ردیفعنواننویسنده/ مترجم/ مرکزتاریخ/ سالکد کتابخانه
1مجموعه قوانين، تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي آب، برق و آب و فاضلاب (جلد اول)دفتر حقوقي وزارت نيرو1378KF-0001
2مجموعه قوانين، تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي آب، برق و آب و فاضلاب (جلد دوم)دفتر حقوقي وزارت نيرو1378KF-0002
3آب و فن آبياري در ايران باستانوزارت آب و برقKF-0003
4طرح و اجراي سازه‌هاي خاك مسلحنويسنده: وزارت راه و ترابري فرانسه
مترجم: محمد زاهدي
1374KF-0004
5پيش‌نويس شناسنامه سدهاي ايراندكتر شمس، مهندس سميعي و مهندس شاهوردي1372KF-0005
6خلاصه مشخصات عمومي سدهاي ايرانشركت مهندسي مشاور مهاب قدس1366KF-0006
7رفتار سنجي سدها (بولتن شماره 60)تاليف: پروفسور آلفردومارازيو
ترجمه: حميد غني زاده
KF-0007
8هيدروژئولوژي كارستتاليف: پطر- ت ميلانوويچ
ترجمه: عبدالوحيد آغاسي با همكاري احمد افراسيابيان
1378KF-0008
9راهنماي تهيه برنامه‌هاي جامع آب در سطح ملي
نشريه شماره 65 از سري نشريات منابع آب
مترجمين: بزرگ‌زاده، جهاني و نوري اسفندياري1370KF-0009
10راهنماي عمليات و سرويس و نگهداري
موتورگريدرهاي FG 75 - FG 85 - FG 95
ترجمه: مهندس محمد رضا صرافيان1373KF-0010
11مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايرانمعاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور1389KF-0011
12آيين‌نامه اروپايي (اروكد) شماره 8
مقررات طراحي سازه‌هاي مقاوم در برابر زمين‌لرزه
بخش پنجم: پي‌ها، سازه‌هاي نگهبان و نكات ژئوتكنيكي
مؤلف: كميته اروپايي استانداردها
مترجمان: تهمينه صداقتي و مهندس افشين خدابنده
1379KF-0012
13آيين نامه اروپايي (اروكد) شماره 8
مقررات طراحي سازه‌هاي مقاوم در برابر زمين‌لرزه
بخش 1-1: قواعد كلي بارگذاري‌هاي لرزه‌اي و الزام‌هاي كلي براي سازه‌ها
مؤلف: كميته اروپايي استانداردها
مترجم: مهندس مجيد بهنام
1379KF-0013
14آيين‌نامه اروپايي (اروكد) شماره 7
بخش اول: قوانين عمومي طراحي ژئوتكنيك
مؤلف: كميته اروپايي استانداردها
مترجم: كميته ژئوتكنيك طرح تهيه استانداردهاي مهندسي آب كشور
1379KF-0014
15آيين‌نامه اروپايي (اروكد) شماره 1
مباني طراحي و بارگذاري سازه‌ها
بخش1: مباني طراحي
مؤلف: كميته اروپايي استانداردها
مترجمان: خانم صداقتي و مهندس افشين خدابنده زير نظر دكتر بهروز گتميري
1379KF-0015
16كتاب جامع سد، آب نيروگاههاي برقابي و صنايع وابستهشركت توسعه منابع آب و نيروي ايران1389KF-0016
17طراحي ديوارهاي حائل (با استفاده از صفحات كاهش بار)نويسنده: Z.V.TSAGARELI
مترجم: منصور صفوتي
1371KF-0017
18برنامه كامپيوتري تعيين نياز آبي گياهان و مديريت آبياريترجمه و ويرايش: محمود رياضي، شهريار عادلي نوري1372KF-0018
19هيدروليك ايستگاههاي پمپاژنوشته: فيروز تربيت1365KF-0019
20راهنماي مطالعات طرحهاي كنترل سيلابطرح تهيه استانداردهاي صنعت آب كشور1369KF-0020
21ژئوفيزيك و نقش آن در مهندسي آب
خطر زمين‌لرزه (نشريه 20)
مؤلفان : علي اكبر اسلامي- بهروز توكلي1379KF-0021
22پيش‌نويس استاندارد ضوابط عمومي طراحي سازه‌هاي آبي بتني
(229-الف)
سازمان مديريت منابع آب1381KF-0022
23فهرست و شناسنامه نرم‌افزارهاي مهندسي آب
(بخش دوم) (133-ن)
سازمان مديريت منابع آب1381KF-0023
24پي سد (تجربه سيمره)شركت توسعه منابع آب1389KF-0024
25معيارها و ضوابط طراحي جاده‌هاي مورد نياز طرح‌هاي منابع آباستانداردها / مهاب قدسKF-0025
26راهنماي مطالعات بهره‌برداري از مخازن سدهاوزارت نيرو / سازمان مديريت1383KF-0026
27بهتر از خوبمولف: جيم كالينز – مترجم: مهندس اميني1386KF-0027
28علم مديريت فازيدكتر عادل آذر، حجت فرجي1380KF-0028
29فولاد و ساختمان
(ترجمه و تشريح كتاب Stahl IM Hochbav)
مهندس احسان اله ستوده / مهندس داريوش معراجي1348KF-0029
30طراحي سازه‌هاي آبي(مباني هيدروليكي)ترجمه و نوشته: عبدالرحيم كيا، نادر برازيه1364KF-0030
31انتقال رسوبمؤلف: Yang, Ch.h Ted
ترجمه و تصنيف: مهندس سيد امير امامي
1379KF-0031
32مجموعه اطلاعات پايه زلزله‌هاي ايرانعلي اكبر معين‌فر، عباس مهدويان، ابراهيم مالكي1373KF-0032
33خواص مهندسي سنگها (تئوريها و كاربردهاي اجرايي)محمود وفائيان1376KF-0033
34ژئومرفولوژي كاربردي
فرسايش آبي (جلد 1)
دكتر حسن احمدي1378KF-0034
35اصلاح خاك از طريق پيش بارگذاريتاليف: آريس.استاماتو پولوس پاناژيوتيس.سي.كوتزياس
مترجم: سعيد منتظر القائم
1375KF-0035
36مباني نظريه خميري در خاكتاليف: دكتر سيد اميرالدين صدرنژاد1379KF-0036
37ديناميك خاكترجمه و تاليف: دكتر سيد مجدالدين ميرحسيني1372KF-0037
38ديناميك سازه به روش اجزاء محدودتاليف: پال آر جانسون، ويليام ويور جونيور
ترجمه: دكتر معماري، دكتر محسن غفوري آشتياني
1376KF-0038
39تئوري و روشهاي محاسبه ديناميك سازهتاليف: ماريو پاز
ترجمه: دكتر حسن مقدم، مهندس خواجه كرم‌الديني
1374KF-0039
40سدهاي خاكيدكتر محمود وفائيان1380KF-0040
41نظام‌هاي بهره‌برداري مطالعه تطبيقي نظام‌هاي بهره‌برداري كشاورزي و ارزشيابي عملكرد آنها به منظور شناخت انواع و ويژگي‌هاي نظام‌هاي بهره‌برداري بهينه و مناسب در ايرانتاليف دكتر محمد عبداللهي1377KF-0041
42هيدرولوژي مهندسي (جلد اول)تاليف: دكتر محمد نجمايي1368KF-0042
43سازندهاي دوره كواترنر
(مباني نظري و كاربردي آن در منابع طبيعي)
تاليف دكتر حسن احمدي/دكتر سادات فيض‌نيا1378KF-0043
44طراحي سيستم‌هاي آبياريتاليف: محمد حسن عالمي1360KF-0044
45عمليات مهندسي تزريقتاليف: اي- نان وايلر
ترجمه: مهندسين مشاورزايند آب
1375KF-0045
46آزمايشهاي مكانيك خاك (مستند به استاندارد (BSترجمه و گرد آوري: دكتر محمود وفائيان1374KF-0046
47تئوري و آزمايش مدلهاي هيدروليكتاليف : فيروز پرهامي1354KF-0047
48اصول برنامه‌ريزي منابع آبتاليف : آلوين.س.گودمن
ترجمه: مرتضي هنري
1370KF-0048
49هيدرولوژي مهندسي (جلد دوم)تاليف: دكتر محمد نجمايي1368KF-0049
50اقتصاد سياسي: سياست قيمت‌گذاري كشاورزي: جمع‌بندي اقتصاد سياسي در كشورهاي در حال توسعهويراستار متن: آن او.كروئگر
مترجم: دكتر سياوش مريدي
1374KF-0050
51سرمايه‌گذاري و اعتبارات در بخش كشاورزي ايراننوشته: ژيلا ايران نژاد1375KF-0051
52طراحي و محاسبه سازه‌هاي بتن آرمه (جلد اول) تاليف: دكتر عطاءا… حاجتي مدارايي1377KF-0052
53عمليات آزمايشگاه هيدروليكتاليف: و.ر.لوماكس، آ.جي.سول
ترجمه: سيدعلي تقوي، مجيد غيائي
1372KF-0053
54سدهاي پاره سنگينويسندگان: ژانسلي:ت،والستاد،و،ك،هوگ
مترجم: دكتر محمود وفائيان
1374KF-0054
55سياست اصلاح الگوي تغذيه
فيزيولوژي تغذيه و اقتصاد مواد غذايي
دكتر عيسي كلانتري، دكتر ناصر خادم آدم1375KF-0055
56آبنامه يزد
جلد اول: شناخت سرزمين
سيد عبدالعظيم پويا1379KF-0056
57مكانيك محيط‌هاي پيوسته براي مهندسينتاليف: جورج ميس، توماس ميس
ترجمه: دكتر عباس راستگو
1378KF-0057
58قنات قصبه گناباد
يك اسطوره
دكتر محمد حسين پاپلي يزدي1379KF-0058
59مكانيك سنگتاليف: دكتر محمود وفائيان1371KF-0059
60مديريت كيفيت جامع
(مفاهيم، اصول، فنون و روشهاي اجرايي)
دكتر اصغر زمرديان1373KF-0060
61توسعه پايدارنويسنده: مايكل راد كليفت
ترجمه: حسين نير
1373KF-0061
62دستورالعمل مطالعات مهندسي ارزش
اداره مهندسي حمل و نقل يوتا
تاليف: اداره راه و ترابري يوتا
ترجمه و تدوين وانتشار: مهاب قدس
1380KF-0062
63مكانيك خاكتاليف: ن- سيتويچ
ترجمه: دكتر محمود وفائيان
1378KF-0063
64نظامهاي بهره‌برداري كشاورزي در ايران
(توصيف و تبيين وضعيت گذشته و حال و دورنماي آنها در آينده)
دكتر محمد عبداللهي1377KF-0064
65مطالعات و برنامه‌ريزي مالي طرحانوش نوري اسفندياري1379KF-0065
66پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش در طرحهاي عمرانيترجمه: مهاب قدس1380KF-0066
67سيستم‌هاي فازي و كنترل فازيمولف: لي وانگ – مترجم: تشنه لب، صفارپور، افيوني1378KF-0067
68راهنماي طراحي ديوارهاي حائلوزارت نيرو/ سازمان مديريت1384KF-0068
69مناطق حفاظت شده ساحلي- دريايي
(معيارهاي انتخاب، طرح‌ريزي و فنون مديريت)
ترجمه: هنريك مجنونيان1377KF-0069
70تاثير سياستهاي تجاري و نرخ ارز بر انگيزه‌هاي توليد كشاورزينويسنده: د.دياكوساواس و س.كرك پاتريك
مترجم: محمدرضا ميرفخرايي
KF-0070
71مجموعه مباحث و روشهاي شهرسازي
راهنماي مطالعات كنترل سيل در طرح‌ريزي شهري
تهيه كنندگان: بهبهاني، بزرگزاده، رمضاني، معتمدي1371KF-0071
72تحول بخش كشاورزي و توسعه اقتصادينويسندگان: ديويد كلمن/فردريك نيكسون
مترجم: دكتر سياوش مريدي
1372KF-0072
73اولويت‌هاي تحقيقاتي كشورشوراي پژوهشهاي كشور1373KF-0073
74اقتصاد جهاني غلاتنوشته: اوبر فرانسوا
ترجمه: محمود
1373KF-0074
75راهنماي آماده‌سازي مناطق حفاظت شده كوهستاني
(كميسيون پاركهاي ملي و مناطق حفاظت شده اتحاديه جهاني حفاظت)
فراهم‌آوري: دونكن پور
ترجمه: هنريك مجنونيان
1377KF-0075
76بنيانگذاران سه نسل هواشناسي جمهوري اسلامي ايرانسازمان هواشناسي كشور1380KF-0076
77راهنماي آماده‌سازي پاركهاي ملي و مناطق حفاظت شده‌ براي توريسمترجمه: هنريك مجنونيانKF-0077
78بيمه كشاورزي در آسيا <>
برنامه‌ريزي و كاربست‌ها (گزارش سمينار سازمان بهره‌وري آسيا)
گزارش سمينار سازمان بهره‌وري آسيا
ترجمه: محسن حكيمي
1990 ژاپنKF-0078
79سد زيرزميني قنات وزوان- ميمه اصفهانپژوهش: جواد صفي نژاد - بيژن دادرس1379KF-0079
80رهنمودهايي براي بازرسي سدها پس از رويداد زمين لرزه
(بولتن 62)
مترجم : مهندس احمد نادرزاده1379KF-0080
81برنامه‌هاي آموزشي جهت پيشگيري از فعاليتهاي انساني موثر در وقوع زمين لغزشهامعاونت آبخيزداري وزارت جهاد سازندگي1378KF-0081
82رهنمودهايي براي گزينش پارامترهاي لرزه‌اي سدهاي بزرگ
(بولتن 72)
مترجم: مهندس داريوش معتضديان1379KF-0082
83فراگيري را ساده‌تر سازيم
راهنمايي براي بهبود مطالب آموزشي/ تربيتي
ترجمه : دكتر محمد چيذري1373KF-0083
84فهرست خدمات مرحله توجيهي سدسازيدفتر فني1370KF-0084
85پيشنهادي براي شيوه نگارش گزارش‌ها و مقاله‌هاي علمي- پژوهشينگارش: امير هوشنگ برهان1379KF-0085
86سياستهاي كشاورزينوشته : مارك دوفوميه
ترجمه: گيلدا ايروانلو
1373KF-0086
87واتر استاپ (مباني و طرز استفاده)مهندس مصطفي احمدوند1380KF-0087
88آسيب شناسي و بهسازي سازه‌هاي بتنينويسنده: دكتر محمود نادري1373KF-0088
89راهنماي تدوين شماره استاندارد بين‌المللي كتابتهيه كننده: موسسه بين المللي
مترجم: عليرضا پور ممتاز
1378KF-0089
90دورسنجينوشته: آلن كوزي
ترجمه: مصطفي دينبلي
1373KF-0090
91كتاب‌شناسي آب (منابع فارسي )تهيه و تدوين: مهين گراني/محمد مسجدي1368KF-0091
92پيامدهاي خشكسالي و راههاي مقابله با آن (در استان چهارمحال و بختياري)استانداري چهارمحال و بختياري و اداره كل مديريت بحران استان1389KF-0092
93مهندسي ژئوتكنيك در سدهاي خاكريزنويسندگان: رابين فل، پاتريك مك گرگور، استاپلدون
ترجمه: هومن حيدريان
1389KF-0093
94همزيستي با زلزلهمولف: بهزاد پورمحمد1389KF-0094
95نظام نامه تدوين برنامه عملياتي شهرداري تهرانشهرداري تهران1390KF-0095
96مبحث پنجم: مصالح و فراورده‌های ساختمانی - مقررات ملی ساختماندفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان1382KF-0096
97مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان - مقررات ملی ساختماندفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان1385KF-0097
98مبحث هفتم: پی و پی‌سازی - مقررات ملی ساختماندفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان1388KF-0098
99مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه - مقررات ملی ساختماندفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان1388KF-0099
100مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی - مقررات ملی ساختماندفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان1387KF-0100
101مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا - مقررات ملی ساختماندفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان1392KF-0101
102شیمی معدنی – شیمی فلزات واسطه – جلد دومتألیف: ویلکینسون – مترجمین: عابدینی، صادقی و شفائی1376KF-0102
103مبانی شیمی معدنی – جلد اولآلبرت کاتن، ویلکینسون، گاوس / عابدینی، یحیی فرهنگی1379KF-0103
104آیین‌نامه زلزله 2800 – شرحی بر طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزلهتألیف: مهندس مهدی پرنا1387KF-0104
105دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاهمرکز تحقیقات ساختمان و مسکن1389KF-0105
