کارگاه تخصصی

«نيازهای زيست‌محيطی رودخانه‌ها»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی جنبه‌های زيست‌محيطی

مكان: تهران، خيابان شهید وحید دستگردی، خيابان تخارستان

شركت مهندسی مشاور مهاب قدس

زمان: 27 تیرماه 1387

اهميت و ضرورت تعيين و تخصيص جريان‌های زيست‌محيطی رودخانه‌ها
ارائه‌دهنده: مهندس سميه سيما


چشم‌انداز تعيين نياز محيط‌زيستی و جريان‌های آبی (توانمندی‌ها و چالش‌های پيش‌رو)
ارائه‌دهنده: كورش كاووسی، مصطفی پناهی، اتابك مهجور آزاد، ساقی سجادی


جايگاه قانونی حق‌آبه‌های زيست‌محيطی
ارائه‌دهنده: دكتر صديقه ببران


حق‌آبه‌های زيست‌محيطی، مشكلات، چالش‌ها و راهكارها
ارائه‌دهنده: دكتر سروش مدبری


كمبود جريان اكولوژيكی شاخصی برای ارزيابی جريان‌های زيست‌محيطی
ارائه‌دهنده: دكتر احمد ابريشم‌چی و مهندس سينا ارجمند


با حمایت