در حال حاضر، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران دارای 22 کمیته تخصصی به شرح زیر می‌باشد.
ردیف نام کمیته تخصصی شرح وظایف پوشه فایل‌ها
1           آناليز، طراحي سدها
2     لرزه‌خيزي و مهندسي زمين‌لرزه
3            هيدروليك در سدها
4 سدهاي بتني
5 سدهاي خاكي
6 فعاليت‌هاي مهندسي در برنامه‌ريزي برای مديريت پروژه‌هاي منابع آب
7 زيست‌محيطي
8 ايمني سدها
9 ايمني عمومي در اطراف سدها
10 رسوب در مخازن
11 بهره‌برداري يكپارچه از مخازن و نيروگاه‌هاي برقآبي
12 سدهاي پسماند
13 سدها و بندهای کوتاه
14 بهره‌برداري، نگهداري و علاج‌بخشي در سدها
15 آموزش و آگاهي‌ عمومي
16 ثبت سدهاي دنيا
17 سد با مصالح سيماني
18 بازرسي فني سدها
19 اسکان مجدد ناشی از بهره‌برداری از مخازن
20 ارزيابي سيلاب و ايمني سد
21 ديدگاه‌ها و چالش‌هاي جديد سدها و مخازن در قرن 21
22 سد و مديريت حوضه