در حال مشاهده: اخبار

آغاز ثبت‌نام هشتاد‌وهشتمین مجمع عمومی کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ (ICOLD) در سال 2020 در کشور هندوستان

همانگونه كه مستحضرید، هشتادوهشتمین مجمع عمومی کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ (ICOLD) از 16 تا 22 فروردین 1399 (4 تا 10 آوریل 2020) در شهر دهلی‌نو كشور هندوستان […]

ادامه مطلب

سازمان هواشناسی جهانی (WMO) و برنامه محيط زيست سازمان ملل (UNEP) در سال 1988 پانل بين دول تغيير اقليم (IPCC) با مأموريت اصلی ارزيابی ريسک تغييرات آب و هوايی تأسيس کردند. IPCC ﺑﻪ تهيه ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی تحقيقات ساير ﻣؤﺳﺴﻪ‌ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و تحقيقاتی ﻣﯽ‌ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راه‌ﮔﺸﺎی سياست‌ﮔﺬاری ﮐـﻼن در ﺳﻄﺢ بين‌اﻟﻤﻠﻠﯽ در زمينه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﺘﻤﻞ تغيير اقليم ﺷﻮد.