کميته ملی سدهای بزرگ ايران وابسته به وزارت نيرو از شوراي عالی، هيئت اجرائی و کميته‌های تخصصی تشکيل شده است. وزير محترم نيرو، رياست شوراي عالی و معاونت امور آب، قائم مقام رياست شوراي عالی را به عهده دارند؛ همچنین هيئت اجرائی متشکل از 7 نفر، يک رئيس، يک دبيرکل و 5 عضو می‌باشد و 23 کميته تخصصی نیز زیرمجموعه این تشکیلات هستند.

اعضاء هيئت اجرائی را طبق اساسنامه، نمايندگان پيمانکاران، دانشگاهيان و مشاوران دولتی و خصوصی تشکيل می‌دهند.

هر کميته تخصصی دارای يک رئيس و دبير است که هر ماه با هماهنگی که از سوی دبير کميته تخصصی صورت می‌گيرد، جلسات سخنرانی برگزار شده و اعضای محترم به بحث و تبادل نظر در زمينه‌های گوناگون مهندسی می‌پردازند.