کارگاه تخصصی

«حفاری مكانيزه با TBM»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی مديريت و تكنولوژي ساخت سدها

مكان: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار، پلاك 3
شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

زمان: 29 بهمن‌ماه 1388

بررسی نحوه عملكرد دستگاه‌های حفار تمام مقطع تونل با سپر دوبل (مطالعه موردی تونل بلند انوج به قمرود)
ارائه‌دهنده: مهندس عبدالحسين عاشوريان


استفاده از قطعات پيش ساخته بتنی (SEGMENTS) برای پوشش (LINING) جداره تونل (مطالعه موردی تونل بلند انوج به قمرود)
ارائه‌دهنده: مهندس عبدالحسين عاشوريان


بررسی روش تزريق سازه‌ای در قطعه اول تونل قمرود
ارائه‌دهنده: مهندس حسين كاظمی، حسن خسروی و پرويز الدواهر


عوامل تاثير گذار بر روند حفاری مكانيزه پيشرفته (دستگاه T.B.M-D.S)
ارائه‌دهنده: مهندس سيد حسين پايدار


ارزيابی عملكرد TBM با تئوری بهره‌وری ماشين‌آلات معدنی و مدل‌سازی درخصوص D.S.TBM تونل قطعه پنجم طرح قمرود
ارائه‌دهنده: مهندس داود دودانگه و حسن خسروی


شاخص‌های كنترلی هشدار دهنده درخصوص وقايع پيشروی حفاری با TBM با نگرشی بر كاربرد D.S.TBM و EPB TBM در تونل‌های طرح انتقال آب دز به قمرود
ارائه‌دهنده: مهندس داود دودانگه


طراحی و اجرای سيستم تهويه تونل‌های طويل در مرحله حفاری (مطالعه موردی پروژه تونل انتقال آب قطعه اول كرج-تهران)
ارائه‌دهنده: مهندس محمدرضا گليان و نعمت‌اله سليم‌پور


تطابق زمان و هزينه اجرای پروژه‌های حفاری تونل‌ها با TBM با برآورد ريالی و برنامه‌ زمانبندی پيش‌بيني شده آن‌ها (قطعه پنجم تونل قمرود با بهترين تطابق موجود بين زمان و هزينه پيش‌بينی و انجام شده)
ارائه‌دهنده: مهندس محمد صداقی


بررسی معيارهای موثر بر طراحی TBM برای به‌کارگيری فضاهای زيرزمينی در مناطق شهری
ارائه‌دهنده: مهندس ياسر دارا


نقدی بر چالش‌های بوجود آمده در روند عمليات حفاری با دستگاه حفار تمام مقطع (OPEN T.B.M) در تونل بلند انتقال آب گاوشان
ارائه‌دهنده: مهندس سيد بشير مختارپورياني و كورش كشوريان


طرح آبكشی در حفاری مكانيزه تونل قمرود به وسيله EPB-TBM در شيب منفی
ارائه‌دهنده: مهندس داود خدادادی


با حمایت