کارگاه تخصصی

«تغيير اقليم، سدها و چالش‌های سيلاب و خشكسالی»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی سد و طغيان

مكان: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع الهيه، خيابان بيدار، شماره 3

شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

زمان: 1 اسفندماه 1387

مدل پيش‌بينی عددی وضع هوا و كاربرد آن در سامانه هشدار سيل حوضه كارون
ارائه‌دهنده: غلام‌علی كمالی، مجيد آزادی و ابراهيم فتاحی


در جستجوی اثرات تغيير اقليم بر چالش‌های سيلاب و خشكسالی در ايران
ارائه‌دهنده: پيمان دانش‌كار آراسته و عليرضا شكوهی


مديريت و برنامه بهره‌برداری از سدهای مخزنی كشور در بحران خشكسالی سال‌های 86 و 87
ارائه‌دهنده: محمدرضا فرشباف رحيمی، موسی امين‌نژاد و فرهاد ايمان‌شعار


مخازن درون و خارج بستر، راه‌حلی بهينه برای كاهش چالش‌های سيلاب و خشكسالی در مناطق خشك و نيمه‌خشك
ارائه‌دهنده: عليرضا شكوهی و شهاب دانشور


مهم‌ترين فعاليت‌های مرتبط با تغيير اقليم دهه‌های آتی كشور در پژوهشكده و مركز ملی اقليم‌شناسی
ارائه‌دهنده: مجيد حبيبی‌خندان، ايمان بابائيان، مريم كريميان، فاطمه زابل‌عباسی و راهله مديريان


برخی از تجربيات حداكثر سيلاب محتمل در شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران
ارائه‌دهنده: اميرحسين ايزددوستدار، محمود طالب‌بيدختی و علي نيك‌پور


FARAHY نرم‌افزاری برای تحليل فراوانی در هيدرولوژی (مطالعه موردی در حوضه خرسان و ايستگاه بارز)
ارائه‌دهنده: سعيد ايزدفر


اثرات تغيير اقليم بر منابع آب، لزوم توجه برنامه ريزان آب كشور به نحوه سازگاری و مقابله با آن
ارائه‌دهنده: فاطمه رحيم‌زاده و مهناز خزائی


برآورد حداكثر سيلاب محتمل سد جره به روش سينوپتيكی
ارائه‌دهنده: معالی زعفرانی‌زاده


تحليل سيلاب طراحی و بررسی اثرات شكست سد
ارائه‌دهنده: سيامك عمرانی و پيمان فرقانی


سدهای تاخيری سنگدانه‌ای و پاره‌سنگی روشی نوين برای كنترل و بهره‌وری از سيلاب (مطالعه موردی سد تاخيری حاجی عرب)
ارائه‌دهنده: اسدالله قاضی‌مرادی، مهدی حبيبی و مجتبی صانعی


مدل پيش‌بينی و هشدار سيل حوضه آبريز كارون
ارائه‌دهنده: نصرالله جواهری، مجيد آزادی و ابراهيم ميرزائی


تجربيات يك دهه مديريت سيل و مهندسی رودخانه (كاركرد، رويكردها، چالش‌ها و راهكارها)
ارائه‌دهنده: جبار وطن‌فدا


با حمایت

05-arm ilam
06-pajoheshkadeh