20Water & Soil Engineers InstituteMinistry of Djihad-e- SanzandegiRE-0020
21ICID Compilation on International Experiences in Inter-Basin Water Transfer (IBWT)ICID-CIDI – Irrigation and Drainage2003RE-0021
22Improving Reliability of Spillway GatesUSSD2002RE-0022
23Dam construction Project Management GuidelingsUSSD2002RE-0023
24General Guidelines for Automated Performance Monitoring of Dams USSD2002RE-0024
25White Paper on Dam Safety Risk Assessment
(What is it? Who's using it and why? Where should we be going with it?)
USSD2003RE-0025
26Guidelines for Inspection of Dams After EarthquakesUSSD2003RE-0026
27Annual ReportInternational Center for Biosaline Agriculture2004RE-0027
28Complex of Structures for Protection of Saint-Petersburg against FloodingRosstroy2007RE-0028
29Big Reservoirs in the Seismic Dangerous Regions in Tajikistan and Safety of DamsS. Kh. Negmatoullaev, T. J. Vladut,
A. R. Ischuk
2003RE-0029
30Upper Gotvand Dam & HPP
Reviewing of Rock Mechanics Studies (Phase 1)
Iran Water & Power Resources Dev. Co.,2004RE-0030
31Natural Disaster Data Book – 2003
(An Analytical Overview)
Asian Disaster Reduction Center2004RE-0031
32International Expert Panel on Upper Gotvand Dam & HEPPMahab Ghods2005RE-0032
33Report on Environmental Education in ItalyThe Working Group on Environmental education2007RE-0033
34Water-Related Capacity Development: A Survey of UN-Water members' and Partners' ActivitiesReza Ardakanian and Virginie Aimard2008RE-0034
35The Study on Integrated Water Resources Management for Sefidrud River BasinCTI Engineering International Co., Ltd.,2008RE-0035
36A Guide for Seepage Monitoring of Embankment Dams Using Temperature MeasurementsHydroResearch Sam Johansson AB, Täby, Sweden2009RE-0036
37Floris Study – interim Report Flood Risks and Safety in the NetherlandsRE-0037
38Manual for Zonation on Seismic Geotechnical Hazards
(Revised Version)
Technical Committee for Earthquake Engineering, TC4, ISSMGE1999RE-0038
39Supervision of Dams by Governmental Authorities World-Wide
(A survey of countries where regulations exist in the interest of Dams Safety)
Agriculture and Natural Resources Department, World Bank1993RE-0039
40Supervision of Dams by Governmental Authorities World-Wide
(A survey of countries where regulations exist in the interest of Dams Safety)
Agriculture and Natural Resources Department, World Bank1994RE-0040
41Effective Water GovernanceGlobal Water Partnership2003RE-0041
42Petits Barrages
Recommandations pour la conception, la réalisation et le suivi
Gérard Degoutte1997RE-0042
43A Total Solution of Waterstop System for Concrete Face Rockfill Dam (CFRD)
GB Waterstop Structure, GB Series Waterstop Materials
Beijind IWHR-KHL Co., ChinaRE-0043
44RCC Construction for Dam RehabilitationUSSD2003RE-0044
45Engineering Manual for Construction and Quality Control of Trapezoidal CSG DamJapan Dam Engineering Center2007RE-0045
