کارگاه تخصصی

«كاربرد مصالح آسفالتی در احداث سدهای خاكی – سنگريزه‌ای»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی مواد و مصالح برای سدهای خاكی

مكان: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار، پلاك 3
شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

زمان: 14 دی‌ماه 1385

بررسي طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتي براي کاربرد در سدهاي خاکي و سنگريزه‌اي با هسته بتن آسفالتي
ارائه‌دهنده: مهندس سيامک فيض خانکندي، دكترعباس قلندرزاده، دكتر علي‌اصغر ميرقاسمي و پروفسور Kaare Hoeg


بررسي طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتي براي کاربرد در سدهاي خاکي و سنگريزه‌اي با هسته بتن آسفالتي (فایل ارائه)
ارائه‌دهنده: مهندس سيامک فيض خانکندي، دكترعباس قلندرزاده، دكتر علي‌اصغر ميرقاسمي و پروفسور Kaare Hoeg


ميجران، اولين سد سنگريزه‌اي با هسته آسفالتي در ايران
ارائه‌دهنده: دکتر ابراهيم شاه‌قاسمي و مهندس حميد فلاح


ميجران، اولين سد سنگريزه‌اي با هسته آسفالتي در ايران (فایل ارائه)
ارائه‌دهنده: دکتر ابراهيم شاه‌قاسمي و مهندس حميد فلاح


شرايط ژئوتکنيکي و روش‌هاي بهسازي پي در سدهاي رويه آسفالتي و هسته آسفالتي
ارائه‌دهنده: دکتر سیاوش ليتکوهي


شرايط ژئوتکنيکي و روش‌هاي بهسازي پي در سدهاي رويه آسفالتي و هسته آسفالتي (فایل ارائه)
ارائه‌دهنده: دکتر سیاوش ليتکوهي


اصول و مباني طراحي هسته بتن آسفالتي در سدهاي خاكي _ سنگريزه‌اي
ارائه‌دهنده: دکتر مجيد قلهكي، مهندس شيرعلي ياراحمدي و پوريا حفيظ


مقايسه طرح و اجراي سدهاي سنگريزه‌اي با هسته رسي و هسته بتن آسفالتي در مناطق سردسير (مطالعه موردي سد سرداب)
ارائه‌دهنده: دکتر مسعود ميرمحمدصادقي


مقايسه طرح و اجراي سدهاي سنگريزه‌اي با هسته رسي و هسته بتن آسفالتي در مناطق سردسير (فایل ارائه)
ارائه‌دهنده: دکتر مسعود ميرمحمدصادقي


پاسخ لرزه‌اي سدهاي خاکي با هسته بتن آسفالتي
ارائه‌دهنده: دکتر رضا مهين‌روستا


پاسخ لرزه‌اي سدهاي خاکي با هسته بتن آسفالتي (فایل ارائه)
ارائه‌دهنده: دکتر رضا مهين‌روستا


کاربرد سانتريفوژ در بررسي رفتار ديناميکي سدهاي با هسته آسفالتي
ارائه‌دهنده: دکتر شيرين سالمي


کاربرد سانتريفوژ در بررسي رفتار ديناميکي سدهاي با هسته آسفالتي (فایل ارائه)
ارائه‌دهنده: دکتر شيرين سالمي


بررسي رفتار سدهاي سنگريزه‌اي با هسته بتن اسفالتي با استفاده از آزمايش‌هاي ميز لرزه
ارائه‌دهنده: دکتر عباس قلندرزاده، مهندس سيامك فيضي خانكندي و عليرضا ميردامادي


نحوه اجراي هسته آسفالتي در سدهاي خاكي ـ سنگريزه‌اي نروژ
ارائه‌دهنده: دکتر مجيد قلهكي، مهندس شيرعلي ياراحمدي و پوريا حفيظ


بررسي رفتار مصالح هسته آسفالتي با استفاده از آزمون‌هاي آزمايشگاهي
ارائه‌دهنده: دکتر محمدحسن بازيار و دكتر شيرين سالمي


Asphalt Concrete Core of Meijaran Dam in Brief
ارائه‌دهنده: دکتر سياوش ليتكوهي و مهندس عليرضا شريفي سلطاني


تحليل ديناميکي سدهاي خاکي – سنگريزه‌اي با هسته آسفالتي
ارائه‌دهنده: دکتر محمدحسن بازيار، دكتر شيرين سالمي و مهندس طاهره حيدري


مروری بر طراحی و اجرای سدهای با هسته آسفالتي
ارائه‌دهنده: مهندس زينب قناد و دكتر شيرين سالمی


با حمایت

شرکت کترا