ردیفعنوانبرگزارکننده/ گانشهر/ کشورتاریخ/ سالکد کتابخانه
1مجموعه مقالات اولين سمينار سدسازي (جلد دوم)دانشگاه شهيد بهشتيتهران خرداد 1366PR-F-1/1,2,3
2مجموعه مقالات دومين سمينار سدسازي ايراندانشگاه تهران - دانشكده فنيتهران 1370PR-F-2/1,2,3,4,5
3مجموعه مقالات سومين همايش بزرگ سدسازيمركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيماتهران 1376PR-F-3/1,2,3,4,5
4مجموعه مقالات پنجمين كارگاه آموزشي كميته تخصصي هيدروليك در سدهاكرمانشاهكرمانشاه1379PR-F-4/1,2
5مجموعه مقالات چهارمين كارگاه آموزشي كميته تخصصي هيدروليك در سدها (مسائل رسوب در سدهاي بزرگ) مركز تحقيقات آبتهران 1378PR-F-5/1,2,3
6مجموعه مقالات كارگاه تخصصي جنبه‌هاي طراحي سدهاي خاكي و سنگريزه‌اي بر روي پي‌هاي آبرفتيدانشكده صنعت آب و برقتهران 1378PR-F-6/1,2,3,4
7سومين كارگاه آموزشي كميته تخصصي هيدروليك در سدهادانشكده فني – دانشگاه اروميهارومیه1378PR-F-7
8مجموعه مقالات اولين كارگاه آموزشي تخصصي سيلاب طراحيمجتمع آموزش عالي ابوريحانتهران 1377PR-F-8/1,2
9مجموعه مقالات اولين مجمع فني ژئوتكنيك در سدسازي و منابع آبشركت مهاب قدستهران 1368PR-F-9/1,2
10اولين كارگاه تخصصي كميته فني ترميم و بازسازي سدهادانشگاه خواجه نصيرالدين طوسيتهران 1379PR-F-10/1,2,3,4
11چكيده سخنراني‌ها و مقالات ارائه شده در كارگاه آموزشي (نقش سد در توسعه و مديريت حوزه آبريز)دانشگاه گیلانگيلان - رشت1380PR-F-11/1
12مجموعه مقالات كارگاه تخصصي ديوار آب بند سد كرخهباشگاه توانیرتهران 1380PR-F-12/1,2,3,4
13مجموعه مقالات ششمين كارگاه آموزشي كميته تخصصي هيدروليك در سدها (مباني ، ضوابط و روشهاي طراحي و ساخت سدها)دانشگاه تبريز (دانشكده فني)تبریز1380PR-F-13/1,2
14مجموعه مقالات كارگاه تخصصي آب بندي پي سد در سازنده‌هاي كارستيباشگاه توانيرتهران1380PR-F-14/1,2,3
15مجموعه مقالات كارگاه تخصصي رفتارنگاري و رفتارسنجي سدهاي خاكياستان گلستان - سد گلستان 2 گلستان1381PR-F15/1,2,3
16مجموعه مقالات كارگاه آشنايي با ارزيابي اثرات زيست محيطي سدهادانشگاه تهران – (دانشكده محيط زيست)تهران1380PR-F-16/1,2
17كارگاه تخصصي ضوابط سيلاب طراحي براي ايمني سدهاباشگاه توانيرتهران1380PR-F-17/1,2
18مقالات برگزيده نخستين همايش كشاورزي و توسعه مليوزارت جهاد كشاورزيتهران1383PR-F-18
19مجموعه مقالات كارگاه آموزشي، تخصصي مسائل خاص طراحي سدها و تشكيلات وابسته به آندانشگاه صنعتي اصفهان- دانشكده مهندسي عمران اصفهان1381PR-F-19/1,2
20خلاصه مقالات سمينار بتن پاشي- كميته مواد مصالح براي سدهاي بتنيتهران1375PR-F-20
21مجموعه مقالات پيرامون مديريت و منابع قابل استفاده (شماره 20)دفتر خدمات مديريت و روابط صنعتي1371PR-F-21
22مجموعه مقالات پيرامون مديريت و منابع قابل استفاده (شماره 21)دفتر خدمات مديريت و روابط صنعتي1371PR-F-22
23خلاصه مقالات سمينار بهداشت آب و فاضلابمركزبهداشت استان خوزستاناهواز1369PR-F-23
24مجموعه چكيده مقالات و مقالات كليدي چهارمين كنفرانس مكانيك سنگ ايراندانشگاه شهيد بهشتيتهران1390PR-F-24
25مجموعه مقاله‌هاي برگزيده از سمينارهاي بين ‌ المللي تونل سازيدفتر تحقیقات و معیارهای فنی تهران1364PR-F-25
26مجموعه مقالات همايش ژئوماتيك 80 (نقشه و اطلاعات مكاني براي همه)سازمان نقشه‌برداري كشورتهران1380PR-F-26
27مجموعه مقالات سومين كنفرانس هيدروليك ايراندانشگاه تهران – دانشكده فنيتهران1380PR-F-27,1,2
28مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس تونل ايران (تونل 80)دانشگاه تهران- دانشكده فنيتهران1380PR-F-28,1,2