46Hoover Dam (Learning Packet)U.S. DepartmentRE-0046
47Engineering Geology Report – Kuhrang III Dam
Phase II: Detail Design and Tender
Isfahan Regional Water AuthorityRE-0047
48Trapezoidal CSG DamJapan2012RE-0048
49Dam LegislationICOLD European ClubRE-0049
50Seismic Safety of Dams in China
“History and progress of seismic analysis and safety evaluation of high dams”
CHINCOLD
Gao Lin
2014RE-0050
51Dams in Japan (Overview 2015)JCOLD2015RE-0051
52Russian Public Safety around Dams (A summary of practice)ICOLDRE-0052
53Dams of IranRE-0053
54State of Art and Practice in the Assessment of Earthquake-Induced Soil Liquefaction and Its ConsequencesThe National Accademies of Sceince, Engineering, Medicine2016RE-0054
55ICOLD-APG TECHNICAL REPORT
FLOODS, DROUGHTS AND ROLES OF DAMS FOR THEIR MITIGATIONS IN ASIA-PACIFIC AREA (2017)
ASIA-PACIFIC GROUP
ICOLD (APG ICOLD)
JULY 4, 2017, PRAGUE, CZECH RE-0055-1
55ICOLD-APG TECHNICAL REPORT
FLOODS, DROUGHTS AND ROLES OF DAMS FOR THEIR MITIGATIONS IN ASIA-PACIFIC AREA (2017)
ASIA-PACIFIC GROUP
ICOLD (APG ICOLD)
JULY 4, 2017, PRAGUE, CZECH RE-0055-2
56Report on Water Management in the Czeck republic in 2015Ministry of Agriculture of the Czeck Republic2017RE-0056
57Standdard of Ministry of Water Resoureces of the People 's Republic of chinaTechnical Guideline for Cemented Material Dams2014RE-0057
58REPORT 1:2014E Risk management in geotechnical engineering projects requirementsSwedish Geotechnical Society2017RE-0058
59Report of Independent Expert Panel (IEP)- Xe-Pian Xe-Namnoy Project- Failure of Saddle Dam D (Final Report)Anton J.SCHLEISS/ Jean-Pierre TOURNIER/ Ahmed F. CHRABI20/03/2019RE-0059
1گزارش ماموريت شركت در شصت و هشتمين اجلاس سالانه و بيستمين كنفرانس كميسيون بين‌المللي سدهاي بزرگ - شرکت مهاب قدسپكن – چين
23 شهريور – 3 مهر 1379
آبان ماه 1379GI-0001
2گزارش ماموريت جهت شركت در: بيستمين كنگره و شصت و هشتمين اجلاس اجرائي كميسيون جهاني سدهاي بزرگ - شرکت پیمابپكن – چين
24 شهريور- 2 مهر ماه 1379
مهر 1379GI-0002
3گزارش ماموريت هفتادمين اجلاس اجرايي كيسيون جهاني سدهاي بزرگايگواسو- برزيل
22-27 سپتامبر 2002
31 شهريور-5 مهر 1381
1381GI-0003
4گزارش ماموريت بيستمين كنگره و شصت و هشتمين اجلاس اجرائي كميسيون جهاني سدهاي بزرگپكن- چين
14 تا 22 سپتامبر 2000
24 شهريور – 1 مهر 1379
1379GI-0004
5گزارش ماموريت شصت و نهمين اجلاس اجرايي كميسيون جهاني سدهاي بزرگدرسدن- آلمان
9 تا 15 سپتامبر 2001
18 تا 24 شهريور 1380
1380GI-0005
6گزارش ماموريت بيستمين كنگره و شصت و هشتمين اجلاس اجرائي كميسيون جهاني سدهاي بزرگپكن- چين
14 تا 22 سپتامبر 2000
24 شهريور – 1 مهر 1379
1379GI-0006
7گزارش ماموريت هفتاد و يكمين اجلاس اجرايي و بيست و يكمين كنگره جهاني سدسازي مونترال – كانادا
30- 20 خرداد 1382
20-16 ژوئن 2003
1382GI-0007
8گزارش ماموريت هفتاد و دومين اجلاس اجرائي كمسيون جهاني سدهاي بزرگسئول – كره جنوبي
16 تا 22 می 2004
27 ارديبهشت – 2خرداد 83
1383GI-0008
9گزارش مأموريت هيأت اجرايي شركت‌كننده در هفتاد و چهارمين اجلاس كميسيون بين‌المللي سدهاي بزرگ
و بيست و دومين كنگره
