کارگاه تخصصی

«نقش گردشگری در اطراف مخازن سدهای کشور»

♦♦♦

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی ديدگاه‌ها و چالش‌هاي جديد سدها و مخازن در قرن 21 و مدیریت و تکنولوژی ساخت سدها

مکان: تهران، خیابان فلسطین شمالی، پلاک 517، شرکت مدیریت منابع آب ایران

زمان: 12 تیرماه 1398

تاریخچه طرحهای گردشگری سدها و مسائل حقوقی و قراردادی آن
نویسندگان: آقای دکتر محمدرضا زرسازی و آقای مهندس محمد حسن لی

نمونه‌های موردی موفق طرحهای گردشگری اطراف دریاچه سدهای استان مازندران
نویسندگان: آقای دکتر محمدابراهیم یخکشی و آقای دکتر رمضان حاجی‌زاده

مدیریت یکپارچه به منظور جلوگیری از تصرفات: دریاچه سد کبودوال استان گلستان
نویسنده: آقای مهندس رمضانعلی الوند

تأثیرات گردشگری بر بهرهبرداری پایدار سدها و ارائه مدل بهرهبرداری پیشنهادی با رویکرد فرهنگی-اجتماعی (مطالعه موردی: استان کردستان)
نویسنده: آقای مهندس زانیار ضمیران

رعایت الزامات محیط زیستی در طرح‌های گردشگری سدها

نویسندگان: جواد حسن نژاد و ساناز مصطفي پور

طبقه‌بندي ريسك سدها و کاربردهای آن

نویسنده: آقای دکتر فرهاد ایمان شعار

با حمایت شرکت‌های

comp3
Picture1