29مجموعه مقالات دومين كنگره بين المللي و پنجمين كنگره سراسري همكاريهاي
سه جانبه: دولت، دانشگاه و صنعت، براي توسعه ملي
دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسيتهران1379PR-F-29,1,2
30گزيده مقالات قناتآب منطقه اي يزد1379PR-F-30/1,2,3
31مجموعه مقالات همايش جنبه‌هاي زيست محيطي استفاده از پساب‌ها در آبياري كميته ملي آبياري و زهكشيتهران1378PR-F-31/1, 2
32مجموعه مقالات كارگاه فني ارزيابي عملكرد سيستم‌هاي آبياري و زهكشي كميته ملي آبياري و زهكشيتهران1378PR-F-32/1, 2
33مجموعه مقالات همايش مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه‌هاي آبياري كميته ملي آبياري و زهكشيتهران1378PR-F-33
34مجموعه مقالات كارگاه بررسي چالشها و اولويتهاي تحقيقاتي بخش آبسازمان مديريت منابع آبتهران1378PR-F-34
35مجموعه مقالات همايش مديريت ادعا در طرحهاي مهندسيدانشگاه تهرانتهران1389PR-F-35
36مجموعه مقالات و نظرات نخستين هم انديشي سراسري نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي آندانشگاه تهرانتهران1390PR-F-36
37مجموعه مقالات هفتمين سمينار كميته ملي آبياري و زهكشي ايرانكميته ملي آبياري و زهكشيتهران1373PR-F-37
38مجموعه مقالات نهمين همايش كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
(مديريت تخصيص و بهره برداري بهينه از آب در كشاورزي) شماره 21
كميته ملي آبياري و زهكشيتهران1377PR-F-38/1,2
39دهمين همايش كميته ملي و زهكشي ايران
مديريت تقاضا و مصرف آب كشاورزي (نشريه شماره 38)
مرکز همایش‌های صدا و سیما- كميته ملي آبياري و زهكشيتهران1379PR-F-39,1,2
40مجموعه چكيده مقالات برگزيده نهمين كنفرانس دانشجويي عمران دانشگاه سيستان و بلوچستانزاهدان 1381PR-F-40
41مجموعه مقالات اولين كنفرانس هيدروليك ايراندانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيتهران1376PR-F-41
42مجموعه چكيده مقالات برگزيده هفتمين كنفرانس دانشجويي عمراندانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)تهران1379PR-F-42
43مجموعه مقالات اولين كنفرانس هيدرولوژي ايراندانشگاه تهران - دانشكده فنيتهران1368PR-F-43
44مجموعه مقالات چهارمين سمينار مشترك آب و فاضلاب ايران و آلمانسالن كنفرانس نيروگاه شهيد فيروزيتهران 1378PR-F-44
45خلاصه مقالات كنفرانس بين المللي بتنسازمان برنامه و بودجه- دانشگاه تهرانتهران1371PR-F-45
46مجموعه مقالات قنات (جلد اول)همايش بين المللي قناتيزد 1379PR-F-46,/1,2
47مجموعه مقالات قنات (جلد دوم)همايش بين المللي قناتيزد 1379PR-F-47/1,2
48مجموعه مقالات سومين همايش بين‌المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (جلد اول)پژوهشگاه نيروتهران 1381PR-F-48/1,2
49مجموعه مقالات سومين همايش بين‌المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (جلد دوم)پژوهشگاه نيروتهران 1381PR-F-49/1,2
50مجموعه مقالات سومين همايش بين‌المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (جلد سوم)پژوهشگاه نيروتهران 1381PR-F-50/1,2,3
51چكيده مقالات چهارمين كنفرانس سدسازيپژوهشگاه نيروتهران 1379PR-F-51/1,2,3
52خلاصه مقالات پنجمين كنگره علوم خاك ايران (بهره‌وري بهينه از منابع خاك و آب)انجمن علوم خاک ایران، سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات آب و خاکآموزشكده كشاورزي كرج1375PR-F-52
53چكيده مقالات سومين كنفرانس بين‌المللي بتن (ICC3)‌ دانشگاه صنعتي اميركبيرتهران 1379PR-F-53
54-1مجموعه مقالات ششمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران:
