ردیفنام پایان نامه هانگارنده (دانشجو)نام دانشگاهتاریخکد کتابخانه
1مدل پلاستيك Cam-Clay (پروژه درس نظريه خميري در مكانيك خاك)سهيل قرهدانشگاه علم وصنعت ايران1384PAY-001
2پروژه درس نظريه خميري در مكانيك خاك سهيل قرهدانشگاه علم وصنعت ايران1384PAY-002
3نظريه خميري در خاكها (معيار خميري Mohr-Coulomnb )مهران كريم پور فرددانشگاه علم وصنعت ايران84-83PAY-003
4بررسي تزريق‌پذيري ساختگاه سد تالوار با توجه به خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي ماندانا عابدينيواحد علوم و تحقيقاتدي ماه 1384PAY-004
5تحليل حساسيت پايداري سدهاي قوسي نسبت به پارامترهاي ژئومكانيكپيام طوافيدانشگاه آزاد اسلامي- واحد تهران جنوبتابستان 1382PAY-005
6مقايسه روش‌هاي آب‌بندي در پي سدهاي خاكي
(مطالعه موردي: سدهاي شميل و نيان)
فرهاد دائميواحد علوم و تحقيقاتپاييز 1384PAY-006
7بررسي يك بعدي انتشار امواج و تاثير شرايط ساختگاهي در محيط‌هاي ناهمگن در عمق محسن سالاريمركز تحقيقات ساختمان و مسكنپاييز 1385PAY-007
8(تحقيق درس نظريه خميري)
موضوع: يك مدل رفتاري جديد براي خاكهاي دانه‌اي
سيد علي رضويان امرئيدانشگاه علم و صنعت ايرانPAY-008
9پروژه درس نظريه خميري در خاك ياسر جعفريان مرزونيدانشگاه علم و صنعت ايرانپاييز 1384PAY-009
10رفتار ماسه مسلح شده با الياف موكت تحت بارهاي سيكلي عليرضا طبرسادانشگاه علم و صنعت ايرانزمستان 1385PAY-010
11ارزيابي روانگرايي و فشار آب حفره‌اي ديناميكي خاكها با استفاده از مفهوم انرژي كرنشي ياسر جعفرياندانشگاه علم و صنعت ايرانبهار 1386PAY-011
12معرفي و مقايسه روشهاي متداول و روشهاي عددي پيشرفته در تحليل پايداري شيبهاي سنگي (سمينار مقطع كارشناسي ارشد)محمد امين‌پوردانشگاه صنعت آب و برقPAY-012
13زمين لغزش در مخزن سدها (سمينار مقطع كارشناسي ارشد) حامد آقاجانيدانشگاه صنعت آب و برق1386PAY-013
14رفتار ماسه ريز مسلح شده با الياف موكت تحت بارهاي سيكلي عليرضا طبرسادانشگاه علم و صنعت ايرانزمستان 1386PAY-014
15بررسي رفتار ديناميكي سدهاي خاكي با هسته آسفالتي شيرين سالميدانشگاه علم و صنعت ايراندي ماه 1384PAY-015
16كاربرد ژئوممبرين‌ها به عنوان المانهاي آب بند در سدهاي خاكي زينب فرهمندفردانشگاه صنعت آب و برقپاييز 1386PAY-016
17فرم تحقيق (درخواست تصويب موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد/ دكترا)
عنوان تحقيق: بهينه‌سازي تونل انحراف آب براساس دبي سيلاب طراحي
سيامك دروديدانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقاتPAY-017
18بررسي صحت نمودارهاي Makdisi و seed در آناليز تغييرمكان ماندگار سدهاي خاكي ايرانياسر جعفرياندانشگاه علم و صنعت ايرانپاییز 1383PAY-018
19مدلسازي عددي اندركنش خاك و ژئوممبرين صاف با روش اجزاء منفصلسجاد كاظم‌پوردانشگاه صنعت آب و برقاسفند ماه 1386PAY-019
20ارزيابي كفايت ابزارگذاري سدهاي خاكي و سنگريزه‌اي به روش رتبه‌بندي سيد محمد مهدي نوربخشدانشگاه علم و صنعت ايرانتابستان 1386PAY-020
21اثر فونداسيون در رفتار لرزه‌اي سدهاي بتني قوسي با در نظر گرفتن اندركنش سد و درياچه محمدرضا مرادي مقدمدانشگاه صنعتي شريفآبان 1383PAY-021
22بررسي اثر زلزله‌هاي حوزه دور و نزديك گسل بر روي سدهاي خاكي همگن رسي و ماسه‌اي حسن نگهداردانشگاه علم و صنعت ايرانزمستان 1385PAY-022
23(گزارش پيشرفت كار پايان‌نامه كارشناسي ارشد) اثر فونداسيون در رفتار لرزه‌اي سدهاي بتني قوسي با درنظر گرفتن اندركنش سد و درياچهمحمدرضا مرادي مقدمدانشگاه صنعتي شريفنيمسال دوم 83-82PAY-023
24بررسي عددي اثر لغزش تكيه‌گاه بر مقادير تنش و تغييرشكل در سدهاي سنگريز (مطالعه موردي: سد گتوند عليا)امير اكبري گركانيدانشگاه صنعتي شريفآذرماه 1384PAY-024
25پروژه درس مباني نظريه خميري در خاك عليرضا طبرسادانشگاه علم و صنعت ايرانپاييز 1383PAY-025
26آناليز استاتيكي سدهاي خاكي با استفاده از مدلهاي الاستوپلاستيك (سمينار)مهدي سليميدانشگاه صنعت آب و برقپاييز 1386PAY-026
27تحليل اندركنش سد و مخزن در دامنه زمان به صورت نيمه تحليلي به وسيله روش انتگرال حلقوي منفرد مجزا (DSC)كيانوش كريميدانشگاه تهران –دانشكده مهندسي عمرانبهمن 1385PAY-027
28تحليل عددي روسازي‌هاي بتني تحت بار چرخ هواپيماهومان رستگاريدانشگاه صنعتي اميركبيرتابستان 1381PAY-028
29اندركنش ديناميكي خاك- سازه و تاثير آن در نيروهاي وارد بر سازه در اثر زلزله (سمينار)كاظم نوجوان يولقونلوپژوهشكده ساختمان و مسكنخرداد ماه 1383PAY-029
