IMG_6623
کارگاه کمیته تخصصی ارزیابی وقوع سیلاب در سالهای اخیر
IMG_2763
مشارکت خصوصی و عمومی در طرح های توسعه منابع آب
IMG_2981
کارگاه تخصصی آسیب شناسی فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها در کشور
23102019105648
ICOLD 2005
DSC_6254
LTB 2017