شما می توانید کتاب مورد نظر خود را در لینک‌های زیر جست‌و‌جو نموده و با تماس با کتابخانه کمیته ملی سدهای بزرگ ایران برای امانت گرفتن آن اقدام فرمایید:

کتاب‌های فارسی

کتاب‌های انگلیسی

بولتن‌های ICOLD

کتاب‌های کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

مجموعه مقالات فارسی

مجموع مقالات انگلیسی

پایان‌نامه

لوح فشرده

مقالات

گزارش

فرهنگ لغات

 

مسئول کتابخانه: سرکار خانم باقری

شماره تماس: 22225756 و 22262713 ، داخلی 5

آدرس رایانامه: leila.bagheri@ircold .ir