فهرست فرهنگ ها    
ردیفنام فرهنگنویسندهتاریخکد کتابخانه
1فرهنگ جامع واژه هاي علمي و فني ( جلد اول‌)مترجم: مهندس علي اكبر قاري نيت1376F-1-1
فرهنگ جامع واژه هاي علمي و فني ( جلد دوم)مترجم: مهندس علي اكبر قاري نيت1376F-1-2
فرهنگ جامع واژه هاي علمي و فني ( جلد سوم‌)مترجم: مهندس علي اكبر قاري نيت1376F-1-3
2فرهنگ چهار زبانه آبخيزداري (منابع طبيعي)مهندس حسين سراج زاده1372F-2
3فرهنگ فشرده فارسي به انگليسي يكجلديعباس و منوچهر آريانپور كاشاني1378F-3
4فرهنگ فارسي جلد اولدكتر محمد معين1378F-4-1
فرهنگ فارسي جلد دومدكتر محمد معين1378F-4-2
فرهنگ فارسي جلد سومدكتر محمد معين1378F-4-3
فرهنگ فارسي جلد چهارمدكتر محمد معين1378F-4-4
فرهنگ فارسي جلد پنجمدكتر محمد معين1378F-4-5
فرهنگ فارسي جلد ششمدكتر محمد معين1378F-4-6
5فرهنگ فشرده انگليسي- انگليسي
انگليسي- فارسي جلد اول
تاليف و ترجمه: محمدرضا جعفري1378F-5-1
فرهنگ فشرده انگليسي- انگليسي
انگليسي- فارسي جلد دوم
تاليف و ترجمه: محمدرضا جعفري1378F-5-2
6واژه نامه فني انگليسي – فارسيصدري افشار، نسترن حكمي، نسرين حكمي1375F-6
7فرهنگ فني دانشگاهي فرانسه – فارسيتاليف : نادر گلستاني دارياني1365F-7
8فرهنگ علم( ئي. بي. اواروف آلن آيزاكس)مترجمان: استاد بيرشك، دكتر بهزاد، دكتر قلمسياه، دكتر خدادادي1372F-8
9OXFORD
Advanced Learner's DICTIONARY
As Hornby1999F-9
10فرهنگ معاصر انگليسي – فارسيمحمد رضا باطني و دستياران1371F-10
11فرهنگ اصطلاحات حقوقي صنعت آب و برقحميد رشيدي1378F-11
12فرهنگ مهندسي رودخانهمهندسي مصباحي و مهندسي چيتي1377F-12
13Websters New
Collegiate Dictionary
Merriam1377F-13
14فرهنگ فني آبياري و زهكشيكميته ملي آبياري و زهكشي1376F-14
15Technical Dictionary on Dams1994F-15
16Lexicon in 8 LanguagesInternational Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering1981F-16
17فرهنگ جامع مهندسی آب (انگلیسی - فارسی و فارسی – انگلیسی)محمد مقدسی1388F-17
18اطلس گیتاشناسی استانهای ایرانموسسه جغرافیایی و کارتوگرافیF-18
19Technical Dictionary on Dams1978F-19
20فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسیدکتر عباس آریانپور، دکتر منوچهر آریانپورF-20
21USCOLD (Membership Directory)1994F-21
22USCOLD (Membership Directory)2002-2003F-22
23فرهنگ بین المللی هیدرولوژیسازمان جهاني هوا شناسي و يونسكودی ماه 1369F-23
24فرهنگ لغات و اصطلاحات فني فاضلاب (نشريه 14)انستيتوي كنترل آلودگي آب انگلستان1373F-24
25فرهنگ فني سدها (نشريه 15)كمسيون بين المللي سدهاي بزرگ ايران1374F-25
26فرهنگ هيدروژئولوژي (نشريه شماره 17)هانس اولاف فنكاچ
مترجم: كميته واژه هاي هيدروژئو لوژي
1374F-26
27فرهنگ پيشرو آريان پور
انگليسي- فارسي جلد اول
دكتر منوچهر آريان پور كاشاني
با همكاري دكتر بهرام دلگشايي
1377F-27-1
فرهنگ پيشرو آريان پور
انگليسي- فارسي جلد دوم
دكتر منوچهر آريان پور كاشاني
با همكاري دكتر بهرام دلگشايي
1377F-27-2
فرهنگ پيشرو آريان پور
انگليسي- فارسي جلد سوم
دكتر منوچهر آريان پور كاشاني
با همكاري دكتر بهرام دلگشايي
1377F-27-3
فرهنگ پيشرو آريان پور
انگليسي- فارسي جلد چهارم
دكتر منوچهر آريان پور كاشاني
با همكاري دكتر بهرام دلگشايي
1377F-27-4