106پیرامونی بر آیین‌نامه بتن ایران «آبا» - تجدیدنظر اولمهندس مهدی پرنا1388KF-0106
107سازه‌های فولادی (نظری– کاربردی) کتاب اول: مصالح، مبانی طرح، اتصالاتدکتر مجید صادق آذر1390KF-0107
108مکانیک سیالات و هیدرولیک مهندسیتألیف: دکتر هرمز پازوش1385KF-0108
109حل مسائل سازه‌های بتن آرمه (جلد اول)
براساس کتاب سازه‌های بتن آرمه (جلد اول) و آیین‌نامه ‌ACI آمریکا
تألیف: مهندس مهدی معینی1388KF-0109
110راهنمای کامل و تشریح مسائل مکانیک خاک (براساس کتاب مهندس شاپور طاحونی)مؤلف: مهندس احمد رحمتی1385KF-0110
111مکانیک سیالات – چاپ یازدهمایروینگ اج. شیمز – مترجم: علیرضا انتظاری1386KF-0111
112هیدرولیک جریان در کانال‌های روبازتألیف: دکتر علیرضا مسجدی1386KF-0112
113مکانیک سیالات – چاپ یازدهماستریتر وایلی – مترجم: علیرضا انتظاری1386KF-0113
114دینامیک سازه‌هاتألیف: دکتر برگی1388KF-0114
115تحلیل و تشریح مسائل طراحی سازه‌های بتن آرمه برمبنای آیین‌نامه بتن ایرانبهروزی فردین، خدیوپور، ربیعی گهر و علامه1380KF-0115
116ریاضی مهندسی – ویرایش چهارمفرزین حاجی جمشیدی1390KF-0116
117مستندات برنامه دوم - توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1377-1373
(جلد اول: نظام برنامه‌ريزي و تركيب گروههاي كاري)
سازمان برنامه و بودجه1372KF-0117
118مستندات برنامه دوم - توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1377-1373
(جلد دوم: دستورالعملهاي نظام برنامه‌ريزي)
سازمان برنامه و بودجه1372KF-0118
119مستندات برنامه دوم - توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1377-1373
(جلد سوم: مجموعه خط‌مشي‌هاي اساسي كلان و بخشي ويرايشهاي اول و دوم وسوم)
سازمان برنامه و بودجه1372KF-0119
120لايحه برنامه دوم - توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1377-1373
(پيشنهادي) ماده واحده و تبصره‌ها
سازمان برنامه و بودجه1372KF-0120
121مستندات برنامه دوم - توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1377-1373 (پيشنهادي) هدفها ، خط‌مشي‌هاي اساسي، سياستها و برنامه‌هاي اجرايي كلان و بخشيسازمان برنامه و بودجه1372KF-0121
122مستندات برنامه دوم - توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1377-1373
(جلد چهارم: جداول مقايسه‌اي خط‌مشي‌هاي اساسي كلان و بخشي)
سازمان برنامه و بودجه1372KF-0122
123تحلیل و تشریح مسائل طراحی سازه‌های فولادی برمبنای آیین‌نامه فولاد ایران (جلد دوم)بهروزی فردین، خدیوپور، ربیعی گهر و علامه1380KF-0123
124تحلیل و تشریح مسائل طراحی سازه‌های فولادی برمبنای آیین‌نامه فولاد ایران (جلد اول)خدیوپور، علامه، ربیعی گهر و بهروزی فردین1386KF-0124
125برنامه‌نویسی محاسبات گرافیک با نرم‌افزار MATLABعلی محمد پورپاک1389KF-0125
126راهنمای کاربردی MATLAB همراه با آموزش مباحث پیشرفته ریاضیات با MATLABدکتر جمشیدی، ابوئی مهریزی، مولایی، رضایی، مایا جمشیدی1390KF-0126
127راهنمای حل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم)اورین کرویت سیگ / مؤلف: دکتر ماهرخ مقصودی1390KF-0127
128مکانیک سیالاتمجتبی فرخ1389KF-0128
129متون تخصصی عمرانبابک رستمی قراگزلو1387KF-0129
130مکانیک خاکشهریار کشاورز حداد1387KF-0130
131مقاومت مصالحشهریار کشاورز حداد1389KF-0131
132ریاضی عمومی معادلات دیفرانسیلزهرا مولائی نیا1387KF-0132
133تحلیل سازه‌هاشهریار کشاورز حداد1387KF-0133
134بتن غلتكي در سدسازيترجمه: دكتر محمد شكرچي‌زاده
مهندس هومن قاسمي
1381KF-0134
135موجود نیستKF-0135
136هوش مصنوعي در مديريت پروژه (يك مرجع تحقيقاتي پايه) جلد اولايرانمنش، شخصي نيائي، داودپور1390KF-0136
137راهنماي جامع پياده‌سازي مديريت پروژه (برمبناي مديريت زنجيره بحراني)ايرانمنش، وكيلي، منصوريان، توحيدي1390KF-0137
138مباحث جاري در مديريتجلالي نائيني، وكيلي1390KF-0138
139دايره‌المعارف حقوق نيروتاليف: حميد رشيدی1382KF-0139
140قانون توزيع عادلانه آب در آيينه حقوق ايران
(جلد اول: مالكيت عمومي و ملي آب، آبهاي زيرزميني و آبهاي زيرزميني و آبهاي سطحي)
تاليف: حميد رشيدی1382KF-0140
141قانون توزيع عادلانه آب در آيينه حقوق ايران
(جلد دوم: وظايف و اختيارات، جبران خسارت، تخلفات، جرايم و مقررات مختلفه)
تاليف: حميد رشيدی1382KF-0141
142خستگي عرشه پلهاي فولاديمترجم: مهندس ارژنگ صادقي1377KF-0142
143ترسكا (كريدور حمل و نقل اروپا- قفقاز – آسيا)ترجمه و تحقيق: سعيد مجتهد سليماني1381KF-0143
144روسازي ممتاز SUPERPAVE
(آزمايشات و مشخصات درجه‌بندي قير بر مبناي عملكرد)
ترجمه: اصغر نادري – منوچهر شهرياري1379KF-0144
145طراحي سدهاي خاكي و تحليل عددي آندكتر صدرنژاد1390KF-0145
146آئين‌نامه استاندارد پلهاي بزرگراههامترجم: مهندس ارژنگ صادقي1373KF-0146
147مهندسي زلزله (جلد اول: مباني و اصول بارگذاري لرزه‌اي)دكتر حسن مقدم1375KF-0147
148بررسي علل كاهش عمر مفيد سازه‌هاي بتني مسلحدكتر علي اكبر رمضانيانپور - دكتر منصور صارمي1375KF-0148
149دستگاههاي تكيه‌گاهي پلهامهندس ارژنگ صادقي1375KF-0149
150معيارهاي طراحي پلهاي خميده فلزي
براساس دستورالعملهاي آيين‌نامه آشتو (AASHTO)
مهندس فرخ فروتن1375KF-0150
151شمعها ظرفيت باربري پي‌هاي عميقمرکز تحقیقات و مطالعات راه و ترابری منبع: طرح و اجراي شمعها: تاملينسون1371KF-0151
152اقتصادسنجي به زبان ساده رياضي (جلد اول)مولف: غلامحسين خورشيدي1371KF-0152
153اضمحلال راه در كشورهاي در حال توسعهمرکز تحقیقات و مطالعات راه و ترابری مترجم: مهندس داريوش عباسي1371KF-0153
154مدیریت مطالعات آبهای سطحی برآورد حداكثر بارش محتملترجمه: ژاله رشتچي1373KF-0154
155آيين‌نامه بتن ايران (آبا)- نشريه شماره 120
(تجديد نظر اول)
معاونت امور فني دفتر امور فني و تدوين معيارها1382KF-0155
156مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان‌ها- نشريه شماره 3-128
(جلد سوم: كانال‌كشي)
معاونت امور فني دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني1382KF-0156
157راهنماي آزمايشهاي دانه‌بندي رسوبمعاونت امور فني دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني1382KF-0157
158ضوابط طراحي ساختمان‌هاي آموزشي
(برنامه‌ريزي معماري همسان مدارس ابتدايي و راهنمايي )
معاونت امور فني دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني1382KF-0158
159آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزلهكميته دائمي بازنگري آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله1378KF-0159
160آزمايشهاي مكانيك خاك (مستند به استاندارد BS)ترجمه و تدوين: دكتر محمود وفائيان1381KF-0160
161اصول مهندسي مكانيك خاك (جلد دوم) ويرايش دومتاليف: براجا ا م داس - ترجمه: حسين صالح زاده1376KF-0161
162اصول مهندسي مكانيك خاك (جلد اول) ويرايش دومتاليف: براجا ا م داس - ترجمه: حسين صالح زاده1380KF-0162
163آزمايشگاه مكانيك خاكبا نظارت: دكتر اسكروچي و دكتر صديقي منش1380KF-0163
164اصول نظري و علمي مكانيك خاكتاليف: رضا ابن جلال و محمود شفاعي بجستان1370KF-0164
165آزمايشگاه مكانيك خاكمولف: دكتر اسماعيل افلاكي1382KF-0165
166ديپلماسي پنهان - جستاري در روابط ايران و اسرائيل در عصر پهلوي با مروري بر پيشينه تاريخي يهوديان ايرانتاليف: مرتضي قانون1381KF-0166
167دستورالعملهاي تيپ نقشه‌برداري
جلد اول: كليات - نشريه شماره 1-119
معاونت امور فني
دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني
1382KF-0167
168دستورالعملهاي تيپ نقشه‌برداري
جلد دوم: دستورالعمل‌هاي تهيه نقشه در مقياس‌هاي 1:100 تا 1:1000 نشريه شماره 2-119
معاونت امور فني
دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني
1382KF-0168
169دستورالعملهاي تيپ نقشه‌برداري
جلد سوم: دستورالعمل‌هاي تهيه نقشه
در مقياس‌هاي 1:2000 تا 1:10000 نشريه شماره3 -119
معاونت امور فني
دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني
1382KF-0169
170دستورالعملهاي تيپ نقشه‌برداري
جلد چهارم: دستورالعمل‌هاي تهيه نقشه در مقياس‌هاي 1:25000 تا 1:50000 و دستورالعمل تهيه نقشه‌هاي آبنگاري
معاونت امور فني
دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني
1382KF-0170
171دستورالعمل تثبيت لايه‌هاي خاكريز و روسازي راهها
نشريه شماره 268
معاونت امور فني دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني
وزارت راه و ترابري
1382KF-0171
172فلسفه طراحي لرزه‌اي براساس عملكرددكتر محمودي صاحبي1388KF-0172
173شرايط طراحي (DESIGN CONDITIONS)
براي محاسبات تاسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع ويژه تعدادي از شهرهاي كشور
معاونت امور فني دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني1382KF-0173
174آيين نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پيش تنيده
(بخش الحاقي به آيين نامه بتن ايران)
معاونت امور فني
دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني
1382KF-0174
175فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه‌اي ساختمانهاي موجود معاونت امور فني دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني1382KF-0175
176فهرست خدمات مطالعات ژئوتكنيك و برآورد خطر زمين لرزه و زلزله شناسي مهندسي (مرحله طراحي تفصيلي )سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
معاونت امور فني دفتر تدوين ظوابط و معيارهاي فني
1382KF-0176
177فهرست خدمات مطالعات ژئوتكنيك و خطر زمين‌لرزه
(مرحله شناسي)
معاونت امور فني
دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني
1382KF-0177
178فهرست خدمات مطالعات ژئوتكنيك و برآورد خطر زمين‌لرزه (مرحله توجيهي) معاونت امور فني
دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني
1382KF-0178
179قانون تشويق سرمايه‌گذاري در طرحهاي آب كشور
به انضمام آيين‌نامه اجرايي
وزارت نيرو معاونت امور آب1382KF-0179
180مهندسي پي (ويرايش دوم)دكتر صدرنژاد1387KF-0180
181راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب كشوروزارت نيرو معاونت امور آب1382KF-0181
182پرسشهاي چهار گزينه‌اي مكانيك خاك و مهندسي پي
ويژه آزمونهاي كارشناسي ارشد مهندسي عمران
مهندس بهرنگي، مهندس نقيبي بيدختي، مهندس نواري1378KF-0182
183تعرفه خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالحمعاونت امور فني- دفتر امور فني1382KF-0183
184اطلس زمين شناسيسازمان مديريت و برنامه ريز ي كشور-
سازمان نقشه‌برداري كشور
1382KF-0184
185مباني روش اجزاء محدود در ديناميك سازه‌هادكتر صدرنژاد1390KF-0185
186مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمانها (جلد اول )معاونت امور فني دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني1382KF-0186
187مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمانها (جلد دوم)معاونت امور فني دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني1382KF-0187
188مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي كارهاي ساختماني (جلد اول: تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط) (تجديد نظر اول) معاونت امور فني دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
1382KF-0188
189معيارهاي برنامه‌ريزي و طراحي كتابخانه‌هاي عمومي كشور
(براي حوزه‌هاي جمعيتي تا 500000 نفر)
معاونت امور فني دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني1383KF-0189
190راهنماي انتخاب ظرفيت واحدهاي مختلف تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهريمعاونت امور فني دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني
سازمان مديريت و برنامه‌ريز ي كشور
1383KF-0190
191دستورالعمل نمونه‌برداري آبمعاونت امور فني دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني
سازمان مديريت و برنامه‌ريز ي كشور
1383KF-0191
192راهنماي تعيين بار كل رسوب رودخانه‌ها به روش انيشتين و كلبيمعاونت امور فني دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني
سازمان مديريت و برنامه‌ريز ي كشور
1383KF-0192
193ضوابط بهداشتي و ايمني پرسنل تصفيه‌خانه‌هاي فاضلابمعاونت امور فني دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني
سازمان مديريت و برنامه‌ريز ي كشور
1383KF-0193
194راهنماي بررسي پيشروي آب‌هاي شور در آبخوان‌هاي ساحلي و روش‌هاي كنترل معاونت امور فني دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني
سازمان مديريت و برنامه‌ريز ي كشور
1383KF-0194