جلد اول: مهندسي سازه و زلزله
دانشگاه صنعتي اصفهاناصفهان1382PR-F-54/1
54-2جلد دوم: سازه‌هاي بتن آرمه و فولادي، و تكنولوژي بتندانشگاه صنعتي اصفهاناصفهان1382PR-F-54/2
54-3جلد سوم: هيدروليك و منابع آبدانشگاه صنعتي اصفهاناصفهان1382PR-F-54/3
54-4جلد چهارم: محيط زيست، هيدرولوژي و مهندسي حمل و نقلدانشگاه صنعتي اصفهاناصفهان1382PR-F-54/4
54-5جلد پنجم: مكانيك خاك، ژئوتكنيك و ژئودزيدانشگاه صنعتي اصفهاناصفهان1382PR-F-54/5
54-6Volume 6: Structural Engineering and Concrete Technology
دانشگاه صنعتي اصفهاناصفهان1382PR-F-54/6
54-7Volume 7: Water Resources. Geotechnics and Transportationدانشگاه صنعتي اصفهاناصفهان1382PR-F-54/7
55مقاله تاخیری: سومين همايش بين‌المللي مهندسي ژئوتكنيك و خاك ايران
Road Tunnel for the Federal Highway Bq in Bonn-Bad Godesberg
انجمن ژئوتکنیک ایران پژوهشگاه نيرو- تهران1386
2002
PR-F-55
56چكيده مقالات علمي و فني (فصلنامه) دوره 9 شماره 1مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران1381PR-F-56
57كارگاه آموزشي تخصصي سدهاي بتن غلطكيکمیته ملی سدهای بزرگ ایران پژوهشگاه نيرو- تهران1381PR-F-57/1,2,3,4
58چكيده مقالات كنفرانس ملي نيروگاه‌هاي آبي كشورشركت توسعه منابع آب و نيروي ايرانتهران1382PR-F-58
59مجموعه چكيده مقالات و مقالات كليدي و محوري نخستين همايش آسيايي و نهمين همايش ملي تونل «فضاهاي زيرزميني براي توسعه پايدار»انجمن تونلتهران1390PR-F-59
60مجموعه مقالات هم‌انديشي نقد و بررسي نظام قيمت‌گذاري پروژه‌هادانشگاه تهران – نشرفنتهران1390PR-F-60
61مجموعه چكيده مقالات دومين همايش سد و تونل ايراندانشگاه تهرانتهران1391PR-F-61
62خلاصه مقالات همايش مقدماتي سد خاكي (كرخه)شرکت مهندسی سپاسد كارگاه فتح المبين (كرخه)1375PR-F-62
63منتخب چكيده مقالات كنفرانس بتن و زلزلهدانشگاه تربيت مدرستهران1391PR-F-63
64مجموعه مقالات فقر و روستا (ترجمه، ابراهيم زاهدي و زهره كسائي). (بانك جهاني)مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزيتهران1373PR-F-64
65خلاصه مقالات همايش بين‌المللي انسان و آبپژوهشكده مردم شناسي رامسر1381PR-F-65
مجموعه مقالات و خلاصه مقالات سومين كنفرانس منطقه‌اي و اولين كنفرانس ملي تغيير اقليم (جلد اول)سازمان هواشناسي كشور- دانشگاه اصفهاناصفهان1382PR-F-66/1
66مجموعه مقالات و خلاصه مقالات سومين كنفرانس منطقه‌اي و اولين كنفرانس ملي تغيير اقليم (جلد دوم)سازمان هواشناسي كشور- دانشگاه اصفهاناصفهان1382PR-F-66/2
67مقالات ويژه كنفرانس مديريت آب و فاضلاب در كشورهاي آسياييآب و فاضلاب كشورتهران1376PR-F-67
68مجموعه مقالات سومين سمينار علمي مطالعات منابع آبوزارت نيرو – سازمان تحقيقات منابع آبتهران1374PR-F-68
69مجموعه مقالات دومين كنگره ملي مسايل آب و خاك كشورمعاونت امور فنی و زیربنایی- معاونت تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزيتهران1375PR-F-69
70مجموعه مقالات هشتمين سمينار كميته ملي آبياري و زهكشي مديريت كيفي و كمي مصرف آبكميته ملي آبياري و زهكشيتهران1375PR-F-70
71مجموعه مقالات سومين همايش ملي انرژي
(توسعه اقتصادي از طريق بهينه‌سازي عرضه و مصرف انرژي)
شوراي جهاني انرژي- كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايرانتهران1380PR-F-71
72مجموعه مقالات دومين همايش ملي انرژي
(مباحث فن آوري و ساختاري: اجتماعي و فرهنگي انرژي) (جلد دوم)
شوراي جهاني انرژي- كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايرانتهران1378PR-F-72
