کارگاه تخصصی

«تحليل ديناميكی سدهای بتنی»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی آناليز و طراحي سدها

مكان: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع الهيه، خيابان بيدار، شماره 3

شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

زمان: 15 اسفندماه 1387

Seismic Response of Concrete Arch Dams Including Dam-Reservoir-Foundation Interaction Using Infinite Elements
ارائه‌دهنده: آقای مهندس كردزاده


Input Spatially Variation Effect on Linear Seismic Response of Concrete Gravity Dams
ارائه‌دهنده: آقای مهندس ورمزياری


Nonuniform Seismic Excitation of Concrete Arch Dams
ارائه‌دهنده: آقای دكتر ميرزابزرگ


بررسی تاثير فشار هيدروديناميکی توسعه‌يافته در درزه‌ها بر رفتار ديناميکی غيرخطی سدهای بتنی-قوسی
ارائه‌دهنده: آقای دكتر مرادلو


Seismic Fragility Assessment of Concrete Gravity Dams
ارائه‌دهنده: آقای دكتر قائميان


تحليل ديناميكی غيرخطی سدهای بتنی-قوسی با احتساب رفتار غيرخطی درزه‌های انقباضی
ارائه‌دهنده: آقای دكتر مرادلو


با حمایت