195بررسي عوامل موثر در ارزيابي و توجيه فني اقتصادي اجتماعي و زيست محيطي پروژه‌هاي راه و راه‌آهنوزارت راه و ترابري معاونت آموزش تحقيقات و فناوري1382KF-0195
196شيوه‌هاي طراحي و كاربرد حفاظ‌ها و ضربه‌گيرهاي ايمني در راه‌هاوزارت راه و ترابري معاونت آموزش تحقيقات و فناوري پژوهشكده حمل و نقل1382KF-0196
197تجارب مديريتي در وزارت نيروگرد آوري: دبيخانه ششمين جشنواره شهيد رجايي وزارت نيرو1383KF-0197
198كاربرد نظريه كشسان – خميري در خاك با مسائل حل شدهدكتر محمد ملكي1390KF-0198
199اصول مديريت بزبان سادهدكتر ويليام. اف . كاونتري
محمدرضا رئوفي، بهمن آرمان
1382KF-0199
200مديريت ارزشمايكل تيري Michel Thiry
ترجمه و تدوين: شركت مهندسي مشاور مهاب قدس
1383KF-0200
201زمين‌شناسي مهندسي (ويژه دانشجويان عمران)دكتر غلامرضا خانلري1390KF-0201
202سازمان و مديريت (نگرشي نوين بر اصول و مفاهيم)دكتر مرتضي موسي‌خاني و مسعود منشي‌زاده نائين1382KF-0202
203گاوچاههاي فارس با تكيه بر گاوچاههاي جهرمپژوهش: جواد صفي نژاد – گنجينه ملي آب ايران1383KF-0203
204تحليل و تفسير طومار آبياري قرن هشتم قزوينپژوهش: جواد صفي نژاد – گنجينه ملي آب ايران1383KF-0204
205ضوابط و معيارهاي طرح و اجراي سيلوهاي بتني و مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات مكانيكي سيلومعاونت امور فني: دفتر امور فني تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله1383KF-0205
206ضوابط و معيارهاي فني آبياري تحت فشار (طراحي)سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
معاونت امور فني- دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني- وزارت نيرو- سازمان مديريت منابع آب ايران – جهاد كشاورزي
1383KF-0206
207طراحي بناهاي درماني (جلد يكم: راهنماي طراحي برنامه‌ريزي و طراحي معماري بخش‌هاي بستري داخلي / جراحي) معاونت امور فني - دفتر امور فني- تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله1383KF-0207
208طراحي بناهاي درماني (جلد دوم: راهنماي طراحي تاسيسات مكانيكي بخش‌هاي بستري داخلي / جراحي)معاونت امور فني - دفتر امور فني- تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0208
209طراحي بناهاي درماني (جلد سوم: راهنماي طراحي تاسيسات برقي بخش‌هاي بستري داخلي / جراحي)معاونت امور فني - دفتر امور فني- تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0209
210طراحي بناهاي درماني (جلد چهارم: راهنماي گروه‌بندي و مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني بخش‌هاي بستري داخلي / جراحي)معاونت امور فني - دفتر امور فني- تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0210
211مشخصات فني عمومي راهداريسازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور1383KF-0211
212آيين‌نامه طرح هندسي راه‌آهنسازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور1383KF-0212
213قرارداد همسان ساختمان و نصب (C)
براي تاسيسات صنعتي و زيربنايي
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
معاونت امور فني دفتر امور فني
1383KF-0213
214فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار
رسته كشاورزي و منابع طبيعي
معاونت امور فني
دفتر امور فني تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله
1383KF-0214
215مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني
(تجديد نظر دوم)
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
معاونت امور فني- دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني
1383KF-0215
216مشخصات فني عمومي زيرسازي راه آهنسازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور1383KF-0216
217بررسي و مقايسه فني و اقتصادي رويه‌هاي بتني و آسفالتيوزارت راه و ترابري1383KF-0217
218روشهاي رايج در طراحي و ساخت سدهاي خاكيمترجم: دكتر پاكباز1379KF-0218
219راهنماي مميزي ايمني راه
برگرفته از تجربيات كشور كانادا
تهيه و تاليف: گروه حمل و نقل بخش مهندسي عمران دانشگاه نيوبرنسويك كانادا
مترجمين: دكتر احدي و مهندس قرباني
1383KF-0219
220راههاي دسترسي در مناطق برون شهري آبراهه‌ها و زهكش‌هاي سطحي (دستورالعمل ساخت و نگهداري در كشورهاي درحال توسعه)تهيه و تاليف: انجمن تحقيقات راه و حمل‌و‌نقل آلمان
(واحد فناوري و ارتباط با سازمانهاي تخصصي)
1383KF-0220
221مكانيك خاكدكتر كاظم بدو1387KF-0221
222زمين‌شناسي مهندسي و ژئوتكنيكدكتر غلامرضا خانلري1389KF-0222
223زمين‌شناسي مهندسي كارستدكتر محمدحسين قبادي1388KF-0223
224روش اجزاي محدود در مهندسيترجمه: دكتر غلامحسين مجذوبي1389KF-0224
225تكنولوژي بتندكتر صمد ديلمقاني1389KF-0225
226نكات اجرايي تكنولوژي بتنمهندسي مهدي مشگل گشا1388KF-0226
227هيدروليك در مهندسي عمران و محيط زيست (جلد اول)ترجمه: دكتر حكيم زاده و دكتر كي‌نژاد1385KF-0227
228هيدروليك در مهندسي عمران و محيط زيست (جلد دوم)ترجمه: دكتر حكيم زاده و دكتر كي‌نژاد1387KF-0228
229طراحي بناهاي درماني (2) (جلد يكم: راهنماي برنامه‌ريزي و طراحي معماري بخش‌هاي مراقبت ويژه I.C.U)دفتر امور فني تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0229
230طراحي بناهاي درماني (2) (جلددوم: راهنماي طراحي تاسيسات مكانيكي بخش‌هاي مراقبت ويژه I.C.U)دفتر امور فني تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0230
231طراحي بناهاي درماني (2) (جلدسوم: راهنماي طراحي تاسيسات برقي بخش‌هاي مراقبت ويژه I.C.U)دفتر امور فني تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0231
232طراحي بناهاي درماني (2) (جلدچهارم: راهنماي گروه بندي و مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني بخش‌هاي مراقبت ويژه I.C.U)دفتر امور فني تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0232
233دستورالعمل بيمه پروژه‌ها در قراردادهاي پيمانكاريدفتر امور فني تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0233
234دستورالعمل بيمه پروژه‌ها در قراردادهاي خدمات مشاورهدفتر امور فني تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0234
235دستورالعمل تهيه، ارايه و بررسي پيشنهادهاي تغيير، با نگاه مهندسي ارزش - دستورالعمل تهيه و ارسال گزارش سالانه پيشنهادهاي تغيير با نگاه مهندسي ارزشدفتر امور فني تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0235
236تفسير بخش اول آيين‌نامه بتن ايران (آبا)
كليات، مصالح و مسايل اجرايي (تجديد نظر اول)
دفتر امور فني تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0236
237مكانيك خاك و پيترجمه: دكتر ميكائيل يوسف‌زاده فرد1385KF-0237
238آب و آبشناسي در ادب پارسيپژوهش: نادر كريميان سردشتي – گنجينه ملي آب ايران1383KF-0238
239رساله حفر قنواتنادر كريميان سردشتي – گنجينه ملي آب ايران1383KF-0239
240راهنماي ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي صنايع فولادمعاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله1383KF-0240
241موافقتنامه، پيوستها، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمانهاي تامين كالا و تجهيزات ساختمان و نصب بصورت توام (PC) براي كارهاي صنعتيمعاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0241
242راهنماي ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي فرودگاههامعاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0242
243راهنماي ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي نيروگاههامعاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0243
244راهنماي ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي شهرك‌هاي صنعتيمعاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0244
245راهنماي ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي پالايشگاه و پايانه‌هاي نفتيمعاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0245
246قرارداد واگذاري ليسانس و دانش فني براي فرايندهاي توليد محصول شامل: موافقت نامه، پيوست‌ها، شرايط عمومي و شرايط خصوصيمعاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0246
247مشخصات استانداردهاي تدويني ابلاغ شده وزارت نيرو تا سال 1383دبيرخانه شوراي استاندا رد1383KF-0247
248مكانيك شكستدكتر غلامحسين فرهي1387KF-0248
249جلوه‌هاي آباداني - نگاهي تصويري به فعاليت‌هاي وزارت نيرو
عكس سدها – اطلاعات مختصري در مورد سدهاي ايران
1384KF-0249
250موافقتنامه وام براي استفاده از تسهيلات مالي خارجي در طرحهاي سرمايه‌گذاريمعاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0250
251قرارداد همسان خريد تجهيزات (P) براي خريدهاي خارجيمعاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0251
252فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي
رسته ساختمان سال 1384
معاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0252
253فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي
رسته ساختمان سال 1384
معاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1384KF-0253
254فهرست بهاي واحد پايه رشته چاهها و قناتها
رسته مهندسي آب
معاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1384KF-0254
255فهرست بهاي واحد پايه رشته
ابنيه رسته ساختمان سال 1384
معاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1384KF-0255
256فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار
رسته كشاورزي و منابع طبيعي
سال 1384
معاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1384KF-0256
257فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
رسته مهندسي آب سال 1384
معاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1384KF-0257
258فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب رسته مهندسي آب سال 1384معاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1384KF-0258
259فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري
رسته راه و ترابري سال 1384
معاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1384KF-0259
260فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه‌آهن
رسته راه و ترابري سال 1384
معاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1384KF-0260
261فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب
رسته مهندسي آب سال 1384
معاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1384KF-0261
262فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي رسته مهندسي آب
سال 1384
معاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1384KF-0262
263مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان‌ها
( جلد چهارم: عايق كاري)
معاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0263
264راهنماي بهسازي رويه‌هاي آسفالتي و شنيمعاونت امور فني – دفتر امور فني: تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله1383KF-0264
265الاستيسيته و ژئومكانيكمترجم: دكتر وحيدرضا اوحدي1379KF-0265
266روش اجزاي محدود (بخش اول)ترجمه: دكتر محمد شيشه‌ساز1390KF-0266
267روش اجزاي محدود (بخش دوم)ترجمه: دكتر محمد شيشه‌ساز1390KF-0267
268ریاضیات مهندسی – چاپ پنجممحمود کریمی1390KF-0268
269دیفرانسیل و انتگرال – نگارش 2مهندس ماشاءالله رضوی1384KF-0269
270راهنمای فیزیک 1 – مکانیکهالیدی، رزنیک، کرین / حجت تاش‌پور1384KF-0270
271آزمايشهاي مكانيك خاك ASTM 2012دكتر كامبيز بهنيا، مهندس نگين اعرابي1391KF-0271
272مهندسي زمين‌شناسي در كارست
سدها، مخازن، آب بندي، حفاظت منابع آب زيرزميني، آبكشي، احداث تونل (جلد اول )
ميلانوويچ پيتر تي
مترجم :‌ دكتر مهرداد رهنمايي
1384KF-0272
273آب براي كشاورزيدكتر عسكري تشكري1384KF-0273
274هيدرولوژي جنگل
مقدمه‌اي بر آب و جنگل
مينگته چانگ
مترجمين :‌ مهندس غلامرضا ميرزايي، دكتر عسكري تشكري
1384KF-0274
275نظريه‌هاي زهكشي زيرسطحي افقي براي اراضي كشاورزيچدي لعل
مترجمين: دكتر ضياء تبار احمدي، دكتر عسكري تشكري، مهندس آقاجاني مازندراني، مهندس ميرزايي
1384KF-0275
276تحليل سازه‌ها به روش اجزاء محدودمهندس شاه‌نظري و عطايي آشتياني1376KF-0276
277روش اجزاي محدود – سازه‌هاي اسكلتي (خرپا – قاب – شبكه) جلد اولاسعد مدرس مطلق با همكاري فاروق شريفيان1386KF-0277
278مهندسي كاربردي - تغذيه‌ي مصنوعي آب‌هاي زيرزميني
(اصول، روشهاي، طراحي، ساخت و نگهداري )
