شماره حساب برای واریز حق عضویت:

خواهشمند است پس از واريز وجه حق عضويت خود از طريق حساب ذکر شده، متلعق به شرکت «مديريت منابع آب ايران» در خزانه‌داری کل کشور، تصوير رسيد پرداخت خود را برای تکميل فرايند ثبت‌نام، ارسال نماييد.

* شماره ‌شبا: IR130100004001050204005553
* شناسه واريز: 356050282219700830000000000051
* نزد بانک مرکزی – قابل واريز در کليه بانک‌های کشور