فرهنگ پيشرو آريان پور
انگليسي- فارسي جلد پنجم
دكتر منوچهر آريان پور كاشاني
با همكاري دكتر بهرام دلگشايي
1377F-27-5
فرهنگ پيشرو آريان پور
انگليسي- فارسي جلد ششم
دكتر منوچهر آريان پور كاشاني
با همكاري دكتر بهرام دلگشايي
1377F-27-6
28F-28
29واژه نامه راه و ساختمان و معماري (انگليسي، فارسي فهرست الفبائي لغات و تركيبات فارسي)حبيب معروف1375F-29
30واژه نامه قناتعبدالوحيد آغاسي و جواد صفينژاد1379F-30
31فرهنگ اصطلاحات حقوقي صنعت آب و برقتاليف : حميد رشيدي
با ديباچه دكتر گودرز افتخار جهرمي
1381F-31
32F-32
33F-33
34F-34
35F-35
36راهنماي پايان نامه‌هاي موجود در مدارك و كتابخانه نيرودفتر اطلاعات و خدمات مديريت
مدارك و كتابخانه نيرو
1381F-36
37فرهنگ آب و آبياري سنتي (نشريه شماره 29)نادر كريميان سر دشتي1378F-37
38فرهنگ جامع عمران انگليسي – فارسي (جلداول)دكتر حسن مقدم1375F-38
39F-39
40F-40
41F-41
42F-42
43F-43
44F-44
45F-45
46F-46
47MEMBERSHIP DIRECTORY
ANNUAIRE DES MEMBRES
INTERNATIONAL COMMISSION ON LARGE DAMS
COMMI8SSION INTERNATIONALE DES GRANDS BARRAGES
F-47
48WATER . NATURE & PEOPLE EXPLORING FIVE MAJOR RIVEIS IN KOREAF-48
49F-49
50F-50
51اطلس راههاي ايران 1380موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی1380F-51
52دستنامه قواعد فهرست نويسي 1375F-52
53OXFORD (2002)F-53
54فرهنگ فارسي عميد حسن عمید1379F-54
55فرهنگ فارسي عميد حسن عمید1379F-55
562005
MEMBERSHIP DIRECTORY
F-56
57واژه نامه مكانيك خاك و مهندسي پي F-57
58F-58
59واژه نامه مهندسي ژئوتكنيك و علوم وابستهمهندس سيد عيسي فاضلي ماسوله1389F-59
60قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل اجرایی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوریشورای علوم تحقیقات و فناوری 1396F-60
61کتاب جامع صنعت سد، آب، نیروگاههای برقابی و صنابع وابسته شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران F-61
62Vocabulary of Civil Engneering
English-Persian
Persian-English
Fariborz FarahmandTehran 2002F-62
63Collins gen
Collins Spanish
School Dictionary
2010F-63
64Collins gen
Collins German Dictionary
2012F-64
65The American Heritage DictionaryJuly 2001
Fourth Edition 2006
F-65
66Oxford Learner's Pocket Phrasal Verbs and IdiomsRuth Gairns and Stuart Redman2013F-66
67واژه نامه فنی-صنعتی
فارسی-انگلیسی مشتمل بر الکترونیک، برق، راه و ساختمان و معماری، ریاضی، شیمی، فیزیک و نساجی
مهندس مرتضی وهاب زاده و محمد دخانیپاییز 1367F-67
68فرهنگ مهندسی عمران انگلیسی-فارسیعلی غفوری1389F-68
69OXFORD
Elementary Learner's Dictionary 2002
2002F-69
70OXFORD
Dictionary of Synonyms and Antonyms
2007F-70
71The OXFORD Paperback THESAURUS in clear A-Z form1994F-71
72ESSENTIAL WORDS FOR THE TOEFL
Test of English as a Foreign Language
Steven J. Matthiesen, Johns Hopkins1386F-72
73فرهنگ کامل آلمانی-فارسیم. باقری1366F-73
74فرهنگ معاصر دو سویه
انگلیسی-فارسی
فارسی-انگلیسی
سلیمان حییم1377F-74
75New Webster's Dictionary of the English Language
MODERN DESK EDITION
1976F-75
76LONGMAN Dictionary of Contemporary English2003F-76