مولفان: دكتر عسكري تشكري ، مهندس غلامرضا ميرزايي)1384KF-0278
279تجزيه و تحليل سريهاي زمانيجاناتان دي. كراير/ ترجمه: دكتر نيرومند1384KF-0279
280ابزار دقيق متداول در سدهاي خاكي – سنگريزه‌اياحد باقرزاده خلخالي1385KF-0280
281تثبيت شيب شيرواني خاكريزها و خاكبرداريهاعباس سروش1385KF-0281
282راهنماي بين‌المللي تعمير و نگهداري راه
جلد چهارم: نگهداري سازه‌ها و ادوات كنترل ترافيك
مجمع جهاني راه – پيارك1385KF-0282
283دستورالعمل ارزيابي شركتهاي مادر تخصصي و زير مجموعهمعاونت برنامه‌ريزي و نظارتKF-0283
284نظام‌نامه‌ي خودسنجي
دانش و تجربه‌ي مديريت پروژه
انجمن مديريت پروژه – مترجم علي بياتي1384KF-0284
285راهنماي بين‌المللي تعمير و نگهداري راه
جلد دوم: تعمير و نگهداري راههاي شوسه
مجمع جهاني راه – پيارك1385KF-0285
286مديريت پروژه‌ي ارزش كسب شدهمحمدرضا فرج مشايي1385KF-0286
287چارچوب توسعه‌ي شايستگي مدير پروژه علي بياتي، حسين ناصري1385KF-0287
288شناسايي و روش‌شناسي موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزيامير هوشنگ برهان1377KF-0288
289كاربرد روش المانهاي محدود در مهندسي ژئوتكنيكمهندس ولي پور گودرزي1377KF-0289
290روش اجزاء محدوددكتر نوائي نيا1385KF-0290
291مطالعات مورد نياز جهت جلوگيري از وقوع يا كاهش خسارات ناشي از زمين‌لغزش در كشورمهدوي‌فر، نيك انديش1387KF-0291
292سيستم‌هاي خودكار هشدار سيل محليترجمه : عليرضا مخترع – مهاب قدس1381KF-0292
293مديريت به هم پيوسته منابع آب (IWRM)مهدي ميرزايي- حسين صدقي1385KF-0293
294قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به انضمام قانون الحاق موادي به قانون مذكور و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطعلي پاشا محمد نوري1385KF-0294
295عناوين اولويت‌هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 1386دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو1386KF-0295
296تمناي بارانسيداحمد فدائي1385KF-0296
297نظامهاي تقسيم آب در ايرانمجيد لباف خانيكي1385KF-0297
298سدها و توسعهسردبير و مدير پروژه ترجمه: دكتر محمد سعيد كديور1386KF-0298
299نقش خط‌مشي آبياري مبتني بر پژوهش در كشاورزي آبي پايدارترجمه: اميرهوشنگ برهان1377KF-0299
300رهنمودي براي كار توسعه به سوي مديريت پايدار منابع آبترجمه: اميرهوشنگ برهان1377KF-0300
301تزريق در سنگ با تاكيد بر ساختگاه سدهامترجم: مجيد ابراهيمي ساعتي1385KF-0301/1.2.3.4
302KF-0302
303دانش فني و اجرايي (1)
روش‌هاي ابداعي و اجرائي در پروژه‌هاي عمراني
قرارگاه سازندگي كربلا1385KF-0303
304كتاب پيام مديريت (گزيده مطالب ماهنامه پيام مديريت)معاونت پژوهشي وزارت نيرو1379KF-0304
305آب تهرانمهندس زري باف و مهندس علوي1370KF-0305
306 مستندسازي طرح هاي آبمعاونت امور فني
دفتر امور فني و تدوين معيارها سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
1379KF-0306
307راهنماي تشخيص اثرهاي اقتصادي، اجتماعي، ارزش گذاري و توجيه اقتصادي طرح‌هاي توسعه منابع آب معاونت امور فني
دفتر امور فني و تدوين معيارهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
1384KF-0307
308راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري پوشش‌ها در كارهاي مهندسي رودخانهمعاونت امور فني
دفتر امور فني و تدوين معيارهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
1384KF-0308
309آيين‌نامه سازه‌هاي بتني حجيم
(بخشي از الحاقي به آيين‌نامه بتن ايران "آبا" )
معاونت امور فني
دفتر امور فني و تدوين
1385KF-0309
310تئوري آبهاي طبيعي
خورندگي، رسوب‌دهي و مسائل گوناگون
ترجمه: اسفنديار عميدزاده1352KF-0310
311تكنولوژي آبهاي آلودهترجمه: دكتر محمدرضا بنازاده ماهاني
علي اكبرسمنار شاد
1364KF-0311
312پي سازي (جلد اول)ترجمه: دكتر كامبيز بهنيا1364KF-0312/1
312پي سازي (جلد دوم)ترجمه: دكتر كامبيز بهنيا1364KF-0312/2
313آبكشي و آبرساني در معادن (آبهاي زيرزميني – محاسبات لوله‌كشي – كانالها – تلمبه‌ها)تاليف: حسن مدني1367KF-0313
314پهنه‌بندي خطر و ريسك ويژه زمين‌لغزش در حوضه‌هاي بحراني (البرز مركزي)محسن شريعت جعفري1388KF-0314
315محاسبه پتانسيل تبخير و تعرق در ايرانحبيب تقي زاده2535KF-0315
316سدهاي ايراناداره آمار و پيش بيني‌ها1347KF-0316
317شرح زمين شناسي ساختماني و سازوكار گسله‌هاي فعال پيرامون شهر كاشانحميد نظري1388KF-0317
318مطالعات طرح تغذيه مصنوعي دشت خاتون آباد (مرحله اول)
دوره 3 جلدي
مهندسين مشاور تهران سحاب1371KF-0318.1
مطالعات طرح تغذيه مصنوعي دشت خاتون آباد (مرحله اول)
دوره 3 جلدي
مهندسين مشاور تهران سحاب1371KF-0318.2
مطالعات طرح تغذيه مصنوعي دشت خاتون آباد (مرحله اول)
دوره 3 جلدي
مهندسين مشاور تهران سحاب1371KF-0318.3
319تهيه نقشه پهنه‌بندي خطر زمين‌لغزش در حوزه آبخيز دماوند در مقياس 1:50،000سفيدگري، سيارپور، قبادي1388KF-0319
320تقابل منابع سياره زمين با الگوهاي توسعه و مصرفاحمد آل ياسين1386KF-0320
321نخستين كتاب تخصصي آب و خاك كشور و بهينه‌سازي مصرف1386KF-0321
322آب در فرهنگ و ادبيات ايران زمينموسسه فرهنگي پارپيرار1386KF-0322
323از چشمه تا درياموسسه فرهنگي پارپيرار1386KF-0323
324دستيار مهندسي آب و فاضلابوزارت نيرو، آب و فاضلاب1391KF-0324
325زلزله در آلبوم تجربه (فراگيري مهندسي زلزله با مشاهده خرابيها)هاكانو، نعمت حسني، محمدرضا اسلامي1382KF-0325
326مکانیک خاک و پیمولف: میونی بودهو
مترجم: دکتر علی نورزادو مصطفی جلال
1392KF-0326
327حق آبه محیط زیست رودخانه‌هاتألیف: دکتر بهروز بهروزی راد1392KF-0327
328راه و راه‌سازی در ایرانمنوچهر احتشامی1381KF-0328
329راه‌آهن در ایرانمنوچهر احتشامی1382KF-0329
330پل‌های ایرانمنوچهر احتشامی1386KF-0330
331طبقه‌بندي رودخانه‌ها از ديدگاه ريخت‌شناسيترجمه و تدوين :
مهندس سبزيوند، مهندس هاشمي آونجي،
دكتر مجدزاده طباطبايي و دكتر شفاعي بجستان
1386KF-0331
332لرزه‌زمین‌ساخت و هندسه دگرریختی البرز مرکزی- خاوری با نگرشی بر گستره‌های دارای پیشینه لرزه‌خیزیمحمدرضا عباسی1386KF-0332
333بررسی حوادث حریق ناشی از زلزله در جهان و تهیه راهنمای حفاظت ساختمانها در برابر آتش با در نظر گرفتن خطرات و تخریب‌های احتمالی ناشی از زلزلهسعید بختیاری1386KF-0333
334ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای و تهیه طیف طراحی برای شهرهای بزرگ (شهر تبریز)دکتر سید محسن حائری
دکتر مسعود حاجی علیلو
1384KF-0334
335استفاده از مواد افزودنی برای بهسازی و پایدارسازی شیبهای مارنی سعید هاشمی طباطبایی1386KF-0335
336شناسایی روند گسل دورود در مناطق آبرفتی سید محمود فاطمی عقداء1386KF-0336
337تأثیر توپوگرافی در مقابل زلزله در چند شهر مجاور کوهمحمد رحیمیان1386KF-0337
338طراحي و ساخت سدهاي مخزني
جلد اول: بخشي از مطالعات فني و مورد نياز
دكتر ابوالفضل شمسايي1383KF-0338.1
طراحي و ساخت سدهاي مخزني
جلد دوم: سدهاي خاكي- سنگريزه اي
دكتر ابوالفضل شمسايي1384KF-0338.2
طراحي و ساخت سدهاي مخزني
جلد سوم: سدهاي بتني
دكتر ابوالفضل شمسايي1385KF-0338.3
طراحي و ساخت سدهاي مخزني
جلد چهارم: تأسيسات هيدروليكي
دكتر ابوالفضل شمسايي1386KF-0338.4
339برنامه‌ريزي و مديريت كيفي سيستم‌هاي منابع آب دكتر كارآموز و مهندس كراچيان1382KF-0339
340دانشنامه آب و آبشناسي در فقه و روايات اسلامي پژوهش: نادر كريميان سردشتي1383KF-0340
341آزمايش‌هاي مكانيك سنگ طبق مباني نظري و استانداردها
جلد اول: آزمونهاي ازمايشگاهي
دكتر احمد فهيمي فر و مهندس حامد سروش1380KF-0341
342مهندسي سدهاي خاكيدكتر سعيد خرقاني و مهندس ناصر فخاري1383KF-0342
343آب گوهر آفرينشدفتر فرهنگي وزارت نيرو1385KF-0343
344دانشنامه آب و آبشناسي در قرآن كريم نادر كريميان سردشتي1383KF-0344
345سازه‌هاي زيرزميني در سنگ (ترجمه كتاب پروفسور هِك)دكتر احمد فهيمي فر1376KF-0345
346هيدروليك كاربردي جريانهاي غيرماندگار در نيروگاههاي برقابي و ايستگاههاي پمپاژترجمه: دكتر شمسايي و مهندس ربيعي‌فر1385KF-0346
347مدلهاي هيدروليكي (مفاهيم و كاربرد)ترجمه: دكتر شمسايي و مهندس امين سارنگ1384KF-0347
348مهندسي سيستم دكتر كارآموز، مهندس احمدي و مهندس فلاحي1385KF-0348
349آشكارسازي و مقابله با نشت از سدهاترجمه: دكتر شمسايي و مهندس كبير رسولي1384KF-0349
350ریاضیات عالی مهندسیاسدالله نورزاد، صیرفیان، اعتماد سعید1392KF-0350
351شرحي بر ويرايش 2
آيين‌نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
علي اكبر آقا كوچك و سيد سهيل مجيد زماني
(كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي)
1380KF-0351
352نقش عوامل هيدروليكي در طراحي پلها ترجمه: دكتر امير رضا زراتي1381KF-0352
353مديريت پروژه‌ها و شركتهاي ساختماني
راهنماي سياستها و رويه‌هاي عمليات ساخت
ترجمه: دكتر احمد عظيمي بلوريان1384KF-0353
354كرخه سرزمين آرام شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران1385KF-0354
355بحران آب احمد آل ياسين (جامعه مهندسان مشاور)1384KF-0355
356هيدرولوژي پيشرفته دكتر كارآموز و دكتر شهاب عراقي نژاد1384KF-0356
357راهبرد نفوذ در نظارت استراتژیکحسینعلی احمدی گرجی1389KF-0357
358اصول مدیریت ساخت (ویژه مدیران پروژه‌های عمرانی و دانشجویان رشته مهندسی عمران)دکتر صادقی، مهندس علمایی1389KF-0358
359پلهای ترکه‌اینوشته: رنه والتر، ترجمه: دفتر فنی مهندسان مشاور ایران استن1390KF-0359
360طرح و اجرا پلسازی به روش هل دادننوشته: برنهارد گلر، ترجمه: دفتر فنی مهندسان مشاور ایران استن1390KF-0360
361مديريت، آب و بهره‌وريعباس تيلا1386KF-0361
362تحلیل و طراحی پل های کابلیمهندس امیری، مهندس خالقیان، مهندس شیخی1391KF-0362
363طراحی و اجرای سازه‌های بتن مسلحنوشته: جی. شلایش، ترجمه: دفتر فنی مهندسان مشاور ایران استن1391KF-0363
364آب مايه حيات و كليد توسعه پايدار مهندس عباس تيلا1383KF-0364
365كاربرد تكنيك‌هاي تحليل كاركرد، خلاقيت و ارزيابي در مهندسي ارزش مزدك عبايي1385KF-0365
366بررسي تجربي روشهاي مقاوم‌سازي ساختمانهاي آجري نيم‌اسكلت در برابر زلزله عباسعلي تسنيمي
(كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي)
1380KF-0366
367اجراي پروژه‌ها به روش طرح و ساخت Design Buildجامعه مهندسان مشاور ايران1384KF-0367
368چكيده استانداردهاي اجرايي طرح‌هاي عمراني
طرح تهيه استانداردهاي مهندسي آب كشور 1361-1380
دفتر طرح تهيه استانداردهاي مهندسي آب كشور1380KF-0368
369شناخت و تحلیل کاربردی زمین لغزش همراه با اطلس زمین‌لغزش‌های ایراندکتر اجل لوئیان، مهندس میرصانعی، مهندس فاتحی1392KF-0369
370روش‌های تحلیل سازه‌های نامعیندکتر شیراوند، سعید نعمتی1392KF-0370
371فن‌آوري مواد منفجره در ساختمان و معدن ترجمه: محمد علي محمدي
نويسنده: استيك ا- الفسون
1378KF-0371
372مهندسي ارزش در طراحي، اجرا و بهره‌برداري شركت مهندسي مشاور مهاب قدس1378KF-0372
373سايزموتكتونيك لرزه زمين‌ساخت دكتر محسن پور كرماني و مهندس مهران آرين1376KF-0373
374برنامه‌ريزي و كنترل پروژه محمود نادري پور1379KF-0374
375ریاضیات مهندسی پیشرفته – چاپ هفتماروین کرویت سیگ / دکتر شیدفر و شاهرضایی1389KF-0375
376زير آسمان زمين احمد آل ياسين1383KF-0376
377توانمندسازي منابع انساني دنيس كينلا
مترجم: دكتر ايران نژاد و دكتر معصومعلي سليميان
1383KF-0377
378سابقه برنامه‌ريزي در ايران معاونت امور اقتصادي و هماهنگي دفتر اقتصاد كلان1377KF-0378
379تهيه مقررات ملي مديريت منابع آب "اصول و عمليات"سازمان مديريت منابع ايران1379KF-0379
380دستورالعمل آزمایش‌های استاتیکی شمع‌هاوزارت راه و ترابری1385KF-0380
381آزمایشها و تحلیلهای دینامیکی در طراحی و اجرای شمعهاوزارت راه و ترابری1386KF-0381
382راهنماي كاربردي استفاده از بتن پلاستيك در پرده آب‌بند سدهامحمد تقي منصوري كيا1379KF-0382
383مروري بر مسائل مقاومت مصالح پوپوف (جلد اول)تاليف: نادر خواجه احمد عطاري، مجتبي فرخ1385KF-0383.1
مروري بر مسائل مقاومت مصالح پوپوف (جلد دوم)تاليف: نادر خواجه احمد عطاري، مجتبي فرخ1385KF-0383.2
384محاسبات عددی – آنالیز عددی کاربردیعلی محمد پورپاک1386KF-0384
385اجزاي محدود براي تحليل سازه‌اي نويسنده: ويليام وي ور- پاول جانسون
ترجمه: شاپور طاحوني
1370KF-0385
386پيامدهاي زيست محيطي سدهاي بزرگ رودهاي خاموشنويسنده: پاتريك مك كلي
ترجمه: فاطمه ظفرنژاد
1386KF-0386
387تئوري ماتريسي سازه‌هاتاليف: JAMAL J. AZAR
ترجمه علي كاوه
1358KF-0387
388تونل سازي در سنگهاي درزه‌دار و گسله (با بكارگيري TBM)مولف: نيك بارتن
