کارگاه تخصصی

«بهره‌برداری، نگهداری و علاج‌بخشی سدها، سازه‌های وابسته و نيروگاه‌های برقآبی»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی بهره‌برداری، نگهداری و علاج‌‌بخشی سدها

مكان: تهران – بزرگراه مدرس – تقاطع آفريقا – خيابان بيدار – شماره 3

شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

زمان: 23 دی‌ماه 1389

بازسازی نيروگاه‌های زنجيره‌ای مينگه چوير و واروارا در كشور آذربايجان
ارائه‌دهنده: مهندس كامران رسولی ارسی


شناسائی عوامل موثر در عدم امكان بهره‌برداری و نگهداری بهينه از سدها و تاسيسات آبی
ارائه‌دهنده: دکتر اسماعیل طلوعی


راهكارهای علاج‌بخشی سد وشمگير
ارائه‌دهنده: مهندس يحيی لطفی، مهندس شعبان رسولی و مهندس امير فولادی


عمليات شاس و نقش آن در بهره‌برداری سد سفيدرود
ارائه‌دهنده: مهندس عمران مومنی كلشتری


كاربرد بازرسی‌های عينی در موضوع‌يابی تعميرات در سدهای خاكی-سنگريزه‌ای و بتنی
ارائه‌دهنده: مهندس محمدرضا فرشباف رحيمی


بررسی معيارهای انتخاب روش برداشت اطلاعات ابزاردقيق در سدها با استفاده از تكنيک AHP (مطالعه موردی: سد سلمان فارسی)
ارائه‌دهنده: مهندس بهنام نوروزی، مهندس اردشير محمدی و مهندس ناصر شكری


علاج‌بخشی تجهيزات هيدروالكتريک و مكانيک تونل تخليه تحتانی سد شهيد عباسپور (T3)
ارائه‌دهنده: مهندس كامبيز اميری و مهندس يعقوب عرب


علاج‌بخشی سرريز نيلوفری سد سفيدرود (اصلاح كيفيت سنگ در اطراف سرريز)
ارائه‌دهنده: مهندس علی فقيهی محدث


نقش ارزيابی ريسک در بازسازی و علاج‌بخشی سدهای خاكی
ارائه‌دهنده: دكتر علی نورزاد، مهندس سيد مسعود منافی


تثبيت سنگ‌های ريزشی (مطالعه موردی: تجربه تثبيت صخره Pc2 در تكيه‌گاه راست سد مخزنی دز)
ارائه‌دهنده: مهندس عليرضا رضاپور


علاج‌بخشی تجهيزات هيدرومكانيک سد گلپايگان
ارائه‌دهنده: دكتر قاسم رست، مهندس حسن ساسانی


علاج‌بخشی كم آبی سد مخزنی گيلان‌غرب (پروژه دايك و درياچه چشمه سراب گيلان‌غرب)
ارائه‌دهنده: مهندس سيد جعفر موسوی


مطالعات افزايش تراز بهره‌برداری سد شهيد عباسپور
ارائه‌دهنده: مهندس يعقوب عرب


با حمایت