کارگاه تخصصی

«مديريت بهره‌برداری، علاج‌بخشی و ارزيابی ايمنی سدها و تاسيسات وابسته»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی بهره‌برداری، نگهداری و علاج‌بخشی سدها

مكان: تهران – بزرگراه مدرس – تقاطع آفريقا – خيابان بيدار – شماره 3
شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

زمان: 11 اسفندماه 1390

چالش‌های خصوصی‌سازی و واگذاری مالكيت سدهای ايران
ارائه‌دهنده: مهندس موسی امين‌نژاد، دكتر بابک امين‌نژاد و مهندس سوزان والی‌زاده


كاربرد ارزيابی ريسك در مديريت ايمنی سدها
ارائه‌دهنده: مهندس سيدمسعود منافی، دكتر علی نورزاد و دكتر محمدرضا مهدوی‌فر


بررسی طرح‌های علاج‌بخشی در سازه اتاقک تونل عمقی سد مخزنی مارون
ارائه‌دهنده: مهندس بهروز كريمی، مهندس نصرالدين كريمی بهبهانی


گزارش مستند عمليات تزريق در آبرفت سد مخزنی سيوند فارس
ارائه‌دهنده: مهندس اردشير محمدی، مهندس علی غفاری و مهندس مهرزاد فلاحی


ضرورت پشتوانه‌های قانونی در نگهداری و بازسازی سدها و چالش‌های جهانی در تامين منابع مالی
ارائه‌دهنده: مهندس محمدرضا فرشباف رحیمی


تجاری‌سازی شرکت‌های آب منطقه‌ای و بسترسازی اجرای اصل 44 قانون اساسی
ارائه‌دهنده: مهندس حسن طبسی، مهندس حسن مرادی و دكتر عبداله نعامی


مطالعات افزايش تراز بهره‌برداری سد شهيد عباس‌پور
ارائه‌دهنده: مهندس يعقوب عرب، مهندس كامبيز اميری


موارد اجرايی سندبلاست و رنگ آميزی دريچه‌های سرريز در دست بهره‌برداری (بررسی موردی: سد مخزني مارون)
ارائه‌دهنده: مهندس سيد اسماعيل صفوی، مهندس عليرضا رضاپور و مهندس يعقوب عرب


بررسی زمين‌لغزش‌ در گستره‌های سدهای شهيد رجايی، ميجران، برنجستانک و شياده در استان مازندران
ارائه‌دهنده: مهندس سيد رضا موسوی مجد، مهندس خليل‌اله فقهی


ويژگی‌های زمين شناسی ساختگاه سد شاه قاسم و بررسی مسئله نشت
ارائه‌دهنده: دكتر عبداله سهرابی بيدار، مهندس موسی امين‌نژاد


خصوصی‌سازی مديريت بهره‌برداری و نگهداری، زيرساخت قانونی و راهكارها
ارائه‌دهنده: مهندس اردشير محمدی، مهندس علی غفاری و مهندس گودرز عليدوست


تحليل ريسک رگاب در پي سد خاكی (مطالعه موردی: سد گلوگاه)
ارائه‌دهنده: دكتر علی نورزاد، مهندس فائزه باقری خليلی و سيد مسعود منافی


استفاده از سامانه‌های هشدار سريع برای پايش آب مخازن سدها در برابر عوامل آلاينده
ارائه‌دهنده: مهندس اكبر كياسالاری


مهندسی ارزش در تغيير تراز گالری تزريق شماره 2 جناح راست سد كارون 4 (RG2)
ارائه‌دهنده: مهندس جواد قيصری كرستانی


ارزيابی پدافند غيرعامل در سدهای بزرگ مخزنی
ارائه‌دهنده: مهندس اسماعيل آقامحمد كاشی، موسی امين‌نژاد و دكتر عبداله سهرابی بيدار


بررسی روش اجرای سازه ورودی و پوشش بتنی تونل انحراف آب شماره 2 سد ونيروگاه كارون 4
ارائه‌دهنده: مهندس جواد قيصری كرستانی


با حمایت