ترجمه: دكتر حسين صالح زاده
1382KF-0388
389KF-0389
390راهنماي كاربردي تزريق در سازه‌هاي زيرزميني تأليف: ريموند دبليو هن
ترجمه: مهندس عبدالرضا طاهريان
KF-0390
391زمين‌شناسي مهندسي و ژئوتكنيك دكتر حسين معماريان1377KF-0391
392بم و زمين لرزه‌اش مي‌آموزدمركز تحقيقات ساختمان و مسكن1383KF-0392
393مهندسي سنگ كاربردي مؤلف: پروفسور اورت هوك
مترجم: عبدالرضا طاهريان
1381KF-0393
394پهنه‌بندي خطر نسبي زمينلرزه در ايران
(همراه نقشه 2500000 پهنه بندي خطر نسبي زمين لرزه)
مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران1376KF-0394
395شناخت زلزله و پيش‌بيني زلزله تهرانجواد ساعدي بناب1378KF-0395
396كاربرد سنگريز در سازه‌هاي هيدروليكي ترجمه: فرزاد ولي‌پور گودرزي1372KF-0396
397مهندسي زلزله (مباني و كاربرد)حسن مقدم1381KF-0397
398راهنماي مقاومت مصالح ترجمه: دكتر ابراهيم واحديان
مؤلف: فرديناند بي ير و راسل جانستون
1385KF-0398
399آموزش تكنولوژي حفاري ويرث ايران1371KF-0399
400هوانوردی در ایران و چگونگی مدیریت سوانح هوانوردیاحمد مجیدی1392KF-0400
401كاهش خطر پذيري لرزه‌اي شهر تهرانمحسن غفوري آشتياني1380KF-0401
402راهنمای تحلیل پاسخ ساختگاه برای ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای در مناطق شهریطباطبایی، فاطمی عقدا، قلندرزاده، شاه‌نظری، آقایی آرایی، محمدی و سلامت1392KF-0402
403مهندسی ریسک در پروژه‌های تونل سازیمحسن هدایتی فر1392KF-0403
404آشنايي با ARC-View- GIS و برنامه‌هاي جنبي ‌(Extentions)
Spatial Analyst, 3D Analyst, Network Analyst, Hydro
دكتر همايون مطيعي1382KF-0404
405راهنماي برنامه‌ريزي و ارزيابي مالي طرح‌هاي توسعه منابع آب انوش نوري اسفندياري1387KF-0405
406مديريت آب در قرن 21
چشم‌انداز جهاني آب
ترجمه و تأليف: حميد پشتوان1387KF-0406
407فرترن 90 – برای رشته‌های علوم و مهندسینایهوف، سی لیستما / ترجمه: دکتر محمود صالح1385KF-0407
408مدیریت یکپارچه آب شهری: مناطق خشک و نیمه خشکدکتر مطیعی، مهندس سلامت، مهندس خراسانی‌زاده1392KF-0408
409انسان، آب و سدنجيب نيا، طاهري، اشرف‌پور و فدائي1387KF-0409
410تاریخچه برنامه‌ریزی توسعه در ایراناحمد آل یاسین1392KF-0410
411مهندسي ارزش و چالش‌هاي عظيم بشر در قرن بيست و يكمكامران امامي1387KF-0411
412آينده مديريتنويسندگان: گري همل، بيل برين
مترجم: حسين حسينيان
1387KF-0412
413مباني طرح و اجراي سكوهاي درياييسيامك هوشيار خوشدل1387KF-0413
414استخراج آب‌هاي پنهاني ترجمه: شادروان حسين خديو جو
تحقيق، تحليل و تفسير از هوشنگ ساعدلو
1365KF-0414
415فناوري بازرسي بر مبناي ريسك دكتر جوادپور، هاشمي، محمد نظرنژاد1387KF-0415
416مكانيك امواج آبترجمه: بهزاد عطايي آشتياني، علي اصغر بهشتي1386KF-0416
417مهارتهاي مديريت تأليف: پاركينسون- رستوم جي
مترجم: دكتر ايران نژاد پاريزي
1376KF-0417
418مديريت تكنولوژينويسنده: طارق خليل1381KF-0418
419آيا مي‌دانيد كه؟سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مركز آمار ايران1384KF-0419
420آمادگي در برابر زلزلهسازمان مديريت بحران شهر تهرانKF-0420
421آزمايشات صحرايي مكانيك خاكعليرضا بقراط، بهرام نادي، امير محودزاده1387KF-0421
422رسوب‌شناسي حوضه آبريز محمدآباد كتول (استان گلستان)سيد محسن حسيني (بر ساووش)1388KF-0422
423مهندسي آبهاي زيرزمينيترجمه: مجيد ابراهيمي ساعتي
تاليف: عبدالعزيزاسماعيل كاشف
1388KF-0423
424تاثير توپوگرافي در مقابل زلزله در چند شهر مجاور كوه محمد رحيميان1386KF-0424
425اصلاح الگوي مصرف آب چرا؟ وچگونه!صادق يونسلو1388KF-0425
426300 پرسش و پاسخ در زمينه تكنولوژي بتن
مبني بر استانداردهاي ASTM-ACI
مهندس مصطفي احمدوند1388KF-0426
427آنچه صنعتگران بتن كار بايد بدانندمهندس مصطفي احمدوند1388KF-0427
428ابزار دقيق سدهاي بتني (طراحي، تهيه، اجرا و بهره‌برداري)فرزين هزار خواني، حسنعلي سراج، قاسم باسره1389KF-0428
429محاسبات عددیبهمن مهری1386KF-0429
430روزنوشت پيتر دراكرمترجم: فضل الله اميني1385KF-0430
431مهندسی ارزش، هم افزایی خلاقانه و چالش‌های هزاره ی سومدکتر کامران امامی1391KF-0431
432تأمين مالي پروژه‌هاي زيربناييمهدي محمدي، سارا زرين قلمي1387KF-0432
433مكانيك محيط‌هاي پيوستهدكتر رحيميان، دكتر اسكندري قادي1384KF-0433
434انتقال آب بين حوضه‌اي (فرصتها و چالشها)
با تأكيد بر طرح انتقال آب بهشت آباد
دكتر حسين صمدي بروجني1389KF-0434
435زلزله و سبك‌سازي در صنعت ساختماندكتر عدل پرور، دكتر وثوقي‌فر1386KF-0435
436مقاوم‌سازي لرزه‌اي اتصالات با سيستم‌هاي مختلط بتن و فولاددكتر عدل پرور، دكتر وثوقي‌فر1388KF-0436
437نقش محوري جمعيت هلال‌احمر در پدافند غيرعاملجمعيت هلال احمر1389KF-0437
438بحران خشكسالي و پيامدهاي آنسازمان آب و برق خوزستان1388-1386KF-0438
439روانگرايي خاك (يافته‌ها و دستاوردهاي نوين)دكتر علي نورزاد، مهندس مصطفي جلال1389KF-0439
440مكانيك خاك كاربردي با استفاده از نرم افزار ABAQUSترجمه: دكتر علي نورزاد و مهندس مصطفي جلال1389KF-0440
441مديريت طرحهاي توسعه منابع آبدكتر رضا اردكانيان، دكتر مهدي ضرغامي1389KF-0441
442عملكرد ماشين‌هاي تونل‌بري در سنگ سختدكتر جعفر حسن پور، دكتر جمال رستمي1389KF-0442
443دستنامه جامع ژئوتکنیک (جلد اول)شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک1386KF-0443
444دستنامه جامع ژئوتکنیک (جلد دوم)شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک1386KF-0444
445مبانی طراحی ساختمانهای بلند دکتر محمود و محمدرضا گلابچی1392KF-0445
446راهنمای کاربردی اجرای دیوارهای آب‌بند و دیافراگمیمهندس امیدرضا محبی1392KF-0446
447مدیریت ریسک سیل (آشنایی با برخی تجارب مدیریت ریسک سیل در هلند)سازمان مدیریت بحران کشور1392KF-0447
448چاههای آب و پمپ‌هامجید ابراهیمی ساعتی1392KF-0448
449تاریخ مهندسی در ایرانپروفسور دکتر مهدی فرشاد1392KF-0449
450گام سوم، کشف خود …مترجم: دکتر عبدالرضا رضایی‌نژاد1389KF-0450
451هفت پرسش استراتژیکرابرت سایمونز، مترجم: مسعود سلطانی1390KF-0451
452کلیات قراردادهای دو عاملیخاتم الانبیا1390KF-0452
453ماشین‌آلات ساختمانی و راهسازی (اصول کاربرد و نگهداری)سعید نعمتی، اردشیر گروسی1389KF-0453
454بررسی انواع پیمانها و نقش قوانین در پیماندکتر علی مهری1392KF-0454
455بندهای باستانی دره درودزن (شاهکارهای مهندسی سدسازی هخامنشیان)نویسنده: دکتر نیکول، ترجمه: ملک‌ز اده1392KF-0455
456نقشه‌برداریدکتر شمس نوبخت1392KF-0456
457انسان و منابع محدود آبنجیب‌نیا، طاهری، دانش، بیاتی1393KF-0457
458دیوارهای میخ‌کوبی شدهابراهیم اژدری شبستری1390KF-0458
459مکانیک سنگ مهندسی (مقدمه‌ای بر مفاهیم)مسعود بیاتی، وامق رسولی1391KF-0459
460تونلسازی مکانیزه در محیط‌های شهری (روش‌شناسی طراحی و کنترل ساخت)بیاتی، معظمی نژاد1391KF-0460
461ایمنی ماشین‌آلات عمرانیدکتر روانشادنیا، حبیب آگهی1393KF-0461
462مرجع مدیریت ایمنی در پروژه‌های عمرانیدکتر روانشادنیا1392KF-0462
463راهنمای (هندبوک) مدیریت پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمیعلی وکیلی1393KF-0463
راهنمای (هندبوک) مدیریت پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی (جلد اول)علی وکیلی1393KF-0463-1
راهنمای (هندبوک) مدیریت پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی (جلد دوم)علی وکیلی1393KF-0463-2
464روش‌های احداث و طراحی نگهداری چاهها (چاههای معادن، نیروگاههای برق‌آبی، تونل‌های شهری، تونل‌های بلند و شمع‌ها)یاوری شهرضا، بیات، حدادی، کوچکی1391KF-0464
465مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه محورشیدائی و ایرجی1391KF-0465
466تونل سازی و مهندسی تونل (رهیافتی منطقی در تونل سازی)سالمی1390KF-0466
467راهنمای خرید و ساخت مسکن برای همهناصر کاوه1391KF-0467
468ساختار شکست کار پروژه (اهداف، تحویل نشدنی‌ها، فعالیت‌ها و زمانبندی‌ها)شیخیان تعلقی1390KF-0468
469مدیریت به هم پیوسته منابع آب در حوضه‌های آبریز (کتاب راهنما)سلامت، سیاری1393KF-0469
470مدل‌های هرم تحول استراتژیک در سازمان‌های پیچیدهامامی، کارگر شورکی، مولوی1392KF-0470
471آخرین دستاوردهای صنعت شیمیایی ساختمانصنایع شمی ساختمان آبادگران1392KF-0471
472معماری سرمایه‌های فکری (بر پایه مدیریت دانش، اعتماد و همکاری رقابتی)امامی، کارگر شورکی، مولوی1393KF-0472
473تعامل با پیمانکاران جزء در کارگاههای عمرانیحق کیش1390KF-0473
474مدیریت دانش (راهکاری برای مقابله با فلات شغلی و حفظ دانشگران)امامی، کارگر شورکی، مولوی1393KF-0474
475اصول، مقررات و روشهای مدیریت پیمان طرح های عمرانیمهدی روانشادنیا1393KF-0475
476مهارت‌های حل تعارض و مذاکره برای مدیریت یکپارچه منابع آبترجمه حمید پشتوان1390KF-0476
477آب برای غذا، آب برای زندگیسلامت، کاظمی مرشت1393KF-0477
478اطلس انرژی (نگارش سوم)سازمان نقشه ‌برداری1393KF-0478
479روش‌های قراردادی اجرای پروژه، ادعا، کنترلروزبه ابوعلی‌زاده بهبهانی1393KF-0479
480آزمایش‌ها و مشخصات درجه عملکردی قیرمحمودی‌نیا، کریمیان خسروشاهی، قربانی کنی1393KF-0480
481شبکه‌های کامپیوتریحسین و مجید فهیمیان1393KF-0481
482سد دوستی و اثرات آن (به مناسبت دهمین سال بهره برداری)سید احمد فدائی1394KF-0482
483معماری گنجینه آب با نگاهی بر تمدن آبی ایرانسید مرتضی و سید احمد فدائی1394KF-0483
484درخشش تمدن در اعماق زمین (مروری بر سازه‌های زیرزمینی ایران – از گذشته تاکنون)دکتر سیامک هاشمی1394KF-0484
485برنامه‌ریزی و طراحی فرودگاه (جلد اول: برنامه‌ریزی)صفارزاده، معصومی، ندیمی1393KF-0485
486مجموعه آموزشی و واژه‌نامه تخصصی زبان تخصصی مهندسی عمرانمهندس شمیم و مهندس بلخاری1386KF-0486
487زبان عمومی ارشد کلیه رشته‌ها مهندس قراگزلو1388KF-0487
488برنامه‌ریزی و طراحی فرودگاه (جلد دوم: طراحی)صفارزاده، معصومی، ندیمی1393KF-0488
489اقتصاد آبی (10 سال 100 نوآوری 100 میلیون کار)ترجمه محمود عبدالله زاده1391KF-0489
490هشتاد سال صنعت سیمان ایرانانجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان1393KF-0490
491روسازی بتنی راه‌ها (راهنمای طرح، اجرا و نگهداری)پژوهشکده حمل و نقل – دکتر ابوالفضل حسنی1392KF-0491
492اصول و مبانی تحلیل و طراحی خطوط بالاستی راه‌آهندکتر میرمحمد صادقی1387KF-0492
493اصول و مبانی طرح هندسی راه‌آهن (خطوط، ایستگاهها، تقاطعات و انشعابات)دکتر میرمحمد صادقی1391KF-0493
494فیزیک آیندهترجمه رامین رامبد1393KF-0494
495فیبر نوریمهندس سعیدی، مهندس نادری1391KF-0495
496کابلمهندس سعیدی، مهندس بزرگمنش1391KF-0496
497PLCمهندس سعیدی، مهندس نادری و محمد یوسفی1391KF-0497
498تابلومهندس سعیدی، مهندس جمشیدی، وحیدی1391KF-0498
499حفاظت دیستانسمهندس سعیدی، مهندس جعفری و محمدیوسفی1391KF-0499
500حفاظت دیفرانسیلمهندس سعیدی، عباس‌آبادی، محمد یوسفی1391KF-0500
501سیستم تغذیه داخلی DC و ACمهندس سعیدی، مهندس محمدیوسفی1391KF-0501
502ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریانمهندس سعیدی، محسنی نژاد و محمدیوسفی1391KF-0502
503تحلیل پایداری و طراحی تونل‌های حفاری مکانیزهمهندس طالبی‌نژاد، مهندس ذوالفقاری، عماد1393KF-0503
504جغرافیای طبیعی تاریخی سیستان (براساس نوشته‌های تاریخی و بررسی‌های میدانی)دکتر حسن احمدی کرویق1394KF-0504
505سیر تحول راه و راه آهن در ایرانمهندس منوچهر احتشامی1393KF-0505
506اصول مهندسی سدهای خاکیدکتر علی قنبری1393KF-0506
507کاوش‌های صحرایی در مهندسی ژئوتکنیکدکتر علی قنبری1388KF-0507
508حقوق تأمین مالی هواپیمادکتر مجتبی اشراقی آرانی1394KF-0508
509عرصه عمومی شهر (تحلیل نمونه‌های برتر ایران و جهان)تآلیف: اریک جی. جنکینز مترجم: اکبری مطلق و کریمی1394KF-0509
510اصول انتخاب و کار با دستگاه TBMمحسن هدایتی فر1394KF-0510
511دیواره آب‌بند سدهادکتر نورزاد و مهندس جلال1394KF-0511
512روش اجزای محدود با استفاده از نرم‌افزار MATLABدکتر نورزاد و مهندس جلال1394KF-0512
513زمین‌شناسی مهندسی زیست محیطیدکتر محمدحسین قبادی1394KF-0513
514فرآیند مدیریت منابع انسانیدکتر خسرو صحت1393KF-0514
515سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی کشور ژاپنمرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی1394KF-0515
516مدیریت طرح‌های توسعهدکتر نیلی‌پور طباطبایی و مهندس بابلیان1393KF-0516
517نمک‌زدایی و تصفیه آب پیشرفته (آب شیرین‌کن)مؤلف: ورادوسوماریو، مترجم: فرهاد مالکی1394KF-0517