73مجموعه خلاصه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایراندانشگاه محقق اردبیلیتهران1392PR-F-73
74اولين سمينار تخصصي كاربرد ژئوسنتيك‌ها در سازه‌هاي هيدروليكي
First Seminar on Application of Geosynthetics in Hydraulic Structures
کمیته ملی سدهای بزرگ ایران- كميته مواد مصالح براي سدهاي خاكيسالن رازي1382PR-F-74/1,2,3,4
75چكيده مقالات اولين سمينار تخصصي پيشگيري و مديريت مخاطرات طبيعيدانشگاه صنعتي اميركبيرتهران1382PR-F-75
76چکیده مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابیانجمن برق آبی،
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
تهران1390PR-F-76
77كتابشناسي قنات (2)
(شامل: فهرست منابع فارسي قنات، چكيده كتب و مقالات مهم فارسي و لاتين)
آب منطقه‌اي يزد1379PR-F-77/1,2,3
78چکیده مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران با رویکرد نقش فناوری‌های نوین در کاهش آسیب پذیری ناشی از حوادث غیرمترقبهسازمان مدیریت بحران کشورتهران1391PR-F-78/1,2,3
79-1چکیده مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
(جلد 1): آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی سازه‌ها – سازه‌های بتنی و فولادی، فناوری‌های نوین در مهندسی عمران، مواد، مصالح و تکنولوژی بتن، مهندسی زلزله و دینامیک سازه‌ها، مهندسی سازه و مکانیک جامدات
دانشگاه سیستان و بلوچستانزاهدان 1392PR-F-79/1
79-2(جلد 2)چکیده مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران: آموزش در مهندسی عمران مدیریت ساخت، معماری و شهرسازی، اخلاق در مهندسی عمران، مهندسی ارزش، مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک، مهندسی ژئوتکنیک، نقشه‌برداری، ژئودزی و ژئوماتیکدانشگاه سیستان و بلوچستانزاهدان 1392PR-F-79/2
79-3(جلد 3)چکیده مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران : روش های عددی در مهندسی عمران، مدیریت بحران و پدافند غیرعاملچکیده مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران مهندسی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی، مهندسی محیط زیست، مهندسی و مدیریت منابع آبدانشگاه سیستان و بلوچستانزاهدان 1392PR-F-79/3
80همايش سدهاي خاكي – سنگريزه‌اي با رويه بتني (CFRD)طرح سد و نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي سياه بيشه1383PR-F-80
81چکیده مقالات پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایراندانشگاه شهید بهشتیتهران1392PR-F-81
82مجموعه مقالات نهمين همايش انجمن زمين‌شناسي ايران (جلد اول)دانشگاه تربيت معلمتهران1381PR-F-82
83PR-F-83
84PR-F-84
85مقالات ارائه شده در:
اولين كارگاه آموزشي كاربرد سدهاي لاستيكي در ايران
معاونت امور آب و زارت نيرو
جامعه مهندسين مشاور ايران
تهران1384PR-F-85
86مجموعه مقالات نهمين همايش انجمن زمين‌شناسي ايران (جلد دوم)دانشگاه تربيت معلمتهران1384PR-F-86
87گزيده مقالات سمينار كاربرد شبيه‌سازي رايانه‌اي در مهندسي عمراندانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيتهران1384PR-F-87
88مجموعه مقالات سومين همايش تبادل تجربه‌هاي پژوهشي، فني و مهندسيشركت مهندسي مشاور مهاب قدس و سازمان آب و برق خوزستاناهواز1385PR-F-88
89چكيده مقالات كنفرانس ملي بهسازي و مقاوم سازي ايراندانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه شهید عباسپوردانشگاه شریف1385PR-F-89
