چهارمین کنفرانس ملی سدسازی

4

2 تا 3 اسفند‌ماه 1379

سومین کنفرانس ملی سدسازی

1

2 تا 3 دی‌ماه 1376

دومین کنفرانس ملی سدسازی

5

3 تا 5 آذرماه 1370

اولین کنفرانس ملی سدسازی

2

16 تا 20 خردادماه 1366

موضوعات کنفرانس

مدیریت بهره برداری سد و مخزن

2. سد و محیط زیست

3. مدیریت ساخت

4. آب بندی سد و مخزن

5. آنالیز و طراحی سد ها

6. استفاده از مصالح در ساخت سدها

1. طراحی سدهای بتنی و خاکی

2. مواد و مصالح برای سدهای بتنی و خاکی

3. بهره برداری و نگهداری از سدها و مخازن

4. انحراف آب در دوره ساختمان سد، سرریز و سایر تخلیه کننده ها

5. تکنولوژی

6. جنبه های لرزه خیزی، لرزه زمین، ساخت و مهندسی زمین لرزه در طراحی‌ سد

1. جنبه های زمین شناسی زمین لرزه و ژئوتکنیک در طراحی سد ها

2. جنبه‌های هیدرولوژی، رسوب و هیدرولیک در سدها

3. مبانی طراحی در مطالعات سدها

4. ویژگی های خواص مصالح در طراحی و آنالیز سد ها

1. روش های صحرایی بررسی توده سنگ در سد سازی

2. مشکلات جریان های پرسرعت در سرریزها

3. مسائل مرتبط با رسوب گذاری مخازن سدها

4. ویژگی‌های طرح تجهیز سدهای کشور به دستگاه های لرزه نگاری و شتاب سنجی

5. بررسی بندهای واقع بر روی رودخانه کر

6. اثرات زیست محیطی سدهای بزرگ