30آناليز ديناميكي سدهاي بتني وزني (به ويژه در حالت غيرخطي مصالح) – (سمينار)مهدي نيك خواهدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيبهار 1379PAY-030
31بررسي رفتار ديوارهاي مسلح شده با ژئوسنتتيك توسط سانتريفيوژ ژئوتكنيكيمسعود زارع دورآبيدانشگاه علم و صنعت ايرانزمستان 1385PAY-031
32تحليل ديناميكي پايداري ستون‌هاي سنگي در خاكهاي مارني
مطالعه موردي: مخازن ميعانات گازي در سايت تنبك پارس جنوبي
محمدرضا هژبريدانشگاه شهيد عباسپوربهمن 1389PAY-032
33بررسي صحت نمودارهاي MAKDISI و SEED در آناليز ديناميكي سدهاي خاكي ايران ياسر جعفريان مرزونيدانشگاه علم و صنعت ايرانپاييز 1383PAY-033
34بررسي و تحليل عوامل موثر بر ميزان كارايي مديريت طرح (عامل چهارم) در پروژه‌هاي بزرگ سازمان‌هاي آب منطقه‌اي مهرداد محمدپورموسسه تحقيقات و آموزش مديريت وزارت نيروتابستان 1383PAY-034
35بهسازي خاكهاي ريزدانه با استفاده از تزريق به روش الكتروكينتيكامين فلامكيدانشگاه علم و صنعت ايراناسفند 1386PAY-035
36تحليل ديناميكي سدهاي خاكي با در نظر گرفتن اثر اندركنش سد-مخزن عليرضا رودگر آمليدانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات83-82PAY-036
37مقايسه روشهاي آب‌بندي پي سدهاي خاكي فرهاد دائميدانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقاتزمستان 1384PAY-037
38تعيين پارامترهاي غيرخطي بتن غلطكي در سدها با استفاده از نتايج آزمايشگاهي روزبه برتوندانشگاه صنعتي شريفدي ماه 1384PAY-038
39مطالعات پارامتريك مدلهاي غيرخطي ترك پخش شده و مكانيك تخريب در آناليز سدهاي بتني وزني ميثم فاضليدانشگاه صنعتي شريفدي ماه 1383PAY-039
40ارزيابي مخاطرات حاصل از وقوع زلزله در جاده تهران - فشم و ارائه راهكارهاي ژئوتكنيكي كيوان ركن‌الديندانشگاه علم و صنعت ايراندي ماه 1383PAY-040
41بررسي رفتار ديناميكي سدهاي سنگريزه‌اي با رويه بتني با احتساب اندركنش مخزن – پي - سد مزدا ايرانيدانشگاه صنعتي شريفشهريور 1382PAY-041
42بررسي يك بعدي انتشار امواج و تاثير شرايط ساختگاهي در محيط‌هاي ناهمگن در عمق محسن سالاريمركز تحقيقات ساختمان و مسكنپاييز 1385PAY-042
43اثر اندركنش پي بر رفتار لرزه‌اي سدهاي بتني در فضاي سه‌بعدي با در نظر گرفتن اندركنش سد و درياچهامير كردزادهدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيبهمن 1385PAY-043
44بررسي علل نشست بيش از حد سد مهاباد كمال سليمانيدانشگاه علم و صنعت ايرانديماه 1381PAY-044
45لغزش در شيرواني مخازن سدها و روشهاي پايدارسازي آرش نواب ايرانيدانشگاه آزاد اسلامي-واحد علوم و تحقيقات83-82PAY-045
46بررسي مسئله لغزش در مخازن و روشهاي پايدارسازي
(مطالعه موردي: مخزن سد گلستان 2)
حسين حياتيدانشگاه علم و صنعت ايرانPAY-046
47بررسي اثر بارگذاري مونوتونيك و سيكليك با فركانس پايين بر رفتار مصالح آسفالتي هدا سلطانيدانشگاه علم و صنعت ايرانبهمن ماه 1385PAY-047
48بررسي رفتار ديناميكي سدهاي خاكي با هسته آسفالتي شيرين سالميدانشگاه علم و صنعت ايراندي ماه 1384PAY-048
49تثبيت خاك با سيمان و آهك احمدرضا مظاهريدانشگاه صنعت آب و برقپاييز 1386PAY-049
50مطالعه عددي عوامل موثر بر دقت اندازه‌گيري سلول فشارسنج در سازه‌هاي خاكي حامد شهبازياندانشگاه صنعتي اميركبيرزمستان 1385PAY-050
51روشهاي بررسي پايداري ديوار حائل در مقابل زلزله هديه احساني اردستاني
زينب بشري مقدم
دانشگاه صنعت آب و برقپاييز 1385PAY-051
52بررسي احتمال فرسايش داخلي در سدهاي خاكي
(مطالعه موردي: سد دوستي)
محمدحسين غلامپوردانشگاه آزاد اسلامي- تهران مرکزیاسفند 1388PAY-052
53تحليل ديناميكي ديوارهاي حائل با استفاده از مفاهيم تغييرمكان محدودروزبه شفيعي ثابتدانشگاه شهيد عباسپورمهر 1389PAY-053
54اثر تغيير زلزله ورودي بر پاسخ لرزه‌اي سدهاي بتني وزني مهدي ورمزياريدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسياسفند ماه 1386PAY-054
55بررسي مسأله تراوش سد آبشينه و روشهاي كنترل آنمحمدرضا رجبعلي‌نژاددانشگاه علم و صنعت ايرانزمستان 1380PAY-055
56آناليز ديناميكي غيرخطي سدهاي بتني وزني با در نظر گرفتن اندركنش سد-درياچه – فونداسيون محمد حسين معتمديدانشگاه صنعتي شريفدي ماه 1386PAY-056
57آناليز ديناميكي ديوار آب‌بند بتن پلاستيك
(مطالعه موردي: سد ماملو)
بابك فضلي ماليدرهدانشگاه علم و صنعت ايراناسفند 1383PAY-057
58بهينه‌سازي سيستم رفتارنگاري در سدهاي خاكي موجود
(مطالعه موردي: سد گلستان 1)