90-1مجموعه مقالات كنفرانس ملي نيروگاه‌هاي آبي كشور (جلد اول)شركت توسعه منابع آب و نيروي ايرانتهران1382PR-F-90/1
90-2مجموعه مقالات كنفرانس ملي نيروگاه‌هاي آبي كشور (جلد دوم)شركت توسعه منابع آب و نيروي ايرانتهران1382PR-F-90/2
91چكيده مقالات اولين همايش منطقه‌اي بهره برداري بهينه از منابع آب حوضه‌هاي كارون و زاينده رود (فرصتها و چالشها)دانشگاه شهركردشهرکرد1385PR-F-91
92مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس بين‌المللي مديريتدانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- سالن همايش‌هاي بين‌المللي جلاستهران1385PR-F-92
93مجموعه مقالات كارگاه تخصصي كاربرد مصالح آسفالتي در احداث سدهاي خاكي- سنگريزه‌ايکمیته ملی سدهای بزرگ ایرانتهران1385PR-F-93/1,2,3
94مجموعه مقالات كارگاه تخصصي تكنولوژي و روش اجراي سدهاي سلولي با استفاده از شيت پايلکمیته ملی سدهای بزرگ ایرانتهران1385PR-F-94/1,2,3
95مجموعه مقالات كارگاه تخصصي بهره برداري، نگهداري و علاج بخشي سدها و تاسيسات وابستهکمیته ملی سدهای بزرگ ایرانتهران1385PR-F-95/1,2
96مجموعه مقالات كارگاه تخصصي سدهاي خارج از بستر اصلي رودخانهکمیته ملی سدهای بزرگ ایرانتهران1386PR-F-96/1
97مجموعه مقالات كارگاه تخصصي سدهاي بتن غلطكي (RCC)کمیته ملی سدهای بزرگ ایرانتهران1386PR-F-97/1,2
98مجموعه مقالات سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران (جلد اول)دانشگاه صنعتي اميركبيرتهران1378PR-F-98
99مجموعه مقالات كنفرانس منابع آب (بهره برداري و مصرف بهينه)مجتمع آموزشي و پژوهشي آذربايجانتبریز1376PR-F-99
100خلاصه مقالات دومين سمينار مهندسي رودخانهدانشگاه شهيد چمران اهوازاهواز1371PR-F-100
101مجموعه مقالات سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران (جلد دوم)دانشگاه صنعتي اميركبيرتهران1386PR-F-101/1,2
102
103مجموعه مقالات كارگاه آموزشي – تخصصي رفتار ديناميكي سدهاي خاكي و سنگريزه‌ايکمیته ملی سدهای بزرگ ایرانتهران1386PR-103/1,2
104مجموعه مقالات كنفرانس بين‌المللي سازه‌هاي هيدروليكي (جلد اول)بخش مهندسي عمران- دانشگاه شهيد باهنرکرمان1380PR-F-104
105مجموعه مقالات كنفرانس بين‌المللي سازه‌هاي هيدروليكي (جلد دوم) بخش مهندسي عمران- دانشگاه شهيد باهنرکرمان1380PR-F-105
106مجموعه مقالات كنفرانس بين‌المللي سازه‌هاي هيدروليكي (جلد سوم)بخش مهندسي عمران- دانشگاه شهيد باهنرکرمان1380PR-F-106
107مجموعه مقالات دومين كنفرانس مكانيك سنگ ايراندانشگاه تربيت مدرستهران1383PR-F-107
108مجموعه چکیده مقالات سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایراننشر فنتهران1393PR-F-108
109مجموعه مقالات اولين همايش مهندسي ارزش در صنعت نفت
(طوفان مغزي و نوآوري، تحليل كاركردها، رويكرد نظام يافته)
وزرات نفت1380PR-F-109
110چكيده مقالات اولين كنگره ملي مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريفتهران1380PR-F-110
111مجموعه مقالات اولين سمينار ساخت و ساز در پايتخت دانشكده فني دانشگاه تهرانتهران1382PR-F-111
112چكيده مقالات نهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير دانشگاه شهيد باهنر كرمانکرمان1386PR-F-112
113مجموعه چکیده مقالات نخستین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پیدانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییتهران1393PR-F-113
114مجموعه مقالات دوازدهمين كنفرانس سراسري دانشجويان مهندسي عمراندانشگاه علم و صنعت ايرانتهران1384PR-F-114
115چكيده مقالات سمينار انتقال بين حوضه‌اي آب و نقش آن در توسعه پايدار كشور دانشگاه صنعت آب و برقتهران1383PR-F-115
