کارگاه تخصصی

«سد و مدیریت حوضه: توسعه پایدار و چالش‌های پیش‌رو»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی سد و مدیریت حوضه آبریز

مكان: تهران، خیابان فلسطین شمالی، پلاک 517
شركت مدیریت منابع آب ایران

زمان: 23 آذرماه 1396

معرفي کميته سد و مديريت حوضه آبريز، اهداف و دستاوردها
ارائه‌دهنده: مهندس  آرش یوسف دوست


مدیريت يکپارچه منابع آب و آمايش سرزمين
ارائه‌دهنده: دکتر محمدصادق صادقیان


تحلیل حساسيت احداث يا عدم احداث سد و شبکه در حوضه‌هاي آبريز با استفاده از تکنيک شبيه‌سازي و بهينه‌سازي
ارائه‌دهنده: مهندس محمود قربانی


مديريت منابع آب با مقايسه استراتژی‌هاي تغيير محل و بهينه‌سازي سطح کشت محصولات کشاورزي
ارائه‌دهنده: دکتر  آیسن یوسف دوست


پيش‌بيني جريان ورودي به مخزن سد با استفاده از سری‌هاي زماني
ارائه‌دهنده: دکتر فاطمه سلحشور


با حمایت