بهنام نوروزيدانشگاه تربيت معلمبهمن ماه 1382PAY-058
59بررسي و تعيين شاخصهاي ارزيابي عملكرد مديران مياني معاونت برنامه‌ريزي شركت مديريت منابع آب ايران فرزانه بهراميموسسه تحقيقات و آموزش مديريتشهريور 1383PAY-059
60اثر تراز آب مخزن بر پاسخ ديناميكي سد سنگريز با رويه بتني با در نظرگيري تحريك ناهمسان ورودي اندركنش سد و تكيه‌گاهها امين بهمن پوردانشگاه صنعتي شريفآذرماه 1385PAY-060
61ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاك ماسه‌اي لاي دار با استفاده از نمونه‌گيري به روش انجماد و نتايج CPTمهدي اثني عشريدانشگاه علم و صنعت ايرانبهمن ماه 1383PAY-061
62بررسي امكان پديده ترك‌خوردگي در سدهاي خاكي غيرهمگن با هسته رسي با نشانه خميري پايين محمدرضا عليزادهدانشگاه علم و صنعت ايرانبهمن ماه 1386PAY-062
63عمليات تزريق در خاك (مطاالعه موردي: سد شهريار)عاطفه راستي‌فرددانشگاه صنعت آب و برقبهار 1387PAY-063
64ريز پهنه‌بندي ژئوتكنيك لرزه‌اي از ديدگاه اثرات ساختگاه
(مطالعه موردي: محل سامانه‌هاي آبي شهر مشهد)
عبدالرضا فريدوني برزآباددانشگاه صنعت آب و برقبهمن ماه 1386PAY-064
65مطالعه رفتار سدهاي سنگريزه‌اي با هسته آسفالتي با استفاده از آزمايش‌هاي ميز لرزه (1g)عليرضا ميرداماديدانشگاه تهرانبهمن ماه 1387PAY-065
66مدلسازي عددي اندركنش خاك و ژئوممبرين صاف با روش اجزا منفصل سجاد كاظم‌پوردانشگاه صنعت آب و برق- دانشكده آباسفندماه 1386PAY-066
67بررسي اثر پارامترهاي زلزله بر مكانيسم جذب انرژي در خاكهاي با قابليت جذب روانگرايي سارا نبيليدانشگاه علم و صنعت ايرانبهمن 1386PAY-067
68بررسي تكنيك‌هاي عددي پيشرفته در تحليل پايداري شيب‌هاي سنگي و مدلسازي سنگ لغزش‌ها در محيط ناپيوسته به روش المان مجزامحمد امين پوردانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)اسفند 1386PAY-068
69طراحي و روشهاي اجراي سدهاي خاكي در مناطق با آب و هواي مرطوب رامين پيدادانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات87-1386PAY-069
70بررسي پايداري شيب‌ها و ديوارهاي مسلح با ژئوسنتتيك كيارش معتمديدانشكده فني دانشگاه تهرانPAY-070
71Engineering Evaluation of Permanent Ground Deformations due to Seismically- Induced Liquefactionمحمد حسن بازيارTroy New YorkAugust 19, 1900PAY-071
72Cyclic Behavior of Chessionless Granular Media Using the Compact State Conceptعلي نورزادConcordia University1998PAY-072
73پديده زمين لغزش و بررسي پايدارسازي شيبهاي لغزشي
(مطالعه موردي: محدوده لغزشي ناحيه ابتدايي جاده لتيان-كلان)
فاطمه گلبندانشگاه صنعت آب و برقPAY-073
74تخمين پتانسيل روانگرايي خاك با استفاده از نتايج SPT-CPTهانيه طبخيدانشگاه صنعت آب و برقبهار 1387PAY-074
75تحليل پايداري شيرواني‌هاي پله‌اي پدرام صفاريدانشگاه علم و صنعت ايرانتيرماه 1387PAY-075
76بررسي خاكهاي واگرا و پديده واگرايي
(انجام آزمايشهاي هيدرومتري دوگانه و پين هول)
مجتبي فرهناك لنگروديدانشگاه صنعت آب و برقپاييز 1387PAY-076
77روش‌هاي تحليل پايداري سدهاي خاكي در برابر زلزله
(مطالعه موردي: سد خاكي درونگر در استان خراسان رضوي)
معصومه فقيهي‌نيادانشگاه صنعت آب و برقپاييز 1387PAY-077
78بررسي رفتار ديناميكي سدهاي سنگريزه‌اي با هسته بتن آسفالتيسيامك فيضي خانكنديدانشگاه تهرانمهرماه 1387PAY-078
79روانگرايي و ارزيابي آن به روش انرژي
(مطالعه موردي: مدلسازي آزمايشات پروژه VELACS)
امير حضوريدانشگاه صنعت آب و برق1387PAY-079
80ايزولاسيون هيدروديناميكي در سدهاي بتني در فضاي سه‌بعديحميدرضا صحتدانشگاه خواجه نصيرطوسيپاييز 1387PAY-080
81روش انرژي جنبشي براي ارزيابي روانگرايي خاكهاي ماسه‌اي اشباعروزبه وكيليدانشگاه علم و صنعت ايرانشهريور 1387PAY-081
82بررسي تأثير ضخامت پتوهاي رسي در جلوگيري از نشت از مخازن سدهاحميد گهرنژادواحد علوم و تحقيقات تهران1388-1387PAY-082
83بررسي پايداري ديوارهاي حايل در برابر زلزله
(مطالعه موردي: ديوار حايل وزني منطقه فشم)
مظاهر برنتيدانشگاه صنعت آب و برقزمستان 1387PAY-083
84تعيين و محاسبه مقدار تراوش در سدهاي خاكي از طريق اندازه‌گيري دماآرزو محمديدانشگاه صنعت آب و برقآذر 1387PAY-084
85تحليل قابليت اطمينان نشت در سدهاي خاكي محسن روحاني نژاددانشگاه علم و صنعت ايرانبهمن 1387PAY-085
86ارزيابي عددي افزايش فشار آب حفره‌اي و گسترش جانبي زمين در شرايط زلزلهعليرضا صادقي عبدالهيدانشگاه علم و صنعت ايرانآذر 1387PAY-086