116مجموعه مقالات اولين همايش بررسي مشكلات شبكه‌هاي آبياري، زهكشي و مصرف بهينه آب كشاورزيوزارت نيروتهران1383PR-F-116
117مجموعه چکیده مقالات اولین کنفرانس ملی رویه‌های بتنیدانشگاه تربیت مدرستهران1394PR-F-117
118مجموعه مقالات مدلهاي اقتصادي و برنامه ريزي توسعه انتشارات سازمان برنامه و بودجه1374PR-F-118
119چكيده مقالات اولين كنفرانس سالانه مديريت منابع آب ايران دانشكده فني دانشگاه تهرانتهران1383PR-F-119
120چكيده مقالات دومين كنگره ملي مهندسي عمران دانشگاه علم و صنعت ايرانتهران1384PR-F-120
121مجموعه مقالات اولين كنفرانس مكانيك سنگ ايراندانشگاه تربيت مدرستهران1380PR-F-121
122چكيده مقالات چهارمين كنفرانس بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزلهتهران1382PR-F-122
123مجموعه مقالات نخستين كنفرانس بهسازي زمين دانشگاه اميركبيرتهران1380PR-F-123
124چكيده مقالات اولين كنفرانس مكانيك سنگ ايراندانشگاه تربيت مدرستهران1380PR-F-124
125چكيده مقالات اولين كنفرانس بين‌المللي و مقاوم‌سازي زلزله‌اي و سومين كنفرانس ملي مقاوم‌سازي كشور مركز ملي مقاوم‌سازي ايرانتبریز1387PR-F-125
126مجموعه خلاصه مقالات هشتمين همايش بين‌المللي مهندسي سواحل، بنادر و سازه‌هاي آبيسازمان بنادر و دريانورديتهران1387PR-F-126
127مجموعه چکیده مقالات دومین کنفرانس منطقه‌ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران «تونل‌ها و آینده»نشر فنتهران1394PR-F-127
128مجموعه مقالات دومين كارگاه فني خرد آبياري (چشم انداز و توسعه)كميته ملي آبياري و زهكشيتهران1385PR-F-128
129مجموعه مقالات چهارمين كارگاه فني زهكشيكميته ملي آبياري و زهكشيتهران1385PR-F-129
130مجموعه مقالات همايش ملي نگاه قدسي به آبكميته ملي آبياري و زهكشيتهران1387PR-F-130
131-1مجموعه مقالات دومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه‌هاي برق آبي
1- محور عمران (جلد اول)
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايرانتهران1387PR-F-131/1
131-2 مجموعه مقالات دومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه‌هاي برق آبي محور عمران (جلد دوم)شركت توسعه منابع آب و نيروي ايرانتهران1387PR-F-131/2
131-3مجموعه مقالات دومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه‌هاي برق آبي محور برق مكانيك و محيط زيست (جلد سوم)شركت توسعه منابع آب و نيروي ايرانتهران1387PR-F-131/3
131-4مجموعه مقالات دومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه‌هاي برق آبي محور مديريت منابع آب و مديريت پروژه (جلد چهارم)شركت توسعه منابع آب و نيروي ايرانتهران1387PR-F-131/4
131-5مجموعه مقالات دومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه‌هاي برق آبي محور بهره‌برداري و پدافند غيرعامل (جلد پنجم)شركت توسعه منابع آب و نيروي ايرانتهران1387PR-F-131/5
132مجموعه چكيده مقالات هشتمين كنگره بين‌المللي مهندسي عمران مهندسي ژئوتكنيك و حمل و نقل (جلد يك)داتشكده مهندسي شيرازشیراز1388PR-F-132
133مجموعه مقالات چهارمين همايش قير و آسفالت ايران CAAM4دانشگاه تهران- دانشكده فنيتهران1387PR-F-133
134مجموعه چکیده مقالات چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایرانهتل المپیکتهران1395PR-F-134
135مجموعه مقالات همايش تبادل تجارب قراردادهاي EPC در پروژه‌هاي تونل‌سازي و احداث فضاهاي زيرزميني نشر فن، دانشگاه تهرانتهران1388PR-F-135
136نبودPR-F-136
