کميته ملی سدهای بزرگ ايران وابسته به وزارت نيرو از شوراي عالی، هيئت اجرائی و کميته های تخصصی تشکيل شده است که رياست شوراي عالی وزير محترم نيرو است و معاونت امور آب، قائم مقام رياست شوراي عالی را به عهده دارند، هيئت اجرائی از 7 نفر تشکيل شده است که دارای يک رئيس، يک دبيرکل و 5 عضو است و 19 کميته تخصصی است.

اعضاء هيئت اجرائی را طبق اساسنامه، نمايندگان پيمانکاران، دانشگاهيان و مشاوران دولتی و خصوصی تشکيل می دهند.

هر کميته تخصصی دارای يک رئيس و دبير می باشد که همه ماهه با هماهنگی که از سوی دبير کميته تخصصی صورت می‌گيرد جلسات سخنرانی برگزار شده و اعضای محترم به بحث و تبادل نظر در زمينه‌های گوناگون مهندسی می‌پردازند.