کارگاه تخصصی

«سد ايمن و پايدار»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی كنترل، ايمنی و پايداری سدها

مكان: تهران، خيابان وحيد دستگردی، خيابان تخارستان، شماره 17

شركت مهندسی مشاور مهاب قدس

زمان: 28 آبان‌ماه 1388

اثر بارهای حرارتی در ارزيابی ايمنی سدهای قوسی
ارائه‌دهنده: دكتر علی نورزاد، دكتر محسن قائميان، دكتر ميرزابزرگ، مهندس روح‌الله امينی، مهندس آرش اخوان و مهندس عيسی رحمانی


نقش بهره‌برداری در ايمنی و افزايش عمر پروژه‌های سدسازی
ارائه‌دهنده: دكتر اسماعيل طلوعی


ارزيابی رفتار درازمدت و برنامه‌ريزی برای شرايط اضطراری سدهای كشور (مطالعه موردی سد مهاباد)
ارائه‌دهنده: دكتر فردين جعفرزاده


چالش‌های ايمنی و پايداری سدها و اقدامات معاونت حفاظت و بهره‌برداری شركت مديريت منابع آب ايران
ارائه‌دهنده: مهندس محمدمهدی نوربخش، مهندس سيد اسدالله اسدالهی


بررسی ميزان دقت اندازه‌گيری فشار كل خاك در پنج سد خاكي-سنگريزه‌ای
ارائه‌دهنده: دكتر علی‌اصغر ميرقاسمی، مهندس حامد نقيبی، مهندس بهاره شغلی


نقش مديريت اطلاعات در كنترل پايداری سدها
ارائه‌دهنده: مهندس محمدرضا محمودی‌مقدم


رفتار سنجی نشست پی و بدنه سد علويان در دوران بهره‌برداری
ارائه‌دهنده: مهندس ابراهيم ابراهيم‌نژاد صديق، مهندس محمدحسن شجاعی‌فر، مهندس احمد براری، دكتر مهرداد امامی


رفتارسنجی سدكارون 3 در سال‌های اوليه آبگيری (طرح رفتارنگاری سد و نيروگاه كارون 3)
ارائه‌دهنده: مهندس فرزين هزارخوانی، مهندس حسنعلی سراج و مهندس قاسم باسره


Abbassi Historical Dam: a Symbol of Creative Sustainability and Structural Ductility
ارائه‌دهنده: دكتر كامران امامی


بررسی تغييرات فشارهای آب منفذی در بدنه و پی سد مخزنی «شيرين‌دره»
ارائه‌دهنده: مهندس علی لنگری


بررسی ترك‌های طولی سد مخزنی شورك
ارائه‌دهنده: مهندس علی لنگری


روش‌های كاهش تبخير در سطح مخازن سدها (مطالعه موردی مخازن چاه‌نيمه‌های زابل)
ارائه‌دهنده: مهندس حليمه پيری


نقش ابزاردقيق در ايمنی و پايداری سدها
ارائه‌دهنده: مهندس محبوبه ازغدی طوسی


بررسی راهكار مناسب جهت بهره‌برداری از سد رسوبگير «مس سرچشمه»، هم‌زمان با عمليات بازپيرايی سد مذكور
ارائه‌دهنده: دكتر محسن موسوی


شبيه‌سازی رفتار سد «خدا آفرين» قبل از آبگيری به روش بازگشتی، براساس قرائت‌های ابزاردقيق
ارائه‌دهنده: مهندس فرشيد خدابنده‌لو


كنترل ايمنی و پايداری سدها و نقش ابزاردقيق در ايمنی و پايداری سدها
ارائه‌دهنده: مهندس محمداسماعيل شكرالهی


بررسی دلايل زمين‌لغز و روش‌های پايدارسازی و تاثيرات آن در عمر مفيد سدها
ارائه‌دهنده: مهندس مهران ابريشمی و مهندس داود بهادربيگی


نقش محوری پاندول‌ها در رفتارنگاری سدها
ارائه‌دهنده: مهندس فرزين رفيعا، مهندس حميدرضا كاظمی، مهندس عباس كمالی بندپی


طراحی و ساخت انواع ابزاردقيق خاص در طرح كارون 3
ارائه‌دهنده: مهندس حسنعلی سراج


نقش ابزاردقيق و مانيتورينگ در بهره‌برداری مطلوب از سد و تاسيسات وابسته به آن (مطالعه موردی سد انحرافی رامشير خوزستان)
ارائه‌دهنده: مهندس اميرهاشم پوريان، مهندس حسن‌علی اصغرزاده، مهندس علیرضا غلام‌نژاد دزفولی


با حمایت