87بررسي رفتار برشي ماسه‌هاي كربناته به كمك شبكه مصنوعي عصبي (ANN)عليرضا جورابچيدانشگاه علم و صنعت ايرانزمستان 1387PAY-087
88الگوي مديريت بهم پيوسته منابع آب با تأكيد بر امنيت آبي كشور رسول زرگرپوردانشگاه عالي دفاع ملي88-1387PAY-088
89ارزيابي ايمني سدهاي بتني براساس كرنشعليرضا قاسمي نورعينيخواجه نصيرالدين طوسيمرداد 1388PAY-089
90بررسي تحليلي و مدلسازي عددي رفتار مكانيكي مصالح پاره‌سنگي رقيه جنتي اقدمدانشگاه صنعتي اميركبيرزمستان 1387PAY-090
91اثر تغييرات آب و هوا بر روي پايداري زمين‌لغزش‌ها
(مطالعه موردي: زمين لغزش سد لتيان)
پويا پولاديدانشگاه صنعت آب وبرق شهيد عباسپورپاييز 1388PAY-091
92بررسي اثرات آبگيري غيركنترل شده بر پايداري سدهاي خاكي
(مطالعه موردي: سد دوستي)
مريم ميرمحمد صادقيدانشگاه صنعت آب و برقتابستان1388PAY-092
93پيش‌بيني فاصله مناسب لايه‌هاي ژئوتكستايل مسلح كننده براي تامين پايداري پوسته سدهاي خاكي همگن به ازاي ارتفاع‌هاي مختلف سد با استفاده از شبكه‌هاي عصبيفريبرز صبوريدانشگاه علم و صنعتمهر ماه 1388PAY-093
94بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد پتوي رسي در مخازن سدها و اصلاح رابطه بنتعلي جواديدانشگاه علم و صنعتشهريور 1388PAY-094
95بررسي نحوه تاثير پارامترهاي محيطي و مشخصات دستگاه تزريق با فشار بسيار بالا بر نتايج حاصل از تزريق به كمك شبكه‌هاي عصبيبابك نيكبختاندانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات1388-1387PAY-095
96بهينه‌سازي سيستم نگهداري تونل انتقال آب بابلك با استفاده از نتايج آناليز برگشتياحسان داداشيدانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات1388-1387PAY-096
97تحليل ديناميكي پايداري شيبهاي شيرواني و روش‌هاي پايدارسازيسيامك يادگاريدانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات1389-1388PAY-097
98ارزيابي رفتار مكانيكي زباله‌هاي جامد شهري تحت بارهاي استاتيك و ديناميكمهران كريم‌پور فرددانشگاه علم وصنعتمهر ماه 1388PAY-098
99طراحي و اجراي فيلتر و زهكش در سدهاي خاكي
(مطالعه موردي: سد كينه ورس زنجان)
مسعود كشميريدانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقاتزمستان 1388PAY-099
100ناپايداري بستر دريا و تحليل اندركنش خاك و سازه سكوهاي درياييحامد محسني اژيهدانشگاه صنعت آب و برقبهمن 1388PAY-100
101ارزيابي و تعيين روش خسارت‌پذيري سازه‌هاي آبي تحت اثر پديده فرسودگي سنيآمنه بلوچيدانشگاه تهرانبهمن1388PAY-101
102بررسي اثر حرارتي تراوش از سد خاكي با استفاده از قوانين ترموهيدرومكانيكي (مطالعه موردي: سد كرخه)نجمه آقازاده نوجه‌دهيدانشگاه تهرانبهمن1388PAY-102
103تحليل عددي رفتار ماسه كربناته تحت فشار سه محوري و كاربرد الگوريتم ژنتيكمحمد حسن‌پور كهنموييدانشگاه علم وصنعتاسفند 1388PAY-103
104بررسي نشست سطح زمين ناشي از حفر تونلمحمد مهدي شاهروديدانشگاه علم وصنعتاسفند 1388PAY-104
105بررسي اثر ساختگاه در دره‌هاي آبرفتي با تحليل عددي و مقايسه با نتايج تجربيمسعود مطلبياندانشگاه علم وصنعتاسفند 1388PAY-105
106پيش‌بيني فاصله مناسب لايه‌هاي ژئوتكستايل مسلح كننده براي تامين پايداري پوسته سدهاي خاكي همگن به ازاي ارتفاع‌هاي مختلف سد با استفاده از شبكه‌هاي عصبيفريبرز صبوريدانشگاه علم وصنعتمهرماه 1388PAY-106
107تاثير پديده گسلش بر پايداري سازه‌ها (سمينار)سعيد حسينيدانشگاه صنعت آب وبرقارديبهشت1389PAY-107
108تحليل پايداري تونل با استفاده از آناليز برگشتي با توجه به داده‌هاي رفتارنگاري (مطالعه موردي: كيلومتر صفر تا 230/2 تونل خط 2 قطار شهري كرج)رضا صفي صمغ‌آباديدانشگاه آزاد – واحد علوم و تحقيقات89-88PAY-108
109آزمايش آب كنترل شده براي بهبود زمين زير مخازن فولادي محصولات نفتيسيد اميرعلي مهدي‌زادهدانشگاه تهرانمرداد 1389PAY-109
110حفاظت و ايمن سازي خط انتقال آب در برابر رانش زمينميثم محبوبدانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات87-86PAY-110
111مطالعه عددي كاربرد ژئوتكستايل در ناحيه فيلتر پايين دست سدهاي خاكي با هسته رسيمائده مقصودياندانشگاه صنعتي شريفبهمن 1388PAY-111
112بررسي مسأله كارست در تونلهاي پروژه در حال ساخت راه‌آهن شيراز – بوشهرمحمود فرهاديدانشگاه علم و صنعتارديبهشت 1389PAY-112
113بررسي مقاومت فشاري تك محوري مخلوط دوغاب سيمان، بنتونيت و خاكستر بادي با شبكه عصبي و ارائه رابطه رياضيابوالفضل معروف‌خانيدانشگاه علم و صنت ايرانفروردين 1389PAY-113
