کارگاه تخصصی

«تجربيات فنی و مديريتی حاصل از حفاری مکانيزه در شرايط بسيار سخت زمين­‌شناسی»

(پروژه‌های موردی: قمرود و کوهرنگ III)

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی مديريت و تكنولوژي ساخت سدها

مكان: تهران – بزرگراه مدرس – تقاطع آفريقا – خيابان بيدار – شماره 3
شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

زمان: 9 آذرماه 1391

روش‌های اجرائی تحكيم و پايدارسازی بكاربرده شده در تونل سوم كوهرنگ در برخورد با ساختارهای مختلف زمين‌شناسی
ارائه‌دهنده: مهندس سيروس منجزی، مهندس علی عنبرانی


آشنايی با پروژه تونل قمرود، خصوصيات و تجهيزات آن
ارائه‌دهنده: مهندس قادر قمری


تجربيات خاص و روش‌های ابداع شده در پروژه
ارائه‌دهنده: مهندس مهران خسروتاش


تعميرات نيمه اساسی انجام شده روی دستگاه در چندين مرحله
ارائه‌دهنده: مهندس مهدی حلاجیان


آب گرفتگی تونل، تعميرات انجام شده پس از آب گرفتگی و راه اندازی مجدد دستگاه
ارائه‌دهنده: مهندس بهرام فرمانی


آموخته‌های فنی و مديريتی پروژه تونل قمرود
ارائه‌دهنده: مهندس محمد خسروتاش


با حمایت