کارگاه تخصصی

«دستاوردهای حاصل از طراحی و اجرای سد سلمان فارسی (قير)»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی هيدورليك در سدها

مكان: تهران – بزرگراه مدرس – تقاطع آفريقا – خيابان بيدار – شماره 3
شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

زمان: 27 خردادماه 1389

خلاصه گزارش شركت پيماب از احداث سد بتنی قوسی – وزنی سلمان فارسی (قیر)
ارائه‌دهنده: شرکت پیماب


طراحی پرده آب‌بند براساس دامنه وسيع گسترش كارست در پی
ارائه‌دهنده: مهندس محمدعلی فاضلی


عمليات تجهيز كارگاه و بتن‌ريزی بدنه سد و سرريز
ارائه‌دهنده: مهندس محمد ميرزائی


روش اجرای رويه سرريز و فليپ باكت
ارائه‌دهنده: مهندس عليرضا صحرائيان


ابزاردقيق و رفتارنگاری در سد سلمان فارسی از طراحی تا اجرا و بهره‌برداری
ارائه‌دهنده: مهندس بهنام نوروزی


با حمایت