518مهندسی تجهیز کارگاه در پروژه‌های عمرانیمحسن هدایتی‌فر1393KF-0518
519انرژی زمین‌ گرمایی (منبع جایگزین انرژی در قرن بیست و یکم)ترجمه: سهیل پرخیال، عبداله کوثری1391KF-0519
520قنات زارچعلی اصغر سمسار یزدی1393KF-0520
521گردشگری قناتخانیکی، سمسار یزدی1394KF-0521
522علم و فناوری در چین (ره‌نگاشت علم و فناوری در چین تا سال 2050)شاخص پژوه1392KF-0522
523آخرین دستاوردهای صنعت شیمیایی ساختمانصنایع شیمی ساختمان آبادگران1394KF-0523
524گلوگاه‌ها توسعه پایدار و چالش‌های بنیادین فراروی آن
جلد اول – توسعه صنعت احداث
گلچین1388KF-0524
525رویکرد اقتصادی توسعه حمل و نقل محورمحرابیان، سیفی‌پور و تقی‌پور1394KF-0525
526ابزارهای دقیق و رفتارنگاری در مهندسی معدنمحمدرضا شاهوردیلو1382KF-0526
527مقاومت مصالح – ویرایش چهارمبی‌یر، جانستون، دی ولف/ دکتر ابراهیم واحدیان1386KF-0527
528راهنمای مقاومت مصالح – ویرایش چهارمبی‌یر، جانستون، دی ولف/ دکتر ابراهیم واحدیان1386KF-0528
529مکانیک برداری برای مهندسان – جلد 1 – استاتیک – ویرایش هفتمبی‌یر، جانستون، آیزنبرگ، کلاوزن و استاب/ دکتر ابراهیم واحدیان1385KF-0529
530راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان– جلد 1 – استاتیک–ویرایش هفتمبی‌یر، جانستون، آیزنبرگ، کلاوزن و استاب/ دکتر ابراهیم واحدیان1385KF-0530
531تئوری و مسایل مکانیک خاکاردشیر اطیابی1385KF-0531
532مکانیک خاکضیائی مؤید1389KF-0532
533معادلات دیفرانسیلمعتقدی1389KF-0533
534راهنما و مرجع کامل حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی – جلد اول 1لطفی، مهدیانی1385KF-0534
535راهنما و مرجع کامل حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی – جلد اول 2لطفی، مهدیانی1385KF-0535
536تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی – جلد 2توماس، راس فینی1384KF-0536
537مکانیک برداری برای مهندسان – جلد 2 – دینامیک – ویرایش سومدکتر واحدیان1385KF-0537
538ریاضی عمومی 1معتقدی1385KF-0538
539ریاضی عمومی 2معتقدی1389KF-0539
540زبان عمومیدوردی نژاد1389KF-0540
541فیزیک – جلد اول – مکانیک و گرمانورعلیشاهی – عارف آذر – نوری – رمضانی1385KF-0541
542فیزیک دانشگاهی – جلد اول: مکانیکدکتر فروتن1385KF-0542
543فیزیک دانشگاهی – جلد دوم: مکانیک سیالات، گرما و موجدکتر فروتن1384KF-0543
544تجزیه و تحلیل مسائل طراحی ساختمان‌های بتن مسلحطهموریان1386KF-0544
545مرجع جامع کمک درسی معادلات دیفرانسیلمعتقدی1388KF-0545
546روسازی راهرامتین باقری1389KF-0546
547مکانیک سیالاتسام ترک نژاد1385KF-0547
548مهندسی پینعمتی و پورجعفر1389KF-0548
549مقاومت مصالحنائی1389KF-0549
550شیمی عمومی برای رشته‌های مهندسی – ویرایش چهارمپارسافر، جلالی هروی، سعیدی و غیاثی1385KF-0550
551تشریح کامل مسائل دینامیک مریام - جلد اولبهزاد خداکرمی1386KF-0551
552تشریح کامل مسائل فیزیک – جلد اولطاهر لطفی1385KF-0552
553اصول فرآیندهای پیمان و رسیدگی در پروژه‌های عمرانیشرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورKF-0553
554شرح واحدهای فرایندی و تأسیساتی پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبیحامدنی، ساداتیه1386KF-0554
555سازه‌های فولادیدکتر پنام زرفام1389KF-0555
556سازه‌های بتنیدکتر پنام زرفام1389KF-0556
557راهنمای کامل مسائل شیمی عمومی برای رشته‌های مهندسینظری و صفاییKF-0557
558تشریح کامل مسائل طراحی سازه‌های بتن مسلحامام جمعه1385KF-0558
559تشریح کامل مسائل دینامیک مریام - جلد دومبهزاد خداکرمی1386KF-0559
560مهندسی پیمبینی زاد1388KF-0560
561ریاضیات پیشرفته – جلد اول (توابع مختلط)بخشنده و ضیامنش1387KF-0561
562ریاضیات پیشرفته – جلد دوم (مشتقات جزئی)بخشنده و ضیامنش1389KF-0562
563مهندسی پیشهریار کشاورز حداد1389KF-0563
564راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی عمراناویسی1388KF-0564
565راهنمای کامل انگیسی برای دانشجویان مهندسی عمرانتوحیدی1388KF-0565
566روسازی راهذوقی، ابراهیمی و شاکری1389KF-0566
567راهسازی – روسازی راهنوروزی1388KF-0567
568راهسازیذوقی، ابراهیمی و شاکری1389KF-0568
569مکانیک خاکاکرامی1387KF-0569
570ریاضیات مهندسیآبکار و اصلانی1390KF-0570
571تشریح کامل مسائل مبانی احتمال شلدون راساحمدی، پورمند، حق‌شناس، سجادیه، سعادت‌پور و…1386KF-0571
572راهنمای کامل مقدمه‌ای بر احتمالات و آمار کاربردیفرزد و یعقوبی‌فر1384KF-0572
573راهنمای حل مسائل هیدرولیک کانال‌های بازصالح‌آبادی و هدایتی1387KF-0573
574سیری در ریاضیات مهندسیحسین زاده1389KF-0574
575هیدرولیکداننده مهر1387KF-0575
576مکانیک خاکافشاری1386KF-0576
577حل مسائلی در بتن 1سعیدیان1387KF-0577
578تجزیه و تحلیل مسائل هیدرولوژی کاربردیطهموریان1386KF-0578
579تشریح کامل مسائل مکانیک سیالاتعلم بیگی1386KF-0579
580تشریح کامل مسائل مکانیک سیالاتخداکرمیخداکرمیKF-0580
581تشریح مسائل تحلیل سازه‌ها 1رحمتی، مشکوه1387KF-0581
582تشریح مسائل تحلیل سازه‌ها 2رحمتی1386KF-0582
583تشریح کامل مسائل مقاومت مصالحکلانتری1386KF-0583
584چهاردهه شتابنگاری در ایرانوزارت راه و شهرسازی1394KF-0584
585مدارسی که یاد می‌گیرند - جلد اولمؤلف: پیتر سنگه، ترجمه: عزتی امینی1395KF-0585
586مجموعه روش‌های بهسازی خاک – راهنمای جامع طراحی و اجرای سیستم میخ‌کوبی خاکمترجمین: عطرچیان، محققی، نیازی1395KF-0586
587تاریخ علم در ایراندکتر مهدی فرشاد1394KF-0587
588تکنیک‌های نوین، در طراحی و ساخت‌و‌ساز تونلمحسن هدایتی فر1395KF-0588
589تاثیر رابطه سرمایه اجتماعی بر میزان بهره‌وری شرکت‌های دولتیمحمدرضا هراتی1395KF-0589
590قراردادهای ساختمانیجیمی هینزی – ترجمه: محمدتقی بانکی1394KF-0590
591تاثیر کیفیت خدمات در بخش حمل‌و‌نقل مسافرمحمدرضا هراتی1395KF-0591
592کاربرد تحلیل عددی پیشرفته در مهندسی ژئوتکنیکعلی نورزاد- مهدی نیکزاد- وحید تائبی1395KF-0592
593کاربرد روش اجزای محدود با استفاده از Plaxisمهدی نیکزاد - وحید تائبی1393KF-0593
594مهندسی آب در دوران باستانلری میز (ترجمه: وحید حیدری- فاطمه ارژند)1395KF-0594
595مکانیک خاک کاربردی (با استفاده از نرم افزار ABAQUS)سم هلوانی (ترجمه: علی نورزاد- مصطفی جلال)1389KF-0595
596روان گرایی خاک یافته ها و دستاوردهای نوینعلی نورزاد - مصطفی جلال1389KF-0596
597مهندسی آب‌های زیرزمینیعبدالعزیز اسماعیل کاشف (مترجم: مجید ابراهیمی ساعتی)KF-0597
598مهندسی ارزش و کاربردهای آن در صنعت آب و برقعلی کبیری‌جهان‌آبادی1396KF-0598
599دومین كتاب جامع صنعت سد، آب نيروگاه هاي برقآبي و صنايع وابستهشركت توسعه منابع آب و نيروي ايران1395KF-0599-1
دومین كتاب جامع صنعت سد، آب نيروگاه هاي برقآبي و صنايع وابستهشركت توسعه منابع آب و نيروي ايران1395KF-0599-2
600قراردادهای صرفه جویی انرژی (کابردها و تحلیل ها، خط مشی ها، سیاست ها و قیمت ها)علی وکیلی، حامد حوری جعفری، رضا شادرخ راد، بابک روشنفر، آذرمیدخت مهدی نژاد1395KF-0600
601راهنمای (هندبوک) اقتصاد و تجارت نفت و گازگروه نویسندگان (به سردبیری) علی وکیلی1395KF-0601
602KF-0602
603مباحث بنیادی اجرای سازه های فولادی دکتر فریدون ایرانی 1386KF-0603
604راهنمای اتصالات در ساختمان های فولادی دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان 1391KF-0604
605جزییات اجرایی ساختمان بر اساس مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی مهندس امیر سرمد نهری 1390KF-0605
606آزمایشگاه مکانیک خاک ترجمه: دکتر اسماعیل افلاکی 1386KF-0606
607راهکارهایی برای ترمیم ساختمانهای بتن مسلح آسیب دیده از زلزله (با توجه خاص به اتصالات کناری)دکتر اصغر وطنی اسکویی1385KF-0607
608مقدمه‌ای بر جوشکاری در ساختمان دکتر علی مزروعی1380KF-0608
609تعیین مواد و نسبت های طرح اختلاط به منظور دستیابی به حداقل نفوذپذیریدکتر طیبه پرهیزکار
دکتر علی اکبر رمضانیانپور
مهندس امیر مازیار رییس قاسمی
مهندس علیرضا پورخورشیدی
1389KF-0609
610شیوه‌نامه وارسی عملیات اجرایی در ساختمان سازیژاله طالبی
مهتا میرمقتدایی
1386KF-0610
611ارزیابی کیفیت پوزولان‌های مورد استفاده در پنج کارخانه سیمان کشور و ارائه توصیه‌های لازم برای کاربردهای مختلف دکتر طیبه پرهیزکار
دکتر علی اکبر رمضانیانپور
مهندس علیرضا پورخورشیدی
فاطمه جعفرپور
فهیمه فیروزیار
1390KF-0611
612اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه‌های صنعتیدکتر محمد مهدی اسکونژادپاییز 1388KF-0612
613هیدرولوژی کاربردی (جلد اول: برای رشته‌های آبخیزداری- عمران- آبیاری- محیط زیست)دکتر محمد مهدوی 1385KF-0613
614هیدرولوژی کاربردی (جلد دوم: برای رشته‌های آبخیزداری- عمران- آبیاری- محیط زیست)دکتر محمد مهدوی 1386KF-0614
615سیستم‌های انتقال آبدکتر ابوالفضل شمساییپاییز 1382KF-0615
616مجموعه استانداردها و آیین‌نامه‌های ساختمانی ایران
شیوه نامه نگه‌داری، حمل و نقل و انبارکردن برخی مواد، مصالح و فراورده‌های ساختمانی
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن- زیر نظر کمیته تخصصی تدوین شیوه نامه‌ها1388KF-0616
617سازه‌های انتقال آبدکتر محمد کریم بیرامی1387KF-0617
618مصالح ساختمانیمحمدرضا شاه‌نظری
علی محمد معتمد
1384KF-0618
619آزمایشگاه سیالات و هیدرولیک (چاپ دوم)دکتر بهزاد خورشیدی1387KF-0619
620هیدرولوژی مهندسی دکتر حمیدرضا صفوی1385KF-0620
621اصول هیدرولوژی کاربردیدکتر امین علیزاده1387KF-0621
622عملکرد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم (4 جلد)شورای عالی، تحقیقات و فناوری1396KF-0622-1
622عملکرد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم (4 جلد)شورای عالی، تحقیقات و فناوری1396KF-0622-2
622عملکرد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم (4 جلد)شورای عالی، تحقیقات و فناوری1396KF-0622-3
622عملکرد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم (4 جلد)شورای عالی، تحقیقات و فناوری1396KF-0622-4
622عملکرد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم (4 جلد)شورای عالی، تحقیقات و فناوری1396KF-0622-5
623بانک سوالات آزمون نظارت بر اساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان (سری عمران)امیر رضایی صامتی
نیما ابراهیمی
1394KF-0623
624راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان 1386KF-0624
625موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان – نشریه شماره 4311انتشارات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 1392KF-0625
626طراحی و کنترل مخلوط‌های بتن (ویرایش سیزدهم)ترجمه: علیرضا خالو
محمود ایراجیان
1385KF-0626
627برخی ملاحظات اجرایی در پروژه‌های تونل سازیمهندس علی حبیبی1392KF-0627
628اجرای ساختمانهای بتن آرمهدکتر مهدی قالیبافیان
مهندس کامیار سلطانی عربشاهی
1387KF-0628
629تونل سازی و مهندسی تونل (رهیافتی منطقی در تونل سازی)اکبر سالمی1390KF-0629
630ناظر عمراندکتر امیرحسین خلوتی
مهندس امیرعلی خلوتی
1395KF-0630
631محاسب عمراندکتر امیرحسین خلوتی
مهندس امیرعلی خلوتی
1395KF-0631
632تعمیر و نگهداری ساختمانحسین زمرشیدی1389KF-0632
633اجرای ساختمان (عناصر و جزییات) جلد اول- چاپ هفتمحسین زمرشیدی1393KF-0633
634اجرای ساختمان (عناصر و جزییات) جلد دوم- چاپ ششمحسین زمرشیدی1391KF-0634
635دیوارهای برشیدکتر علی خیرالدین
مهندس ابراهیم امامی
1395KF-0635
636تکنولوژی بتن (ویرایش دوم)دکتر علی اکبر رمضانیانپور
مهندس نگین اعرابی
1390KF-0636
637ریز ساختار، خواص و اجرای بتن (تکنولوژی بتن پیشرفته)ترجمه: دکتر علی اکبر رمضانیانپور
دکتر پرویز قدوسی
دکتر اسماعیل گنجیان
1391KF-0637
638تکنولوژی بتن (با تجدید نظر و اصلاحات)دکتر علی اکبر رمضانیانپور
دکتر محمدرضا شاه‌نظری
1386KF-0638
639جلد اول- تصفیه آب
راهنمای جامع بهره‌برداری از تاسیسات آب و فاضلاب
حمیدرضا تشیعیشهریور 1395KF-0639
640جلد دوم- راهنمای نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب و به‌سازی چاه‌های آب شرب
راهنمای جامع بهره‌برداری از تاسیسات آب و فاضلاب
حمیدرضا تشیعیشهریور 1395KF-0640
641جلد سوم- تاسیسات فاضلاب
راهنمای جامع بهره‌برداری از تاسیسات آب و فاضلاب
حمیدرضا تشیعیشهریور 1395KF-0641
642جلد چهارم- کنترل کیفیت آب
راهنمای جامع بهره‌برداری از تاسیسات آب و فاضلاب
حمیدرضا تشیعیشهریور 1395KF-0642
643جلد پنجم- هدررفت آب در شبکه های توزیع
راهنمای جامع بهره‌برداری از تاسیسات آب و فاضلاب
حمیدرضا تشیعیشهریور 1395KF-0643