137-1سومين كنفرانس ملي با تجربه‌هاي ساخت تاسيسات آبي و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي (جلد اول)دانشگاه تهران دانشكده مهندسي آب وخاك گروه مهندسي آبياري و آبادانيتهران1388PR-F-137/1
137-2سومين كنفرانس ملي با تجربه‌هاي ساخت تاسيسات آبي و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي (جلد دوم)دانشگاه تهران دانشكده مهندسي آب وخاك گروه مهندسي آبياري و آبادانيتهران1388PR-F-137/2
138نبودPR-F-138
139مجموعه مقالات سومين كنفرانس مهندسي معدندانشگاه يزدیزد1388PR-F-139
140مجموعه مقالات دوازدهمين همايش كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
با موضوع: مديريت آبياري در ايران، چالش‌ها و چشم‌اندازها
باشگاه توانيرتهران1388PR-F-140
141چكيده مقالات سومين همايش ملي آب و فاضلاب با رويكرد اصلاح الگوي مصرفشركت مهندسي آب و فاضلاب كشورتهران1388PR-F-141
142مجموعه مقالات دومين سمينار ملي مسائل ژئوتكنيكي شبكه‌هاي آبياري و زهكشيمؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزيکرج1389PR-F-142
143PR-F-143
144چكيده مقالات و سخنراني‌هاي اولين همايش تونل و سد ايراننشرفنتهران1389PR-F-144
145خلاصه مقالات كنفرانس ملي صنعتي‌سازي سازه‌هادانشگاه صنعت آب و برقتهران1389PR-F-145
146مجموعه خلاصه مقالات كنگره و نمايشگاه بين‌المللي معدنخانه معدن ايرانتهران1389PR-F-146
147چهارمين همايش بين‌المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران مجموعه مقالات كليدي و خلاصه مقالاتانجمن ژئوتكنيك ایرانتهران1389PR-F-147
148چكيده مقالات همايش ملي آب پاك (حفاظت از منابع آب در حوضه‌هاي آبريز)دانشگاه صنعت آب و برقتهران1389PR-F-148
149مجموعه مقالات پنجمين همايش قير و آسفالت ايراندانشگاه تهران – دانشكده فنيتهران1389PR-F-149
150چكيده مقالات همايش بين‌المللي دانش سنتي مديريت منابع آبيزد1390PR-F-150
151مجموعه خلاصه مقالات پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایراندانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشکده فنیقزوین1395PR-F-151
152مجموعه چکیده مقالات نخستین کنفرانس ملی خاک و منهدسی پیدانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییتهران1393PR-F-152
153مجموعه چکیده مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایرانکرمانشاه1393PR-F-153
154مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران (جلد دوم) (راهنمای کنگره و برنامه تفصیلی)دانشگاه سیستان و بلوچستان1392PR-F-154
155چكيده مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت بحرانسازمان مدیریت بحران کشورتهران1391PR-F-155
156مجموعه چكيده مقالات سومین همايش سد و تونل ايراندانشگاه تهرانتهران1393PR-F-156
157مجموعه چكيده مقالات چهارمین همايش سد و تونل ايراندانشگاه تهرانتهران1395PR-F-157
158چكيده مقالات نوزدهمین کنفرانس بتن و زلزله موسسه بتن آمریکا- شاخه ایرانتهران1395PR-F-158
159چکیده مقالات ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهرانبهمن 1395PR-F-159
160مجموعه سخنرانی‌های دومین کنگره راهبردی نفت و نیروباشگاه وزارت نفت- هتل المپیکتهرانمهر 1395PR-F-160
161چکیده مقالات همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپیلتیک غرب آسیادانشگاه خوارزمیتهران8و 9 اسفندماه 1396PR-F-161
162مجموعه مقالات
کتاب پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیتهران مهرماه 1397PR-F-162
163مجموعه چكيده مقالات دومین همايش سد و تونل ايراندانشگاه تهرانتهرانمهرماه 1391PR-F-163