کارگاه تخصصی

«سدهـای خارج از بستـر اصلی رودخانه»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی هيدورليك در سدها

مكان: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار، پلاك 3
شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

زمان: 21 تیرماه 1386

معرفی سد خارج از بستر كبودوال
ارائه‌دهنده: مهندس محمدابراهيم يخكشی و هوشنگ آب برين


مسائل و ويژگی‌های فنی و اجرايی سدهای خارج از بستر اصلی رودخانه و معرفی سد بار
ارائه‌دهنده: شركت مهندسين مشاور آب پوی


معرفی سد خارج از بستر قيقاج
ارائه‌دهنده: شركت مهندسين مشاور زيستاب


ارزيابی فنی و اقتصادی سد مخزنی شيان
ارائه‌دهنده: اقبال خرمی، شيرعلی ياراحمدی، مجيد قلهكی، ‌ميلاد كامور و بيژن يگانه


ارزيابی فنی و اقتصادی سد مخزنی زاگرس
ارائه‌دهنده: علی بيات، محمدمهدی دقتی و شيرعلی ياراحمدی


بررسی مسائل و مشكلات آب‌بندی سد آبشينه همدان
ارائه‌دهنده: نوشين فلك‌ناز


مطالعه موردی سدهای خارج از بستر چپرآباد و حسنلو بر روی رودخانه گدار
ارائه‌دهنده: خشايار فرهادی و محسن مطيعی


ويژگی‌های فنی و اقتصادی سدهای خارج از بستر اصلی رودخانه با اشاره به مطالعات موردی
ارائه‌دهنده: ابراهيم مكلف‌سربند، سيدمهدی اميری، محمد بدلی‌مشاهير و عبا س خطيبی


بررسی ويژگی سدهای خارج از بستر رودخانه – مطالعه موردی پروژه تاجيار سراب
ارائه‌دهنده: اميرحسين صادق‌پور


با حمایت

شركت راه و ساختمان گيلبـان