شما می توانید کتاب مورد نظر خود را در لینک‌های زیر جست‌و‌جو نموده و با تماس با کتابخانه کمیته ملی سدهای بزرگ ایران برای امانت گرفتن آن اقدام فرمایید:

نشریات کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

مجموعه مقالات فارسی

مجموع مقالات انگلیسی

کتابهای فارسی

کتابهای انگلیسی

پایان نامه ها

ICDL بولتن ها

گزارش سدها

فرهنگ ها

مقالات

CD

مسئول کتابخانه: سرکار خانم باقری

شماره تماس: 22225756 و 22262713 ، داخلی 5

آدرس رایانامه: leila.bagheri@ircold .ir