114بررسي تراوش در سدهاي سنگريزه‌اي با رويه بتني و تحليل آن به كمك نرم‌افزار ABAQUS (مطالعه موردي: سد نرماشير كرمان)حمزه قربانيدانشكده صنعت آب و برقپاييز 1389PAY-114
115اندركنش ديناميكي غيرخطي مخازن تأسيسات نفتي سطحي مطالعه موردي مخزن سايت عسلويه و تأثير پارامترهاي مختلف خاكعلي جليليان شيرازيدانشكده صنعت آب و برقمرداد 1389PAY-115
116ارزيابي سطوح عملكردي سد بتني وزني با استفاده از معيار جابجايي تاج سد تحت آناليز غيرخطيحامد عنايتيدانشگاه صنعتي شريفآبان 1389PAY-116
117تأثير پي‌ رينگي بر نشست مجاز مخازن نفتيعلي اخوان زنجانيدانشگاه تهرانشهريور 1389PAY-117
118مدلسازي عددي ستون‌هاي سنگي براي مقابله با روانگراييزهرا برقعيدانشگاه اميركبيرشهريور 1389PAY-118
119ارزيابي طرح پرده آب بند سد مخزني البرزحسين رزاززادهدانشگاه تربيت معلمبهمن 1389PAY-119
120آناليز ديناميكي سدهاي سنگريزه‌اي با رويه بتني (مطالعه موردي: سد نساء)روح الله عابدينيدانشگاه صنعت آب و برقبهمن 1388PAY-120
121بررسي رفتار ديناميكي سدهاي خاكي نزديك به گسل فعال
(مطالعه موردي: سد رودبار لرستان)
سعيد حسينيدانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپوربهمن 1389PAY-121
122مدلسازي عددي رفتار ستونهاي سنگي تقويت شده با ژئوسنتتيكلهراسب كيخسروپورزمستان 1389PAY-122
123آناليز ديناميكي سدهاي سنگريزه‌اي با رويه بتني
(مطالعه موردي: سد گلورد نكاء)
علي الهويرديزادهدانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپورزمستان 1389PAY-123
124برآورد نشست شمع‌هاي نگهبان (Soldier Piles) و روشهاي جلوگيري از وقوع نشست‌هاي غيريكنواخت – (مطالعه موردي: پروژه زيرزميني مسير راه‌آهن تهران – تبريز در منطقه 17 تهران)ياسين حقيقتدانشگاه آزاد اسلاميتابستان 1390PAY-124
125بررسي مدول برشي و ميرايي ماسه حاوي ذرات كربناته تحت اثر بارهاي سيكليياسر دهنويدانشگاه علم و صنعت ايرانتابستان 1390PAY-125
126مدلسازي پايداري گروه شمع در مناطق ساحليكيوان فرشاددانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپورتابستان 1390PAY-126
127طرح و محاسبه سدهاي ذوزنقه‌اي با مصالح شن و ماسه سيمانته شدهحسين زاهديدانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپورپاييز 1390PAY-127
128بررسي نشست و ظرفيت باربري پي‌هاي خاكي با ديواره رينگي و مقايسه آن با ساير انواع پي (مطالعه موردي: پي‌هاي رينگي مخازن ذخيره ميعانات گازي منطقه جنوب كشور)محمدحسين زارعدانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپورمهر 1390PAY-128
129تحليل ديناميكي غيرخطي سدهاي بتن غلتكي كم سيمانسيد ياسر باقريدانشگاه صنعتي شريفآبان 1390PAY-129
130بازسازي سدهاي باستاني با استفاده از تكنولوژي نوريحانه نوروزدانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپورمهر 1390PAY-130
131بررسي نشست ميكروپايل در خاك كربناته (مطالعه موردي)فاطمه فتاحي راويزدانشگاه علم و صنعت ايرانآبان 1390PAY-131
132تحليل و بررسي تغيير شكلهاي افقي در ديوارهاي پايدار شده به روش ميخ‌كوبيسيد حامد سجاديدانشگاه تهرانشهريور 90PAY-132
133كاربرد يك مدل رفتاري حالت بحراني براي بررسي رفتار خاكهاي ماسه‌اي تحت بارگذاري سيكليكجواد قربانيدانشگاه علم و صنعت ايراندي 90PAY-133
134تأثير دما بر رفتار مكانيكي – حرارتي مخلوطهاي بنتونيت – ماسهسعيد سعيدي جمدانشگاه علم و صنعت ايراناسفند 90PAY-134
135بررسي پديده قوس‌زدگي در سدهاي همگن با ساخت مرحله‌اي
(مطالعه موردي: سد زرينگل استان گلستان)
پريسا احدي ايرانيدانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات1390PAY-135
136بررسي پتانسيل زمين‌لغزش در مخزن سدها و ارائه راهكارهاي پايدارسازي آنهامحمودرضا باباعليدانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور1390PAY-136
137بررسي ناپايداري شيرواني بدنه سد خاكي در مديريت ايمني با استفاده از ارزيابي ريسكسيد مسعود منافي قرابائيدانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور1390PAY-137
138تحليل سه‌بعدي استاتيكي سد خاكي شهيد مدني (ونيار)مجتبي هنرمنددانشگاه اراك1390PAY-138
139تحليل پايداري جبهه تونل (مطالعه موردي: خط 2 متروي كرج)پوريا حيدرياندانشگاه تربيت معلم1390PAY-139
140ارزيابي طراحي پرده آب‌بند سد مخزني سلمان فارسي با استفاده از نتايج رفتارنگاري و Arc GIS آرمان هداييدانشگاه تربيت معلم1390PAY-140
141ارزيابي عملكرد ابزار دقيق در سدهاي خاكي به روش رتبه‌بنديمجتبي خليليدانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور1390PAY-141