بارسلونا – اسپانيا
25 خرداد – 2تير
23-18 ژوئن 2006
GI-0009
10گزارش مأموريت هيأت شركت‌كننده هفتاد و نهمين اجلاس اجرايي كميسيون بين‌المللي سدهاي بزرگلوسرن – سوئيس
13-8 خرداد 1390
1390GI-0010
11گزارش مأموريت هيأت شركت‌كننده از شركت مهندسي مشاور مهاب قدس در هفتاد و نهمين اجلاس اجرايي كميسيون بين‌المللي سدهاي بزرگ- شرکت مهاب قدسلوسرن – سوئيس
13-8 خرداد 1390
1390GI-0011
12گزارش هفتاد و سومين اجلاس اجرايي كميسيون بين المللي سدهاي بزرگتهران- ايران
16-11 ارديبهشت 1384
1384GI-0012
13گزارش ماموريت شصت و ششمين اجلاس اجرايي كميسيون جهاني سدهاي بزرگهندوستان – دهلي نو
7-1 نوامبر 1998
17-10 آبان 1377
1377GI-0013
14گزارش ماموريت هيئت شركت‌كننده در هفتاد و پنجمين اجلاس كميسيون بين‌المللي سدهاي بزرگ سنت پترزبورگ – روسيه
8-3 تير 1386
29-24 ژوئن 2007
1386GI-0014
15گزارش مختصری از کشور ژاپن به همراه برنامه هشتادمین مجمع عمومی و بیست و چهارمین کنگره کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ کیوتو – ژاپن1391GI-0015
16هفتاد و ششمين اجلاس اجرايي كميسيون بين‌المللي سدهاي بزرگصوفيه- بلغارستان
17-13 خرداد 1387
1387GI-0016
17هفتاد و هفتمين اجلاس اجرايي
و بيست و سومين كنگره كميسيون بين‌المللي سدهاي بزرگ
برزيليا- برزيل
31 ارديبهشت – 8 خرداد 88
1388GI-0017
18گزارش مأموریت هیأت شرکت کننده هشتادمین مجمع عمومی و بیست و چهارمین کنگره کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ کیوتو – ژاپن1391GI-0018
19گزارش هیأت شرکت کننده در هشتاد و یکمین مجمع عمومی کمیسیون بین المللی سدهای بزرگسیاتل – آمریکا
16-12 آگوست 2013
1392GI-0019
20گزارش ماموريت شركتهاي مهاب قدس، سابير، مشانير، لار و پيماب براي شركت در بيست و سومين كنگره بين الملليبرزيليا- برزيل
12- 4 خرداد 1388
GI-0020
21GI-0021
22گزارش ماموريت هيئت شركت كننده در هفتاد و هشتمين اجلاس كمسيون بين‌المللي سدهاي بزرگويتنام – هانوي
5-2 خرداد 1389
26-23 مي 2010
1389GI-0022
23گزارش اجمالی کمیته سد و انتقال از اجلاس ICOLD در بالی1393 - 2014GI-0023
24گزارش شرکت در هشتاد و دومین مجمع عمومی ICOLDخرداد 93
ژوئن 2014
1393GI-0024
25گزارش شرکت در هشتاد و سومین مجمع عمومی و بیست و پنجمین کنگره بین‌المللی سدهای بزرگخرداد 94
ژوئن 2015
1394GI-0025
26هشتاد و چهارمین مجمع عمومی کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ ژوهانسبورگ – آفریقای جنوبی
اردیبهشت 1395 (2016)
1395GI-0026
27گزارش شرکت در هشتاد و چهارمین مجمع عمومی کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ ژوهانسبورگ – آفریقای جنوبی
خرداد 1395 (2016)
1395GI-0027
28گزارش اولیه هشتادوپنجمین مجمع عمومی کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگپراگ- جمهوری چک
12 تا 16 تیر 1396 (2017)
1396GI-0028
29گزارش شرکت در هشتادوپنجمین مجمع عمومی کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگپراگ- جمهوری چک
12 تا 16 تیر 1396 (2017)
1396GI-0029
30گزارش شرکت در هشتادو ششمین مجمع عمومی و بیست و ششمین کنگره کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگوین- اتریش (10 تا 16 تیر 1397)1-7 July 2018GI-0030
گزارش شرکت در هشتاد و هفتمین مجمع عمومی کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ اوتاوا- کانادا (19 تا 24 خرداد 1398)9-14 June 2019GI-0031