644جلد ششم- مدیریت مصرف انرژی در تاسیات آب و فاضلاب
راهنمای جامع بهره‌برداری از تاسیسات آب و فاضلاب
حمیدرضا تشیعیشهریور 1395KF-0644
645جلد هفتم- راهکارهای استقرار سمانه اسکادا در تاسیسات آب و فاضلاب
راهنمای جامع بهره‌برداری از تاسیسات آب و فاضلاب
حمیدرضا تشیعیشهریور 1395KF-0645
646سدهای بتنی طرح و اجرادکتر جلیل ابریشمی
مهندس ناصر وهاب رجایی
1386KF-0646
647روش صحیح ساخت بتن و راهکارهای کاهش مصرف سیمان محسن تدین
فریدون رضایی
محمد شکرچی زاده
سید مسعود نصر آزادانی
خرداد 1389KF-0647
648زمین شناسی عمومیحسن مدنی
سیروس شفیقی
پاییز 1385KF-0648
649سدهای کوتاهواحد سدسازی جهاسازندگی آذربایجان شرقیبهمن 1361KF-0649
650بارگذاری- جلد اول مهندس کیومرث زند پارسا1379KF-0650
651بارگذاری- جلد دوم مهندس کیومرث زند پارسا1379KF-0651
652KF-0652
653بتن سبکدانه "دانش، فناوری و کاربردها"ترجمه: محمد شکرچی زاده
دکتر آرزو امدادی
دکتر نیکلاس علی لیبر
1389KF-0653
654بارگذاریآزیتا اسعدی 1386KF-0654
655راهنمای ارزیابی و مصرف پوزولان های طبیعی و سیمان های آمیخته حاوی پوزولان های طبیعی در بتن مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن – بخش بتن
مهندس علیرضا پورخورشیدی
1390KF-0655
656دینامیک سازه ها "نظریه و کاربرد آن در مهندسی زلزله" ترجمه: دکتر فیاض رحیم زاده روفوئی1388KF-0656
657طرح، محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی سازه ساختمان ها- جلد دوم سازه های فولادی دکتر مهدی قالیبافیان
مهندس حوریه مقبلی
1384KF-0657
658بارگذاری و سیستم های باربردکتر داود مستوفی نژاد
مهندس مهدی فضیلتی
1385KF-0658
659راهسازی دکتر سعید منجم 1386KF-0659
660مسائل طرح هندسی و نقشه رداری مسیر علیرضا غنی زاده
ابراهیم سنگ سفیدی
1387KF-0660
661طراحی سازه های فولادی ترجمه: مهندس جمال الدین عقیلی1382KF-0661
662سازه های فولادیابوالحسن وفایی1385KF-0662
663روسازی راهامیرمحمد طباطبایی1388KF-0663
664دینامیک سازه ها و ماشین آلات (کاربردی)ترجمه: دکتر خسرو برگی
مهندس سیدهاشم اسلامی
1379KF-0664
665مبانی انرژی و روش های حساب تغییرات در تحلیل اجزاء محدود دکتر سید بهرام بهشتی اول اسفند 1390KF-0665
666راهسازی طرح هندسی راه دکتر حمید بهبهانی1387KF-0666
667راهنمای طرح و محاسبه سازه های فولادی دکتر فریدون ایرانی1387KF-0667
668طراحی سازه های فولادی (جلد اول)دکتر مجتی ازهری
دکتر سیدرسول میرقادری
1387KF-0668
669طراحی سازه های فولادی (جلد دوم)دکتر مجتی ازهری
دکتر سیدرسول میرقادری
1387KF-0669
670طراحی سازه های فولادی (جلد سوم)دکتر مجتی ازهری
دکتر سیدرسول میرقادری
1387KF-0670
671بازرسی تفصیلی سدهای خاکیدکتر فرهاد ایمان شعار
دکتر نیما اکبری پایدار
مهندس جهانگیر حبیبی
مهندس اخوان ماسوله
1396KF-0671
672روش اجرا و طراحی سدهای بتن غلتکیدکتر محسن قائمیان 1396KF-0672
673اجزای محدود برای تحلیل سازه‌ها ترجمه و تدوین: شاهور طاحونی1390KF-0673
674تئوری و کاربرد تحلیل اجزای محدود ترجمه: دکتر محمد حسن حجتی1381KF-0674
675اصول مهندسی زلزلهدکتر خسرو برگی1388KF-0675
676اجزای محدود مقدماتیتالیف: دکتر ایرج محمودزاده کنی 1386KF-0676
677روش اجزای محدود تالیف: دکتر ایرج محمودزاده کنی 1386KF-0677
678دینامیک سازه ها به همراه مسائل قبلی و 150 مسئله جدید دکتر خسرو برگی1391KF-0678
679دینامیک سازه ها و کاربرد آن در مهندسی زلزله تالیف: دکتر محسن تهرانی زاده 1387KF-0679
680مبانی دینامیک سازه ها ترجمه: دکتر فیاض رحیم زاده 1380KF-0680
681دینامیک سازه ها ترجمه: دکتر محمدمهدی سعادت پور 1386KF-0681
682دینامیک سازه ها ترجمه: دکتر علی اکبر گل افشانی
مهندس سهیل مهری
1390
(چاپ دوم)
KF-0682
683تئوری و روشهای محاسبه دینامیک سازه ترجمه: دکتر حسن مقدم
مهندس عباس خواجه کرم الدینی
1374KF-0683
684تحلیل سازه ها دکتر حجت ا... عادلی 1376KF-0684
685تحلیل سازه ها دکتر علی کاوه 1387
(چاپ دهم)
KF-0685
686طراحی ارتجاعی و خمیری سازه های فولادیترجمه و اقتباس:دکتر فریدون ایرانی1386KF-0686
687ابزارعمومی تحقیقدکتر علی فاخر 1387KF-0687
688طراحی سازه های بتنی با استفاده از نرم افزارETABS (2000)ترجمه: دکتر محمدعلی برخورداری
مهندسحسن باجی
مهندس جواد هاشمی
1382KF-0688
689طراحی سازه های فولادی با استفاده از نرم افزارETABS (2000)ترجمه: دکتر محمدعلی برخورداری
مهندسحسن باجی
مهندس جواد هاشمی
1386
(چاپ چهارم)
KF-0689
690مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته دکتر مرتضی اسکندری قادی 1392KF-0690
691تئوری ارتجاعی دکتر محمد رحیمیان
دکتر مرتضی اسکندری قادی
1390KF-0691
692تکنیک های مدلسازی، تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه ها در قالب پروژه های کاربردی
با استفاده از برنامه های SAFE-ETABS-SAP2000
مهندس حسن باجی
مهندس جواد هاشمی
1383KF-0692
693هیدرولیک کانالهای باز دکتر سید محمود حسینی
دکتر جلیل ابریشمی
1387
(چاپ هجدهم)
KF-0693
694اصول مهندسی ژئوتکنیک (مکانیک خاک) جلد اول ترجمه: اردشیر اطیابی
نویسنده: براجا ام. داس
1384
(چاپ چهارم)
KF-0694
695مکانیک خاک (جلد اول) تالیف: دکتر کامبیر بهنیا
دکتر امیرمحمد طباطبایی
1386
(چاپ دوازدهم)
KF-0695
696مکانیک خاک (جلد دوم) مهندسی پیتالیف: دکتر کامبیر بهنیا
دکتر امیرمحمد طباطبایی
1386
(چاپ هفتم)
KF-0696
697تئوری مقدماتی سازه هاترجمه و تدوین: مجید بدیعی1385
(چاپ پنجم)
KF-0697
698طراحی اجزای سازه های بتنی مسلحنوشته: C. Arya
ترجمه: مجید بدیعی
1386KF-0698
699طراحی سازه های بتن مسلح پیشرفتهان. کریشنا راجو
ترجمه: ابوالفضل عرب زاده
1380KF-0699
700روش اجزای محدود مرزی مقیاس شده تالیف: جان. پ. ولف
ترجمه: ساسان محاسب
1391KF-0700
701طراحی و محاسبه سازه های بتن مسلح با تجدید نظر کلی و براساس آیین نامه بتن ایراندکتر علیرضا رهایی1382KF-0701
702دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله (نظریه و کاربرد) جلد اول تالیف: آنیل چوپرا
ترجمه: شاپور طاحونی
1390KF-0702
703طراحی سازه های فولادی بر مبنای آئین نامه فولاد ایرانتالیف: شاپور طاحونی1387KF-0703
704اتصالات در سازه های فولادی تالیف: شاپور طاحونی و امیر پیمان زندی1383KF-0704
705طراحی ساختمان های بتن مسلح (بر مینای آیین نامه بتن ایران)تالیف: شاپور طاحونی1388KF-0705
706تحلیل سازه ها (روش کلاسیک و ماتریس)تالیف: محمدرضا اخوان لیل آبادی و شاپور طاحونی 1384KF-0706
707سازه های بتن آرمه (جلد اول) براساس ACI 318-05 و آیین نامه بتن ایران (آبا)تالیف: دکتر داود مستوفی‌نژاد(چاپ اول 1383)
1388
(چاپ سیزدهم)
KF-0707
708سازه های بتن آرمه (جلد دوم) براساس ACI 318-05 و آیین نامه بتن ایران (آبا)تالیف: دکتر داود مستوفی‌نژاد(چاپ اول1385)
1388
(چاپ هشتم)
KF-0708
709تجربیات و درس های بهسازی لرزه ای شرکت خدمات مدیریت ایرانیان 1389KF-0709
710دینامیک سازه ها و مهندسی زلزلهتالیف: آرک مگردیچیان1389KF-0710
711KF-0711
712اصول مهندسی ژئوتکنیک جلد دوم – مهندسی پی تالیف: براجا. ا. داس
ترجمه: شاپور طاحونی
1370KF-0712
713اصول مهندسی ژئوتکنیک جلد اول – مکانیک خاک تالیف: براجا. ا. داس
ترجمه: شاپور طاحونی
1376KF-0713
714دستنامه اجرای بتن تألیف: وادل- دوبروولسکی
ترجمه: علی اکبر رمضانیانپور، شاپور طاحونی، منصور پیدایش
1387KF-0714
715مقاومت مصالح تالیف: ایگور پوپوف
ترجمه: شاپور طاحونی
تالیف: ایگور پوپوف
ترجمه: شاپور طاحونی
KF-0715
716متره، برآورد و آنالیز بهاء ساختمان، راه تاسیسات مکانیکی و برقی (جلد اول)تالیف: مهندس نصرت اله حقایقی1380KF-0716
717متره، برآورد و آنالیز بهاء ساختمان، راه تاسیسات مکانیکی و برقی (جلد دوم)تالیف: مهندس نصرت اله حقایقی1386
(چاپ هشتم)
KF-0717
718تاسیسات برق آبی ترجمه: مهدی مردی 1374KF-0718
719مدیریت و کنترل پروژه تالیف: دکتر علی حاج شیرمحمدی 1393KF-0719
720مکانیک سیالات کاربردی تالیف: مهدی مردی 1377KF-0720
721مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین تالیف: جرج میس- توماس میس
ترجمه: دکتر عباس راستگو- دکتر محمد هدی هیهات
1385KF-0721
722تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته (جلد اول) تالیف: دکتر جواد سلاجقه 1387
(چاپ دوم)
KF-0722
723تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته (جلد دوم) تالیف: دکتر جواد سلاجقه 1388KF-0723
724مقاومت پیشرفته و الاستیسیته کاربردی تالیف: دکتر محمود شاکری 1389KF-0724
725مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته با کاربردهایش تالیف: جی. ان. ردی
ترجمه: دکتر عباس راستگو
مهندس میثم ربیعی
1390KF-0725
726تئوری الاستیسیته و مدلسازی رفتار مواد (ویرایش دوم)تالیف: W.F. Chen, A. F. Saleeb
ترجمه و گردآوری: دکتر محمود یحیایی
1390
(چاپ دوم)
KF-0726
727مبانی تئوری الاستیسیته (ویرایش سوم)تالیف: دکتر محمد مهدی سعادت پور 1389
(چاپ پنجم)
KF-0727
728مکانیک محیط های پیوسته تالیف: دکتر محمد رحیمیان
دکتر مرتضی اسکندری قادی
1387
(چاپ سوم)
KF-0728
729الاستیسیته نظری، کاربردی، محاسباتی تالیف: اچ. ساد
ترجمه: دکتر علی اصغر عطایی
1389KF-0729
730نقشه برداری تئوری و عملی تالیف: جیمز ام. اندرسون و ادوارد ام. میخائیل
ترجمه: غلامرضا جودکی و حمیدرضا حسنلو
1387KF-0730
731نقشه برداریتالیف: دکتر شمس نوبخت 1387KF-0731
732نقشه برداری مهندسی (ویرایش دوم)تالیف: مهندس محمود دیانت خواه 1385
(چاپ ششم)
KF-0732
733نگره ماتریسی تحلیل سازه ها تالیف: دکتر محمد رضایی پژند 1387
(چاپ دوم)
KF-0733
734تحلیل ماتریسی سازه ها تالیف: هـ. کاردستونسر
ترجمه: دکتر علی کاوه
1379
(چاپ دوم)
KF-0734
735کتاب جامع قراردادهای عمرانی (جلد اول)مهندس علیرضا پوراسد 1386
(چاپ سوم)
KF-0735
736راه سازی ابنیه فنی راه – کتاب اول (چاپ دوم)تالیف: مهندس منوچهر احتشامی1381
(چاپ دوم)
KF-0736
737راه سازی طرح هندسی و زیرسازی آن جلد اول (چاپ دوم)تالیف: مهندس منوچهر احتشامی1996
(چاپ دوم)
KF-0737
738راه سازی "روسازی راه و روش اجرای آن" - جلد سوم تالیف: مهندس منوچهر احتشامی1376KF-0738
739راه سازی "روسازی راه و روش اجرای آن"- جلد چهارمتالیف: مهندس منوچهر احتشامی1378KF-0739
740اصول مهندسی و علم مواد تالیف: لارنس اچ. ون ولک
ترجمه: فخرالدین اشرفی زاده
فریبا سعادت
اردشیر طهماسبی
احمد منشی
چاپ اول 1371
چاپ چهارم 1381
KF-0740
741اصول مهندسی و علم مواد (ساختار، خواص، مهندسی مواد) ویرایش دوم (چاپ پنجم)تالیف: حسین تویسرکانیچاپ اول1379
چاپ پنجم1385
KF-0741
742روش های فوریه براسی مهندسان و محققان تالیف: مارک کارت رایت
ترجمه: دکتر محمد جهانشاهی
مهندس حمیدرضا خاتمی
1382KF-0742
743تصمیم گیری چند منظوره تالیف: دکتر محمد جواد اصغرپور 1393KF-0743
744استاتیک تالیف: ایروینگ اچ. شیمز
ترجمه: بهرام پوستی
چاپ اول 1379
چاپ سوم 1383
KF-0744
745مکاتبات پیمان موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها مولفین: مهندس رامک حمیدی جو
مهندس احمدرضا مهدی آبادی
مهندس فرود مهراب پور
1387
چاپ دوم
KF-0745
746فناوری های نوین ساختمانی تالیف: دکتر محمود گلابچی
دکتر حامد مظاهریان
چاپ اول 1383
چاپ پنجم1393
KF-0746
747آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمهتالیف: دکتر امیرمسعود کی نیا 1394
(چاپ بیست و چهارم)
KF-0747
748الاستیستیه نظری و کاربردی تالیف: هربرترایزمن – پیتر پاولیک
ترجمه: دکتر عباس راستگو
1386
(چاپ دوم)
KF-0748
749اصول مهندسی پی تالیف: دکتر علیرضا رهائی1386
(چاپ پنجم)
KF-0749
750تحلیل و طراحی پی – جلد اول تالیف: جوزف ای. بولز
ترجمه: اردشیر اطیابی
چاپ اول 1379
چاپ سوم 1386
KF-0750
751تحلیل و طراحی پی – جلددوم تالیف: جوزف ای. بولز
ترجمه: اردشیر اطیابی
چاپ اول 1379
چاپ سوم 1386
KF-0751
752تحلیل غیرخطی سازه ها تالیف: دکتر محمدرضا تابش پور1390KF-0752
753عملکرد لرزه ای سدها
(کتابی که تایید نشده برای چاپ در نشریات کمیته ملی سدها)
دکتر بهروز گردان
مهندس فاطمه مددی
2014KF-0753
754دستورالعمل طرح، محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی سازه ساختمان ها
جلد دوم سازه فولادی- پیوست شماره 20
تالیف: دکتر مهدی قالبیافیان
مهندس مهندس حوریه مقبلی
KF-0754
755سفرنامه سیستان خاطرات هیئت مکماهون در سیستان تالیف: جورج پسمن تیت
سرهنگ سر آرتور هنری مکماهون
ترجمه: دکتر حسن احمدی کرویق
1396KF-0755
756KF-0756