142تحليل خطرات ناشي از پديده جوشش (Piping) در مديريت ريسك سدهاي خاكيفائزه باقري خليليدانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور1390PAY-142
143پاسخ لرزه‌اي سد كارون 3 به تحريك غيريكسان تكيه‌گاه سدمحمدرضا پويادانشگاه صنعتي شريف1390PAY-143
144بررسي پايداري سد بتني وزني با استفاده از آناليز ديناميكي غيرخطي در مقايسه با روش بلوك صلبپريشاد رهبريدانشگاه صنعتي شريف1390PAY-144
145تأثير پورسه تشكيل نوار برشي بر اندركنش خاك با سازه و رفتار ديوارهاي حائل صلب: يك مطالعه عدديبابك ابراهيمياندانشگاه تهران1390PAY-145
146مطالعه عددي رفتار شالوده‌هاي شمعي در معرض اصطكاك منفي جدارمهدي نيكزاددانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور1391PAY-146
147بررسي عوامل كليدي مؤثر بر عملكرد مشاركت شركت‌ها در صنعت احداث (با تمركز صنعت سدسازي و نيروگاه برق آبي در ايران)سميرا كلبه‌داريدانشگاه تربيت مدرس1391PAY-147
148مدلسازي خزش در مخازن زيرزميني گاز در حفره‌هاي نمكي و طراحي بهينهسعيد نظري مقدمدانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی1391PAY-148
149ارزيابي عددي ميزان نشست سطحي زمين در اثر حفر تونل در مناطق شهري (مطالعه موردي: خط 2 قطار شهري كرج)انسيه ظهورياندانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور1391PAY-149
150آناليز ديناميكي غيرخطي سد بتني وزني با در نظر گرفتن رفتار الاستوپلاستيك براي فونداسيونسيد ميثم آقاجان‌زادهدانشگاه صنعتي شريف1391PAY-150
151ارزيابي عددي روانگرايي در محيط متخلخل اشباع غيردارسي با لايه‌بندي نامنظمروح اله تسليمياندانشگاه تهران1391PAY-151
152بررسي تأثير اندركنش خاك و سازه بر پاسخ ديناميكي سازه سد با استفاده از روش اجزا محدود مرز مقياسصبا گلچيندانشگاه تهران1391PAY-152
153مدلسازي عددي اندركنش خاك – نيل (Nail) و تحليل نيروي بيرون كشيدگي نيل براي خاك‌هاي مختلف به روش شبكه عصبي مصنوعيآرمين بامداد زيكساريدانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور1391PAY-153
154مدلسازي عددي ستون‌هاي سنگي مسلح شده با ژئوسنتتيك‌ها
(مطالعه موردي: پي مخازن گازي پارس جنوبي)
محب اله آگاه ناودانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور1391PAY-154
155بررسی اندرکنش سد بتنی وزنی و پی به روشهای عددی و مقایسه با نتایج آزمایش روی میز لرزهسروش رساطلبدانشگاه تهران1391PAY-155
156منحنی های شکنندگی برای سد بتنی وزنی بر پایه آنالیز دینامیکی غیرخطیزهرا مرادی شوئیلیدانشگاه صنعتي شريف1391PAY-156
157بهینه سازی طراحی سلول فشار کل در سدهای خاکیمریم نیکوییدانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات1390PAY-157
158بررسی آسیب پذیری سواحل جنوبی ایران در اثر تغییرات سطح آب
خلیج فارس و دریای عمان با اعمال اثرات تغییر اقلیم
حمید گهرنژاددانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات1391PAY-158
159مدلسازی عددی رفتار استاتیکی و دینامیکی دیواره‌های میخکوبی شده (Nailed Excavations) به همراه مطالعه موردیحسین رحیمیدانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور1391PAY-159
160کاربرد مدل هایپربولیک در شبیه سازی نتایج آزمایش برش مستقیم بر روی زباله شهریمحسن اسدی زیدآبادیدانشگاه علم و صنعت ایران1391PAY-160
161بررسی مقایسه‌ای پایداری سدهای بتنی وزنی به روش صلب و انعطاف پذیرمحمد جلیلی صدرآبادیدانشگاه صنعتي شريف1391PAY-161
162بررسی پایداری کوه‌های ایجاد شده در تکیه‌گاههای سد بتنی قوسی تحت اثر بارهای لرزه‌ایحسن مصطفاییدانشگاه صنعتي شريف1392PAY-162
163بررسی عددی اثر میرایی بر روی تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنیهادی احمدیدانشگاه صنعتي شريف1392PAY-163
164توسعه مدل رفتاری هایپوپلاستیک در پیش‌بینی رفتار خاک‌های اشباع و غیراشباع تحت بارگذاری یکنواختمحمدرضا مطهریدانشگاه علم و صنعت ایران1392PAY-164
165محاسبه حداقل فشار سینه کار در حفاری تونل با استفاده از دستگاه حفار TBM و EPBS و مقایسه دو روشنوشین رضاییدانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات1392PAY-165
166تحلیل اثر دما بر رفتار خاک در محل دفن زبالهمهتاب دلفان آذریدانشگاه شهید بهشتی1392PAY-166
167بررسی رفتار دینامیکی سدهای خاکی نزدیک به گسل فعال (مطالعه موردی سد رودبار لرستان)وحید بلوردیدانشگاه شهید بهشتی1392PAY-167
