در حال حاضر، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران دارای 22 کمیته تخصصی به شرح زیر می‌باشد.
ردیف نام کمیته تخصصی شرح وظایف پوشه فایل‌ها
1         آناليز، طراحي، كنترل و ايمني سدها
2   تجهيزات هيدرومكانيك
3           مواد و مصالح براي سدهاي بتني
4 بازرسي فني سدها
5 سدهاي خاكي
6 جنبه‌های زیست‌محیطی
7 آموزش و آگاهي‌هاي عمومي
8 سد با مصالح سيماني
9 مخازن آب چندمنظوره
10 سد و مديريت حوضه
11 اقتصادي و مالي پروژه‌هاي سدسازي
12 سدهاي پسماند
13 تغيير اقليم
14 سد و تاسیسات وابسته
15 مهندسين جوان
16 مديريت و تكنولوژي ساخت سدها
17 ديدگاه‌ها و چالش‌هاي جديد سدها و مخازن در قرن 21
18 اطلاعات ماخذ و شناسنامه براي سدها
19 بهره برداري ، نگهداري و علاج بخشي در سدها
20 ارزيابي سيلاب
21 گردشگری و ایمنی عمومی اطراف سدها
22 سد براي نيروگاه‌هاي برقآبي