757راهنمای جامع اقتصاد مهندسی ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی -ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور و دوره های فراگیر تالیف و گردآوری: محمد مشهدی زاده 1388KF-0757
758درسهایی از ریاضیات جدید تئوری اعداد
برای دانش آموزان سال سوم دبیرستان، دوره پیش دانشگاهی و داوطلبان المپیاد ریاضی
تالیف: حسین سید موسوی
شمس الدین انوار
1381KF-0758
759جبر خطی تالیف: کنت هافمن ، ری کنزی
ترجمه: جمشید فرشیدی
چاپ اول 1365
چاپ هفدهم 1393
KF-0759
760تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن (برای رشته های فنی و مهندسی و علوم)تالیف: حمید روان بخش1382KF-0760
761مسائلی از بارگذاری (جلد اول)تالیف: مهندسی امیرعباس محمدی چاپ هفتم 1386KF-0761
762ریاضیات انتخاب یا چگونه بدون شمارش بشماریم
(ریاضیات پیش دانشگاهی- 15)
تالیف: ایوان نیون
ترجمه: علی عمیدی، بتول جذبی
چاپ اول 1368
چاپ پنجم 1382
KF-0762
763ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد اول تالیف: کرویت سیگ
ترجمه: حسین فرمان و سیامک کاظمی
چاپ دوم 1388KF-0763
764اصول و مبانی علوم داده ای با Python تالیف: آلبرتو بوشتی و لوکا ماسارون
ترجمه: دکتر یعقوب فرجامی و مهندس محمدمعین فاضلی
1395KF-0764
765ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد دوم تالیف: کرویت سیگ
ترجمه: حسین فرمان و سیامک کاظمی
چاپ پنجم 1388KF-0765
766ریاضیات مهندسی پیشرفته (برای رشته های مهندسی و علوم)تالیف: دکتر احمد فیض دیزجی چاپ سوم 1387KF-0766
767حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد اول تالیف: تام م. آپوستل
ترجمه: علیرضا ذکائی، مهدی رضایی دلفی، علی اکبر عالم زاده و فرخ فیروزان
چاپ هشتم 1382KF-0767
768حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد دومتالیف: تام م. آپوستل
ترجمه: علیرضا ذکائی، مهدی رضایی دلفی و فرخ فیروزان
چاپ اول 1381KF-0768
769حسابان ریاضیات پایهتالیف: مهندس ماشاءالله رضویچاپ اول 1382KF-0769
770مقدمه ای بر احتمالات و آمار کاربردی تالیف: رونالد ای والپول
ترجمه: دکتر میربهادر قلی آریانژاد و مهندس محمد ذهبیون
چاپ هفدهم 1386KF-0770
771مکانیک جامدات کاربردی جلد دوم تالیف: ام. البیجز و آ. کوئن
ترجمه: دکتر خسرو برگی و دکتر محمد رحیمیان
1378KF-0771
772هندسه تالیف: مویز و دانز
ترجمه: محمود دیانی
1373KF-0772
773متغیرهای مختلط و کاربردهای آن تالیف: جیمز وارد براون، روئل چرچیل
ترجمه: امیر خسروی
چاپ اول 1388
چاپ سوم 1390
KF-0773
774مکانیک جامدات کاربردی جلد اول تالیف: ام. البیجز و آ. کوئن
ترجمه: دکتر خسرو برگی و دکتر محمد رحیمیان
1378KF-0774
775ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی تالیف: رالف پ. گریمالدی
ترجمه: دکتر محمد علی رضوانی و دکتر بیژن شمس
چاپ چهارم 1384KF-0775
776ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی تالیف: رالف پ. گریمالدی
ترجمه: دکتر محمد علی رضوانی و دکتر بیژن شمس
چاپ سوم 1382KF-0776
777آموزش هندسه 1
شامل نکات درسی و بیش از 500 مساله و مثال حل نشده و تمرینات حل نشده
دانش آموزان مدارس ممتاز و مراکز استعدادهای درخشان و داوطلبان شرکت در المپیاد ریاضی
تالیف: بهمن اصلاح پذیر و محمد حسین قهرمانی 1381KF-0777
778تبدیلات انتگرال تالیف: اندروز، شیوامگی
ترجمه: دکتر عمید رسولیان
1385KF-0778
779مبانی نظری تکنولوژی آموزشی تالیف: هاشم فردانش چاپ اول 1372
چاپ شانزدهم 1395
KF-0779
780بارگذاری و سیستم های انتقال بار حل مسائل تالیف: دکتر ایرج هشیاری و مهندس محمد جاوید جلیلیچاپ دوم 1387KF-0780
781تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسان (ویرایش دوم)تالیف: دکتر عباس راستگو، الناز کرمانی، حمیدرضا خاکپور و محمد نبی زاده چاپ دوم 1393KF-0781
782معادلات دیفرانسیل تالیف: دکتر مسعود نیکوکار چاپ اول 1366
چاپ بیست و ششم 1386
KF-0782
783راهنمای حل مسائل مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته با کاربردهایشتالیف: دکتر عباس راستگو و میثم ربیعی 1392KF-0783
784کارآفرینی در سازمان های دولتی تالیف: دکتر سید محمد مقیمی 1387KF-0784
785مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس)- جلد اول تالیف: دکتر حسن شعبانی چاپ اول 1371
چاپ بیست و نهم 1395
KF-0785
786اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی (ویرایش هفتم) اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی (ویرایش هفتم) چاپ چهل و دوم 1395KF-0786
787ریاضیات عمومی – جلد اول تالیف: ایساک مارون
ترجمه: خلیل پاریاب
چاپ اول 1365
چاپ هیجدهم 1384
KF-0787
788ریاضیات عمومی – جلد دومتالیف: ایساک مارون
ترجمه: خلیل پاریاب
چاپ اول 1365
چاپ بیستم1385
KF-0788
789ریاضیات گسسته و ترکیباتی جلد سوم تالیف: رالف پ. گریمالدی
ترجمه: دکتر محمدعلی رضوانی و دکتر بیژن شمس
چاپ سوم 1383KF-0789
790ریاضیات گسسته و ترکیباتی جلد چهارم تالیف: رالف پ. گریمالدی
ترجمه: دکتر محمدعلی رضوانی و دکتر بیژن شمس
چاپ دوم 1379KF-0790
791راهنمای حل معادلات دیفرانسیل تالیف: دکتر مسعود نیکوکار چاپ دوازدهم 1386KF-0791
792آموزش مکانیک سیالات از طریق نکته، مسأله و تست به انضمام حل تشریحی تست های کنکور کارشناسی ارشد رشته های مهندسی تالیف: دکتر حسین افضلی مهر چاپ سوم 1386KF-0792
793نظریه و مسائل احتمال، متغیرهای تصادفی و فرآیندهای تصادفیتالیف: هویی پ. سو
ترجمه: دکتر شهرام منصوری
1387KF-0793
794مجموعه سوالات آمادگی آزمون دکترای مهندسی عمران مقاومت مصالح و تحلیل سازه هاتالیف: محمد وهاب و حمید ژرفی 1392KF-0794
795آموزش نرم افزار Mathematica تالیف: دکتر مرتضی سنجرانی پور 1387KF-0795
796برنامه¬نویسی به زبان FORTRAN 90/95 برای رشته های علوم و مهندسی تالیف: دکتر سید سعید موسوی ندوشنی1388KF-0796
797نظریه اعداد (مجموعه کتابهای آمادگی برای المپیاد ریاضی)تالیف: رویا بهشتی زواره و مریم میرزاخانی چاپ دوم 1380KF-0797
798مبانی هیدرودینامیک کانالهای باز به انضمام تست و مسائل حل شده تالیف: دکتر حسین افضلی مهر و دکتر منوچهر حیدرپور 1380KF-0798
799حل مسائل تئوری الاستیسیته تالیف: مارتین اچ. ساد
ترجمه: مهدی خاکی و حمیدرضا شفیع خانی
1391KF-0799
800حل مسائل تئوری الاستیسیتهتالیف: امیر ساعدی داریان، علی ناصری فر و مریم رجبی 1389KF-0800
801تشریح مسائل مکانیک محیط های پیوسته (قابل استفاده برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی هوا و فضا)تالیف: حمید احمدی، مهندس عباس علی اکبری، مهندس محمد سعید فلاح نیاسر، مهندس شهاب الدین کشاورز محمدیان و مهندس سهیل پولادیان 1386KF-0801
802تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته تالیف: حمید محمد صدیقی و مهندس جمال زارع 1389KF-0802
803راهنمای جامع LATEXتالیف: مرتضی ابطحی ایوری1388KF-0803
804برنامه نویسی شی گرا به زبان ++Cتالیف: دکتر فرشاد ترابی 1391KF-0804
805برنامه نویسی شی گرا به زبان ++C
مسائل حل شده و مثال های کاربردی
تالیف: دکتر فرشاد ترابی1392KF-0805
806تحلیل بعدی و نظریه مدل تالیف: هنری ل. لانگهار
ترجمه: دکتر فریدون شکوهی
1364KF-0806
807ایمنی و بهداشت کار (حفاظت صنعتی) به انضمام مواد 51 تا 119 قانون کار جمهوری اسلامی تالیف: بابک کاظمی1384KF-0807
808تحلیل و طراحی سوله با نرم افزارهای Sap& ETABSتالیف: مهندس فرشاد نجومیچاپ چهارم 1392KF-0808
809راهنمای کاربران ClassPad 330ترجمه: مسعود راجی KF-0809
810تشریح مسائل دینامیک سازه هاتالیف: فرید حسین پور1389KF-0810
811تحلیل و تشریح کامل مسائل دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله (آنیل چوپرا)تالیف: محمودرضا شیراوند1389KF-0811
812حل مسائل اساسی دینامیک سازه ها تالیف: امیر ساعدی داریان، حسام الدین بهرامپور و اکبر پیرموز چاپ دوم 1388KF-0812
813روش های تحقیق در فناوری اطلاعات (با تاکید بر تعامل انسان و رایانه)- جلد دوم تالیف: جاناتان لازار، جینجوان هایدی فنگ، هری هاکهایزر
ترجمه: کاوه بازرگان و عباس بازرگان
1393KF-0813
814حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی- جلد اول – پارت 1تالیف: جورج توماس، راس فینی
ترجمه: مهدی بهزاد، سیامک کاظمی و علی کافی
چاپ شانزدهم 1385KF-0814
815حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی- جلد دوم تالیف: جورج توماس، راس فینی
ترجمه: مهدی بهزاد، سیامک کاظمی و علی کافی
چاپ دوازدهم 1385KF-0815
816استراتژی های حل مسأله ویژه داوطلبان شرکت در المپیادهای ریاضی تالیف: آرتور انگل
مترجمان: آرش امینی، داود وکیلی، مصطفی هاشمی، محسن جمالی و بهمن اصلاح پذیر
1382KF-0816
817فرمهای مدیریت پروژه کتاب همراه راهنمای PBBOKترجمه: محسن ذکایی آشتیانی1392KF-0817
818آمادگی برای امتحان ریاضیات مهندسی تالیف: دکتر مهدی نجفی خواه، دکتر مجید کرمی و مهندس علی رجبی ابهریچاپ دوم 1386KF-0818
819راهنمای ساختمان سازی (دفتر تمرین و جزییات ساختمانهای متداول موسسه فرهنگی پژوهشی هنر فردا 1388KF-0819
820حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی- جلد اول – پارت 2تالیف: جورج توماس، راس فینی
ترجمه: مهدی بهزاد، سیامک کاظمی و علی کافی
چاپ یازدهم 1384KF-0820
821فیزیک جلد اول تالیف: رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت اس کرین
ترجمه: جلال الدین پاشایی راد، محمد خرمی، محمدرضا بهاری
چاپ هشتم 1385KF-0821
822فیزیک جلد دوم تالیف: رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت اس کرین
ترجمه: جلال الدین پاشایی راد، محمد خرمی
چاپ سوم 1385KF-0822
823شیمی عمومی جلد اول تالیف: چارلز مورتیمر
ترجمه: علی پورجوادی، احمد خواجه نصیرالدین طوسی، منصور عابدینی، عبدالجلیل مستشاری، جبار نفیسی موقر
چاپ سیزدهم 1382KF-0823
824شیمی عمومی جلد دومتالیف: چارلز مورتیمر
ترجمه: علی پورجوادی، احمد خواجه نصیرالدین طوسی، منصور عابدینی، عبدالجلیل مستشاری، جبار نفیسی موقر
چاپ ششم 1380KF-0824
825دیواره آب بند سدهاترجمه: دکتر علی نورزاد و مهندس مصطفی جلالKF-0825
826اصول نظریه خمیری در مکانیک خاک دکتر علی نورزاد و مهندس احسان بدخشانپاییز 1394KF-0826
827تغییر اقلیم و منابع آبترجمه سید محمد مهدی نوربخش1397KF-0827
828اصول نظریه خمیری در مکانیک خاکعلی نورزاد- احسان بدخشان1396KF-0828
829موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی "مجموعه قوانین مقررات و آیین نامه‌های آموزش عالی "سید شمس الدین هاشمی- نسرین شریفی- رحیم صفری1388KF-0829
830پنجمین فرمان خلق سازمان یاد گیرندهمترجمان: حافظ کمال هدایت
محمد روشن
تالیف: پیتر سنگه
1395KF-0830
831آب و رشد سبز
فراتر از تیوری برای آینده پایدار
ترجمه و تالیف: عیسی بزرگ زاده
(جامعه مهندسان مشاور ایران)
1397KF-0831
832اصول مدلسازی فیزیکی در مسایل ژئوتکنیکیمهندس امیر رحیمی
مهندس سید فرشاد دگمه چی
1397KF-0832
833اصول مهندسی گودبرداریدکتر علی قنبری
مهندس محمد جواد شعبانی
1397KF-0833
834ابزاردقیق و رفتارنگاری در سدهای خاکی و سنگریزه ایبهنام نوروزی1397KF-0834
835سازه سربلندی (تاریخ شفاهی پروژه سد و نیروگاه سیمره) مصاحبه با جمعی از مسئولین و مهندسین پروژهگرآورنده گان: محمدعلی قاسمی
عبدالحسن ظفری
1396KF-0835
836راهنمای ضوابط منظره راه های کشور جلد دوم
دید، ایمنی و منظر راه
سازمان عمران و بهسازی شهری1397KF-0836
837پیمایشی درباره ضوابط منظر راهسازمان عمران و بهسازی شهری1396KF-0837
838ضوابط طرح منظر راه های کشورسازمان عمران و بهسازی شهری1396KF-0838
839راهنمای ضوابط منظره راه های کشور جلد نخست
زیباسازی منظر راه های کشور
سازمان عمران و بهسازی شهری1397KF-0839
840راهنمای ضوابط منظره راه های کشور جلد سوم
پوشش گیاهی منظر راه
سازمان عمران و بهسازی شهری1397KF-0840
841الاستیسیته و ژئومکانیک پروفسور دیویس و پروفسور سالوادرای مترجم: دکتر وحیدرضا اوحدی1379KF-0841
842شرح و درس دینامیک خاک به همراه تشریح کامل سوالات کنکور دکتری سید محمد شعاری شعار1395KF-0842
843مبانی اندرکنش خاک و سازهمولفین: دکتر علی قنبری، شیما السادات حسینی1395KF-0843
844مهندسی قابلیت اطمینان (قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا)سید محمد مهدی شریفی، حسن غلامی مزینان، مهدی کرباسیان و سید محمد حسین شریفی1391KF-0844
845کتاب چهارمین نمایشگاه سد و تونل ایران (اسامی و تلفن شرکتها)همایش و نمایشگاه سد و تونل1395KF-0845
846کتاب تصویری آذربایجان کشور آذربایجان KF-0846
847شرح فهرست بهای سدسازی و ارائه نکات فنیسید روح الله موسوی صانعی 1398KF-0847