کارگاه تخصصی

«نقش سدها در مدیریت سیلاب و ملاحظات بهره‌برداری ایمن با نگاهی بر سیلاب‌های اخیر»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی بهره‌برداری، نگهداری و علاج‌ بخشی سدها و سد برای نیروگاه‌های برقآبی

مكان: تهران – بزرگراه مدرس – تقاطع آفريقا – خيابان بيدار – شماره 3

شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

زمان: 24 تیرماه 1395

آشکارسازی اثرات تغییر اقلیم بر شاخص‌های حدی بارش و دما در منطقه جنوب غرب کشور
ارائه‌دهنده: دکتر بنفشه زهرایی


بررسی بارش مشاهده‌ای و ارزیابی پیش‌بینی‌های بارش در طوفان فروردین 1395
ارائه‌دهنده: دکتر حمیدرضا اسلامی


نقش‌ و اهميت مخازن سدها در مديريت سيلاب‌ها (تاکید بر سیلاب فروردین رودخانه دز)
ارائه‌دهنده: دکتر هوشنگ حسونی‌زاده


برآورد اثر مخازن سدها در مدیریت سیلاب‌ها (سیل‌های خوزستان بهار 95)
ارائه‌دهنده: دکتر اصغر بهلولی


نقش سدهای استان خوزستان در مدیریت سیلاب فروردین 1395
ارائه‌دهنده: مهندس سیف‌اله آقابیگی


فرایندهای کنترل ايمنی و پایداری سدهای درحال بهره‌برداری
ارائه‌دهنده: دکتر فرهاد ایمان شعار


ارزیابی عملکرد سامانه هشدار سیل حوضه کارون در سیلاب فروردین 1395
ارائه‌دهنده: دکتر نصراله جواهری


نقش مدیریت دارایی‌های فیزیکی در کنترل سیلاب
ارائه‌دهنده: مهندس محمد مرادی


ایمنی و پایداری سدهای بزرگ در شرایط غیرعادی (بررسی موردی سد دز)
ارائه‌دهنده: مهندس یعقوب عرب، مهندس سید محمد موسوی


مخازن چاه‌نیمه و مدیریت جامع سیلاب رودخانه هیرمند
ارائه‌دهنده: مهندس حسین علی واعظی‌پور


سیلاب فروردین‌ماه 1395 رودخانه دز (بررسی ابعاد بحران و درس‌های ناشی از آن)
ارائه‌دهنده: مهندس سعید رئوفی نسب


با حمایت