کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ (ICOLD) دارای 31 کمیته فعال است که به منظور همگون‌سازی ساختار، مدیریت و فعالیت‌های فنی آن‌ها، راهنما و دستورالعمل‌هایی‌ تنظیم می‌نماید.
∗ دریافت فایل «راهنما و دستورکار کمیته‌های تخصصی و ویژه»
کمیته ملی سدهای بزرگ ایران (IRCOLD)  نیز در حال حاضر، دارای 23 کمیته تخصصی به شرح زیر می‌باشد.
ردیف نام کمیته تخصصی شرح وظایف پوشه فایل‌ها
1         آناليز، طراحي، كنترل و ايمني سدها
2   تجهيزات هيدرومكانيك
3           مواد و مصالح براي سدهاي بتني
4 بازرسي فني سدها
5 سدهاي خاكي
6 جنبه‌های زیست‌محیطی
7 آموزش و آگاهي‌هاي عمومي
8 سد با مصالح سيماني
9 مخازن آب چندمنظوره
10 سد و مديريت حوضه
11 اقتصادي و مالي پروژه‌هاي سدسازي
12 سدهاي پسماند
13 تغيير اقليم
14 سد و تاسیسات وابسته
15 مهندسين جوان
16 مديريت و تكنولوژي ساخت سدها
17 ديدگاه‌ها و چالش‌هاي جديد سدها و مخازن در قرن 21
18 اطلاعات، شناسنامه و ماخذ سدها
19 بهره‌برداري، نگهداري و علاج‌بخشي در سدها
20 ارزيابي سيلاب
21 گردشگری و ایمنی عمومی اطراف سدها
22 سد براي نيروگاه‌هاي برقآبي
23 سازه‌های آبی تاریخی