168بررسی و انتخاب مدل رفتاری مناسب برای زباله‌های جامد شهریهومن صفریدانشگاه شهید بهشتی1392PAY-168
169مطالعه مکانیکی – حرارتی ترموپایل‌هاسارا بایندردانشگاه شهید بهشتی1392PAY-169
170بررسی عملکرد آزمایشگاهی مصالح ژئوتکستایل به عنوان فیلتر در سازه های آبیمحمد مهدی جباریدانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات1391PAY-170
171بررسی عددی تأثیر ژئوتکستایل در عملکرد فیلتر و زهکش با در نظر گرفتن تغییرات گرادیان جریان و شرایط مرزی مختلفصدیقه آقاجان‌پوردانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات1392PAY-171
172استفاده از تحلیل قابلیت اطمینان در تحلیل پایداری شیروانی سدهای خاکی در مراحل طراحی، ساخت و بهره برداریمحمد هوشمند خانقاهیدانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور1393PAY-172
173مدیریت و تحلیل ریسک تراوش در سدهای خاکیامیر آذرکیشدانشگاه شهید بهشتی (عباسپور)1393PAY-173
174کاربرد رابطه انرژی در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک‌هامحمد اسماعیل زادهدانشگاه شهید بهشتی (عباسپور)1393PAY-174
175تراوش در سدهای سنگریزه‌ای برای آبگیری غیر کنترل شده (شرایط سیلابی) با استفاده از قانون جریان غیر دارسیسینا فرد مرادی نیادانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات1393PAY-175
176تحلیل جریان غیر دارسی گذرا از درون و روی سدهای سنگ‌ریز با استفاده از روش اجزاء محدودسعید سلطانیدانشگاه شهید بهشتی (عباسپور)1393PAY-176
177مدیریت ریسک در پایداری شیروانی سد خاکیزینب نبویدانشگاه شهید بهشتی (عباسپور)1393PAY-177
178بررسی آزمایشگاهی رفتار فرونشستی مصالح پوسته سدهای سنگریزه‌ای در اثر اولین آبگیریاحمدضا طبیب‌نژاددانشگاه علم و صنعت ایران1393PAY-178
179مدلسازی عددی مقاومت بیرون‌کشیدگی خاک میخ در تزریق تحت فشارفاطمه اسدیدانشگاه شهید بهشتی (عباسپور)1393PAY-179
180تحلیل پایداری سدهای سنگریزه‌ای با رویه بتنی به کمک مدل سازی عددی – مطالعه موردی: سد (CFR) گلورد نکاءشاهین سنجرخانیدانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات1393PAY-180
181روش طبقه‌بندی سدهای موجود براساس عملکرد و سطح ایمنیسیده فاطمه فخر موسویدانشگاه صنعتي شريف1393PAY-181
182افزایش دوام سازه‌ها در برابر زلزله با الهام از طبیعت در حوزه‌های ساختار،
ساز و کار و مصالح
سید مسعود موسوی بصریدانشگاه شهید بهشتی1393PAY-182
183ارزیابی نشست در اثر حفر تونل با استفاده از نرم‌افزار ANSYS (مطالعه موردی: خط 2 قطار شهری کرج)علی شاهمرادی اکرمدانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات1393PAY-183
184بررسی اثر توأم تنش برشی استاتیک اولیه و تنش محصورکننده با توجه به برگشت تنش‌های انحرافی بر روانگرایی ماسه با استفاده از آزمایش سه محوری سیکلیسعید سراج پوردانشگاه تهران1393PAY-184
185بررسی جهت تنش‌های اصلی، تنش برشی استاتیکی اولیه و بازگشت تنش‌ها بر روانگرایی ماسه‌ها در شرایط برش سادهحمیدرضا بلوری بزازدانشگاه تهران1392PAY-185
186مطالعه تراوش در سدهای خاکی با استفاده از مدل‌سازی عددی میدان گرماسعید یوسفیدانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات1392PAY-186
187بررسی روش‌های کاهش اصطکاک منفی جدار در شمع‌هامحمدمهدی آقاجانیدانشگاه شهید بهشتی1394PAY-187
188طراحی سه‌بعدی گروه ریزشمع تحت بار لرزه‌ایسمیرا بهمنی دهکردیدانشگاه شهید بهشتی1394PAY-188
189ارزیابی پتانسیل روانگرایی در خاک‌ها با استفاه از الگوریتم ژنتیکمارال گوهرزایدانشگاه شهید بهشتی1394PAY-189
190مطالعه عددی سیستم شمع – خاک با در نظر گرفتن اثر اصطکاک منفی جداریناهید عیوضخانیدانشگاه شهید بهشتی1394PAY-190
191سمینار کارشناسی ارشد: روش‌های نوین سدسازی (سدهای بتن غلطکی و سدهای شن و ماسه سیمانته شده)محبوبه سلمانیدانشگاه تفرش1394PAY-191
192ارزیابی عددی پدیده گسترش جانبی ناشی از روانگرایی در محیط متخلخل اشباع با فرمولاسیون کاملا همبسته (u-w)ایمان واعظیدانشگاه شهید بهشتی1393PAY-192
193بررسی پایداری شیب‌ها و شیروانی‌های خاکی با در نظر گرفتن رفتار خزشی خاک‌ها با استفاده از شمع‌ها در خاک‌های نرممنا رحمتیاندانشگاه شهید بهشتی1393PAY-193
194بررسی روانگرایی خاک‌های ماسه‌ای اشباع با استفاده از روش کرنش برشی و روش انرژی به‌وسیله دستگاه برش پیچشی استوانه تو خالیرضانژاد ملکشاهدانشگاه تهران1394PAY-194
195مدلسازی عددی ستون‌های سنگی محصورشده و بررسی اثر محصورشدگی و مشخصات هندسیشاهین لالهدانشگاه شهید بهشتی1395PAY-195
