کارگاه تخصصی

«تامين مالی طرح‌های توسعه منابع آب»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی اقتصادی و مالی پروژه‌های سدسازی

مكان: تهران – خيابان شهید وحید دستگردی – خيابان تخارستان

شركت مهندسی مشاور مهاب قدس

زمان: 13 بهمن‌ماه 1390

توسعه پایدار و تامین مالی
ارائه‌دهنده: مهندس انوش نوری‌اسفندياری


تامین مالی داخلی با استفاده از ساز و کار ماده 56 قانون الحاق
ارائه‌دهنده: مهندس محمد ابراهيم رئيسي، مهندس مجيد محمودزاده 


تامین منابع مالی خارجی (مطالعه موردی : طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان)
ارائه‌دهنده: مهندس محمود محضرنيا


روش اوراق مشارکت در صنعت آب و برق و بررسی چالش‌های مرتبط با آن
ارائه‌دهنده: مهندس سيامک رستمی 


با حمایت