کارگاه تخصصی

«برآورد نياز آب زيست‌محيطی تالاب‌ها»

برگزار شده توسط: کمیته تخصصی جنبه‌های زيست‌محيطی

مكان: تهران، خيابان فلسطين شمالی، نرسيده به چهارراه زرتشت

شركت مادر تخصصی مديريت منابع آب ايران

زمان: 11 دی‌ماه 1387

الزامات تعيين نياز آب زيست‌محيطی تالاب‌ها
ارائه‌دهنده: مهندس مسعود باقرزاده كريمی


چالش‌های پيش‌روی تخصيص آب به پيكره‌های آبی از جمله تالاب‌ها
ارائه‌دهنده: دكتر صديقه ترابی


جايگاه حقابه‌های زيست‌محيطی تالاب‌ها در طرح بين‌المللی حفاظت از تالاب‌های ايران
ارائه‌دهنده: دكتر علی نظری‌دوست


تعيين حقابه‌های زيست‌محيطی تالاب آق‌گل
ارائه‌دهنده: دكتر عاليه ثابت‌رفتار


برآورد نياز آب زيست‌محيطی تلاب شادگان با استفاده از داده‌های سنجش از دور
ارائه‌دهنده: مهندس سميه سيما و دكتر مسعود تجريشی


با حمایت