196مدلسازی عددی پایداری شیروانی با استفاده از ژئوگرید و بررسی پایداری آن در حالت لرزه‌ای
مطالعه موردی: پایدارسازی شیروانی سنگی مشرف به راه‌آهن میانه، اردبیل، پارس‌آباد
محسن ملکیدانشگاه شهید بهشتی1395PAY-196
197آنالیز دینامیکی سدهای ذوزنقه‌ای با مصالح شن و ماسه سیمانته شدهنفیسه کریمی‌زاددانشگاه تبریزبهمن 1393PAY-197
198کاربرد رایطه‌ی انرژی در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک‌هامحمد اسماعیل‌زادهدانشگاه شهید بهشتیتابستان 1393PAY-198
199مدیریت ریسک در پایداری شیروانی سد خاکیزینب نبویدانشگاه شهید بهشتیشهریور 1393PAY-199
200تحلیل جریان غیردارسی گذارا از درون و روی سدهای سنگ‌ریز با استفاده از روش اجزاء محدودسعید سلیمانیدانشگاه شهید بهشتیبهار 1393PAY-200
201استفاده از تحلیل قابلیت اطمینان درتحلیل پایداری شیروانی سدهای خاکی در مراحل طراحی، ساخت و بهره‌رداریمحمد هوشمند خانقاهیدانشگاه شهید بهشتیشهریور 1393PAY-201
202افزایش دوام سازه‌ها در برابر زلزله با الهام از طبیعت در حوزه‌های ساختار ، سازوکار و مصالح سید مسعود موسوی بصریدانشگاه شهید بهشتیزمستان 1393PAY-202
203صحت‌سنجی نتایج به دست آمده از آزمایش استاتیکی دوسویه با بررسی‌های عددی آزمایش استاتیکی شمعامین همتیدانشگاه شهید بهشتیاسفند 1395PAY-203
204مدلسازی رفتاری مواد دانه‌ای ترد و شکننده (بتن پلیمری و سنگ) تحت بارگذاری فشاری سه محوریمصطفی جعفریان ابیانهدانشگاه صنعتی شریفدی 1395 PAY-204
205بررسی رفتار مکانیکی سنگ و گسترش ترک در آن به وسیله مدلسازی عددی سه بعدی به روش اجزاء منفصل و مقایسه با نتایج تجربیطهورا خوانساریدانشگاه شهید بهشتیبهمن 1395PAY-205
206تحلیل قابلیت اعتماد لرزه‌ای و حساسیت کلی سدهای بتنی وزنیمحمدهوشنگ خانقاهیدانشگاه صنعتی شریفدی 1395PAY-206
207آنالیز قابلیت اطمینان در تحلیل خمیری ظرفیت باربری پی‌های نواری در مصالح دانه‌ای با استفاده از قانون جریان غیرهمراهمهرانه معادیدانشگاه شهید بهشتیاسفند 1395PAY-207
208ارزیابی رفتار کوتاه‌مدت خاک‌های رسی مسلح‌شده با ستون‌های ماسه‌ای محصور شده با ژئوسینتتیکعنایت‌الله نجاریدانشگاه آزاد تهران جنوبمهر 1395PAY-208
209مدلسازی نشت از بدنه و پی سدهای خاکی و تاثیر آن بر نشست‌های غیر متقارن و حفرات در بدنه سد زهرا حجازیدانشگاه شهید بهشتیشهریور 1395PAY-209
210تحلیل لرزه‌ای تونل‌های سطحیعلیرضا ولی‌نژاددانشگاه شهید بهشتیتیر 1396PAY-210
211اندرکنش هیدرولیکی مکانیکی در فرآیند ترک‌خوردگی پوشش در تونل‌های تحت فشارعرفان شهبازیدانشگاه شهید بهشتی1396PAY-211
212بررسی و مطالعه شمع‌های حرارتیالهام ناصریدانشگاه شهید بهشتیتیر1396PAY-212
213رسوب میکروبی کربنات به عنوان روش بهسازی خاکهانیه بابایی‌زاددانشگاه شهید بهشتیتیر1396PAY-213
214بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی خاک‌های متورم‌شونده با تاکید بر مدل‌های رفتاریسعید تدیندانشگاه شهید بهشتیتیر1396PAY-214
215رساله دکتری: اثر پی آبرفتی بر نشست و تغییر شکل سدهای خاکیمسعود قائمیدانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقاتزمستان 1395PAY-215
216رفتارنگاری تراوش سدهای خاکی از طریق اندازه‌گیری درجه حرارت (مطالعه موردی سد گتوند)زهره فخار شاکریپردیس دانشکده‌‌های فنی
دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
شهریور 1396PAY-216
217رساله دکتری: آسیب‌پذیری لرزه‌ای سدهای وزنی با استفاده از منحنی شکنندگی تحت اثر زلزله‌های حوزه نزدیک محمدعلی ستودهدانشگاه آزاد-علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران
تابستان 1396PAY-217
218بررسی آزمایشگاهی رفتار شکست و مشخصات مکانیکی مصالح خاک کوبیده سید محمدسجاد حسینی دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی عمراندی 1396PAY-218
219بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی نفوذپذیری آب در بتن غلتکی و تعیین راهکارهای در جهت بهبود آن فاطمه حیدرنژاد دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی عمراندی 1396PAY-219
220پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش مهندسی ژئوتکنیک: عملکرد دستگاه نفوذ مخروط کوچک مقیاس در دستگاه فشار جانبه مخروطی (FCV)محمد اسماعیل زادهدانشگاه صنعتی امیرکبیرتیرماه 1396PAY-220
221بررسی آزمایشگاهی فرسایش نشتی در سواحل مرکب رودخانه در حضور و یا عدم حضور لوله اعظم مسعودی دانشگاه شهید بهشتیمرداد 1397PAY-221